ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2020

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2020 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2020 8 stycznia 2020 r. Kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Bartoszyce w 2020 r.
2/2020 8 stycznia 2020 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonych przy ulicach: Krótkiej 2, Poniatowskiego 12A oraz Poniatowskiego 6 w Bartoszycach.
3/2020 8 stycznia 2020 r. Prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
3A/2020 8 stycznia 2020 r. Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach.
4/2020 9 stycznia 2020 r. Ustalenia innego dnia wolnego w zamian za święto wypadające w sobotę 2020 roku.
5/2020 9 stycznia 2020 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Poniatowskiego 12A w Bartoszycach.
6/2020 9 stycznia 2020 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Hubalczyków w Bartoszycach.
7/2020 9 stycznia 2020 r. Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przez podmioty wskazane w art. 3.ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
8/2020 14 stycznia 2020 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU (piłka nożna) na rok 2020.
9/2020 14 stycznia 2020 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
10/2020 14 stycznia 2020 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach.
11/2020 14 stycznia 2020 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, a także ochrony i promocji zdrowia  na rok 2020.
12/2020 15 stycznia 2020 r. Upoważnienia do podpisywania dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bartoszyce.
13/2020 20 stycznia 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
14/2020 20 stycznia 2020 r. Określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów,  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce na rok szkolny 2020/2021.
15/2020 24 stycznia 2020 r. Realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w mieście Bartoszyce w 2020 roku.
16/2020 28 stycznia 2020 r. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2020 r.
17/2020 30 stycznia 2020 r. Zmiany budżetu.
18/2020 30 stycznia 2020 r. Zmieniające zarządzenie nr 210/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
19/2020 30 stycznia 2020 r. Zmieniające zarządzenie nr 211/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
20/2020 30 stycznia 2020 r. Zmieniające zarządzenie nr 212/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
21/2020 6 lutego 2020 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2020 (PIŁKA NOŻNA).
22/2020 6 lutego 2020 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2020.
23/2020 6 lutego 2020 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Sosnowej 15 w Bartoszycach.
24/2020 6 lutego 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
25/2020 6 lutego 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
26/2020 6 lutego 2020 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
27/2020 6 lutego 2020 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Cynkowej w Bartoszycach.
28/2020 6 lutego 2020 r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach.
29/2020 7 lutego 2020 r. Przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Miasta Bartoszyce.
30/2020 7 lutego 2020 r. Zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
31/2020 7 lutego 2020 r. Powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022.
32/2020 7 lutego 2020 r. Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 41/2016 dotyczącego powołania Zespołu do spraw opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022.
33/2020 11 lutego 2020 r. Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny, budynki i obiekty położone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Dadaj w gminie Biskupiec.
34/2020 17 lutego 2020 r. Ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
35/2020 18 lutego 2020 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
36/2020 20 lutego 2020 r. Zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
37/2020 21 lutego 2020 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego.
38/2020 21 lutego 2020 r. Powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
39/2020 26 lutego 2020 r. Oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej sieci uzbrojenia technicznego stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
40/2020 26 lutego 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
41/2020 26 lutego 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Nr 2B o pow. 94,92 m2 w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Bartoszycach.
42/2020 27 lutego 2020 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
43/2020 28 lutego 2020 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
44/2020 10 marca 2020 r.
W sprawie ustalenia w 2020 roku:
- planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli,
- form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
- maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta nauczyciela.
45/2020 10 marca 2020 r. Powołania komisji do spraw opłaty za korzystanie z toalet publicznych wolnostojących.
46/2020 10 marca 2020 r. Zmiany budżetu.
47/2020 12 marca 2020 r. Upoważnienia do  podpisywania dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bartoszyce.
48/2020 12 marca 2020 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach.
49/2020 12 marca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
50/2020 12 marca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
51/2020 12 marca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
52/2020 12 marca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
53/2020 12 marca 2020 r. Wyznaczenia Administratora targowiska miejskiego „Mój rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach oraz ustalenia zadań Administratora.
54/2020 13 marca 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
55/2020 20 marca 2020 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia  w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy Pl. Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
56/2020 20 marca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
57/2020 26 marca 2020 r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 13 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
58/2020 30 marca 2020 r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2019 r.
58A/2020 31 marca 2020 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
59/2020 1 kwietnia 2020 r. Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. Z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
60/2020 2 kwietnia 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
61/2020 2 kwietnia 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
62/2020 2 kwietnia 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
63/2020 7 kwietnia 2020 r. Wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Bartoszyce.
64/2020 7 kwietnia 2020 r. Zmiany Zarządzenia nr 42/2020 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
65/2020 17 kwietnia 2020 r. Zmiany Zarządzenia nr 48/2020 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach.
66/2020 22 kwietnia 2020 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy Pl. Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach.
67/2020 30 kwietnia 2020 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
68/2020 4 maja 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
69/2020 7 maja 2020 r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.
70/2020 7 maja 2020 r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
71/2020 14 maja 2020 r. Przekazania Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.
72/2020 14 maja 2020 r. Powołania Zespołu ds. Ochrony Przyrody.
73/2020 18 maja 2020 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
74/2020 20 maja 2020 r. Odwołania zmian w Regulaminie Pracy wprowadzonych Zarządzeniem Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 07 kwietnia 2020 r.
75/2020 20 maja 2020 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Kopernika 1/2 w Bartoszycach.
76/2020 21 maja 2020 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU (piłka nożna) na rok 2020 – II nabór.
77/2020 21 maja 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
78/2020 25 maja 2020 r. Zmieniające zarządzenie nr 39/2020 z dnia 26.02.2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej sieci uzbrojenia technicznego stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
79/2020 25 maja 2020 r. Powołania Komisji do zaopiniowania ofert złożonych w naborze wniosków na dotację służących sfinansowaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2020 (II nabór).
80/2020 25 maja 2020 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2020 (piłka nożna – II nabór).
81/2020 29 maja 2020 r. Zmiany budżetu.
82/2020 29 maja 2020 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
83/2020 4 czerwca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
84/2020 4 czerwca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
85/2020 4 czerwca 2020 r. Zmiany zarządzenia nr 207/2019 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 2 grudnia 2019 roku.
86/2020 4 czerwca 2020 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia ceny nieruchomości do II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
86A/2020 8 czerwca 2020 r. Powołania Gminnego Biura Spisowego w Bartoszycach w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
87/2020 9 czerwca 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
88/2020 9 czerwca 2020 r. Upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
89/2020 15 czerwca 2020 r. Ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miejskiej Bartoszycach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
90/2020 16 czerwca 2020 r. Zmiany budżetu.
91/2020 17 czerwca 2020 r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
92/2020 18 czerwca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
93/2020 19 czerwca 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Konecko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-19 08:22:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Czerwonka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-19 08:27:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Czerwonka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26 12:52:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »