ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podatek rolny - osób fizycznych i prawnych

Informacja ogłoszona dnia 2013-05-24 14:28:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 
II. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
 
III. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
  • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Jeżeli grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach).
Jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.
 
IV. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
 • dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
 • dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
V. Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
 
VI. Osoby fizyczne:
 • są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego (o których mowa w powyższym podpunkcie i).
 • Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala (w drodze decyzji) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.
 • Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 • Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
 • Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym). Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych osób, nakaz płatniczy wystawia się na tę osobę.
VII. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
 • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian stanu faktycznego (o których mowa w podpunkcie i) – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
 • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu gminy, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
WAŻNE:
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Kwestię dotyczącą zwolnień i ulg od podatku rolnego reguluje art.12, art.13, art. 13a-13d ww. ustawy o podatku rolnym.
Zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-12, a także w art. 13b ww. ustawy stosuje się z urzędu, a pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika.
Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Jeżeli grunty rolne stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych (w tym spółek) nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację
na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 
VIII. Stawki podatku rolnego:
 1. dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha,
  • obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
 2. Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału).
IX. Płatności
Podatek rolny płatny jest zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Bartoszyce w sprawie wymiaru podatku rolnego (dotyczy osób fizycznych) lub na podstawie składanej każdego roku deklaracji (dotyczy osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi).
Wpłaty podatku rolnego należy dokonać:
 • w kasie Urzędu Miasta w Bartoszycach
 • lub na rachunek Urzędu Miasta w Bartoszycach: BANK MILLENIUM 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659.
X. Informacje ogólne:

Informacje można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
w godzinach pracy Urzędu Miasta (w poniedziałek w  godzinach  08:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 -  15:00)
Sprawy prowadzi: Barbara Szczygielska, podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, Pokój nr 4 - tel. (89) 762-98-34
Uwaga !
Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:
 • akt własności - do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia),
 • umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - w przypadku gruntów Gminy Miejskiej Bartoszyce lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Akty prawne dotyczące sprawy:
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1892)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Szczygielska Data wytworzenia informacji: 2013-05-24
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Szczygielska Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 13:55:15
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Czerwonka Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 14:28:31
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Czerwonka Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 07:38:39
Artykuł był wyświetlony: 1418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu