ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportowych - osób fizycznych i osób prawnych

Informacja ogłoszona dnia 2013-05-24 14:28:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 7. autobusy.
II. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowych jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 
III. Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 
IV. Terminy płatności:
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
- po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
 • I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
 • II rata - do dnia 15 września danego roku. - od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten za rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Podatnicy podatku od środków transportowych wpłacają obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy.
 
V. Termin składania dokumentów:
Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby należy złożyć korektę deklaracji – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Do korekty deklaracji podatnik ma obowiązek dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.
 
VI. Płatności
Podatek od środków transportowych płatny jest na podstawie złożonej deklaracji.
Wpłaty tytułem podatku od środków transportowych należy uiszczać:
 • w kasie Urzędu Miasta w Bartoszycach
 • lub na rachunek Urzędu Miasta w Bartoszycach: BANK MILLENIUM 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659
VII. Informacje ogólne:
Informacje można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
w godzinach pracy Urzędu Miasta  (w poniedziałek w  godzinach  08:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 -  15:00)
Sprawy prowadzi: Katarzyna Jaroszewicz, podinspektor ds. podatków i opłat , Pokój nr 5 - tel. (89) 762-98-32
 
Uwaga !
Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:
- umowa kupna – sprzedaży pojazdu,
- decyzja o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu,
- decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe.

Akty prawne dotyczące sprawy:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach  lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1785)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Szczygielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Szczygielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-24 13:58:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Czerwonka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-24 14:28:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Czerwonka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-07 07:34:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony