ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-03-01 11:09:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

1.      Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza oraz Skarbnika.

2.      Służbowym przełożonym zastępcy jest Burmistrz.

3.      W czasie nieobecności Burmistrza jego zadania i kompetencje z zakresu kierowania Urzędem przejmuje Zastępca Burmistrza Miasta w następującym zakresie:

1.      kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,

2.      reprezentowanie Miasta i Urzędu,

3.      nadzorowanie realizacji budżetu Miasta,

4.      podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

5.      kierowanie pracą Urzędu,

6.      wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,

7.      przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,

8.      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

4.      Zastępca w ramach wydanych upoważnień może:

1.      Wydawać decyzje administracyjne, postanowienia, zaświadczenia,

2.      Składać oświadczenia woli w imieniu Gminy Miny Miejskiej Bartoszyce w zakresie zarządu mieniem, tej Gminy,

3.      Podpisywać dokumenty finansowe.

5.      Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1.      Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego,

2.      Wydział Spraw Obywatelskich,

3.      Wydział Spraw Społecznych

oraz nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi podległymi mu tj.: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Bartoszyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejską Biblioteką Publiczną, Bartoszyckim Domem Kultury

6.      Współpracuje z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie gospodarczego rozwoju miasta poprzez m.in. pozyskiwania inwestorów i środków pozabudżetowych.

7.      Przedkłada Burmistrzowi przygotowane przez siebie projekty uchwał.

8.      Wydaje decyzje administracyjne na podstawie odrębnych upoważnień.

9.      Wykonuje zadania zlecone przez Burmistrza, zgodnie z jego poleceniami;

Zakres odpowiedzialności.

1.      Właściwe i terminowe załatwianie spraw wynikających z powierzonych zadań oraz należyta organizacja pracy na zajmowanym stanowisku.

2.      Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy.

3.      Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz dotyczących informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.

4.      Prowadzenie pełnej i rzetelnej dokumentacji dotyczącej powierzonych zadań oraz wymaganej obowiązującymi przepisami prawa  i wymogami wewnętrznymi.

5.      Ponoszenie odpowiedzialności za powierzony sprzęt i mienie przeznaczone do wyłącznej używalności.

« powrót do poprzedniej strony