ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości - osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi

Informacja ogłoszona dnia 2013-05-24 14:28:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty; budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
II. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej, będące:
 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego (z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości) lub jest bez tytułu prawnego.
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
III. Podstawę opodatkowania stanowi:
 1. dla gruntów – powierzchnia.
 2. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa ( z tym, że powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się).
 3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
IV. Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.
 
V. Terminy płatności:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 
VI. Termin składania dokumentów:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe składają, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części – należy złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Do korekty deklaracji podatnik ma obowiązek dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości  dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy  przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych Dz.U. z 2014 poz. 849 z późn. zm.).
 
VII. Płatności:

Wpłaty zobowiązania w podatku od nieruchomości należy dokonać:
 • w kasie Urzędu Miasta w Bartoszycach
 • lub na rachunek Urzędu Miasta w Bartoszycach: BANK MILLENIUM 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659
VIII. Informacje ogólne:

Informacje można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
w godzinach pracy Urzędu Miasta (w poniedziałek w godzinach   08:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00)
Sprawy prowadzi: Barbara Szczygielska, podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, Pokój nr 4 - tel. (89) 762-98-34
Uwaga !
Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:
 • akt własności - do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia),
 • umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - w przypadku gruntów Gminy Miejskiej Bartoszyce lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Akty prawne dotyczące sprawy:
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach  lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1785)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Szczygielska Data wytworzenia informacji: 2013-05-24
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Szczygielska Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 13:51:01
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Czerwonka Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 14:28:31
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Czerwonka Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 07:41:09
Artykuł był wyświetlony: 3484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu