ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Porządek obrad XXV sesji Rady Miasta Bartoszyce.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-21 12:51:20 przez Łukasz Czerwonka

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ zwołuję XXV Sesję Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad  XXII, XXIII i XXIV Sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce za rok 2019 – ze względu na obszerność materiał jest do wglądu w Biurze Rady Miasta.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Bartoszyce do roku 2020” obejmujące lata 2017 – 2018.
 7. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXX/200/2017 Rady Miasta z dnia 16.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019 - w roku 2019.
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr III/19/2018 Rady Miasta z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr V/36/2019 Rady Miasta z dnia 28.02.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2023 – w 2019 roku.
 10. Sprawozdanie z „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.
 11. Sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2021” - za rok 2019.
 12. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany budżetu - projekt 1/XXV
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 – 2035 – projekt 2/XXV
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2020” – projekt 3/XXV
  • uchylenia uchwały nr XVII/111/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 24 października 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 4/XXV
  • przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce – projekt 5/XXV
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – a Gminą Miejską Bartoszyce – projekt 6/XXV
  • zawarcia porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Miejską Bartoszyce szkoły muzycznej – projekt 7/XXV
  • wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bartoszyce, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach – projekt 8/XXV
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta – projekt 9/XXV
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.
XXV sesja odbędzie się  28 maja 2020 r. o godz. 10.00 w sali Bartoszyckiego Domu Kultury.
 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).
« powrót do poprzedniej strony