ˆ

Petycje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. w Urzędzie Miasta Bartoszyce.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-06-29 11:28:24 przez Łukasz Czerwonka

Akapit nr - brak tytułu

Tryb składania i rozpatrywania petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870), a w zakresie nieunormowanym w ustawie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 657).
 
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. W roku 2017 do Urzędu Miasta Bartoszyce zostały wniesione następujące petycje:

1. Petycja z dnia 13.02.2017 r. dotycząca opublikowania na stronie internetowej (lub BIP) Urzędu Miasta Bartoszyce wniosku z dnia 13.02.2017 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej. Zgodnie z wnioskiem petycji, wniosek o udzielenie informacji publicznej został opublikowany na stronie BIP Miasta Bartoszyce.
2. Petycja z dnia 19.05.2017 r. dotycząca konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA – edycja 2017”. Petycja została przekazana do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bartoszyce.
3. Petycja z dnia 21.08.2017 r. w sprawie projektu „Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA”. Petycja została przekazana do Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień, Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach oraz do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bartoszyce.
4. Petycja z dnia 04.09.2017 r. w sprawie IV edycji Programu „Wzorowa Łazienka”. Petycja została przekazana do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bartoszyce.
5. Petycja z dnia 14.09.2017 r. w sprawie przekazania jej treści do podległych szkół, dotycząca udostępnienia uczniom wody pitnej. Petycja została przekazana do szkół podstawowych na terenie miasta.
6. Petycja z dnia 05.12.2017 r. w sprawie w sprawie Polskich Norm i innych norm prawa dotyczących wypełniania przez gminy zadań publicznych w obszarze dotyczącym oświetlenia. W wyniku rozpatrzenia petycji, poinformowano wnioskodawcę, że nie podejmowano stanowiska w sprawie właściwości norm.

Skany petycji wraz z informacjami o sposobie ich załatwienia są zamieszczone w BIP Miasta Bartoszyce w zakładce „Petycje”.
« powrót do poprzedniej strony