ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości - osób fizycznych

Informacja ogłoszona dnia 2013-05-24 14:28:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty; budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
II. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  • jest bez tytułu prawnego.
III. Podstawę opodatkowania stanowi:
 1. dla gruntów – powierzchnia.
 2. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa ( z tym, że powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się).
 3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
IV. Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.
 
V. Terminy płatności:
W podatku od nieruchomości obowiązują cztery terminy płatności:
 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada
VI. Termin składania dokumentów:
Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym.
 
VII. Czas załatwienia:
1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
VIII. Tryb odwoławczy:
Od decyzji Burmistrza Miasta Bartoszyce służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
IX. Płatności:

Wpłat zobowiązania w podatku od nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku:
 • w kasie Urzędu Miasta w Bartoszycach
 • lub na rachunek Urzędu Miasta w Bartoszycach: BANK MILLENIUM 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659.
X. Informacje ogólne:

Informacje można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
w godzinach pracy Urzędu Miasta (w poniedziałek w  godzinach  08:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00)
Sprawy prowadzi: Barbara Szczygielska, podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, Pokój nr 4 - tel. (89) 762-98-34
Uwaga !
Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:
 • akt własności - do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia),
 • umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - w przypadku gruntów Gminy Miejskiej Bartoszyce lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Akty prawne dotyczące sprawy:
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach  lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1785)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Szczygielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Szczygielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-24 13:45:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Czerwonka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-24 14:28:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Czerwonka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-07 07:42:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony