ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIII/81/2007Drukuj informacjęAkt prawny: XIII/81/2007

Szczegóły informacji

XIII/81/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: 2007/XIII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2007-09-27

Data podjęcia/podpisania: 2007-09-27

Tytuł aktu:

W sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późń. zm./ w związku z art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm./

Treść:

§ 1
        Zmniejsza się się dochody budżetu Miasta o kwotę  292 435 zł      
           
Dział       Plan przed Plan po zmianach
rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie zmianami ( zł ) 
§   ( zł ) ( zł ) ( zł )  
700 Gospodarka mieszkaniowa 0 91 000 4 070 000 4 161 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 91 000 2 690 000 2 781 000
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 0 91 000 0 91 000
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej 0 36 000 17 804 234 17 840 234
75624 Dywidendy 0 36 000 50 000 86 000
0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek JST   36 000 50 000 86 000
801 Oświata i wychowanie 20 000 0 3 390 178 3 370 178
80110 Gimnazja 20 000 0 1 088 700 1 068 700
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000 0 320 000 300 000
852 Pomoc społeczna 0 158 080 9 913 779 10 071 859
85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 17 500 428 525 446 025
2030 Dotacja celowa na zadania własne 0 17 500 428 525 446 025
85295 Pozostała działalność 0 140 580 473 306 613 886
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 15 000 0 15 000
2030 Dotacja celowa na zadania własne 0 125 580 464 090 589 670
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 58 997 253 126 312 123
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 58 997 253 126 312 123
2030 Dotacja celowa na zadania własne 0 58 997 253 126 312 123
900 Gospodarka komunalna 91 000 39 488 1 037 708 986 196
90001 Pozostała działalność 91 000 0 720 093 629 093
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 91 000 0 150 000 59 000
90095 Pozostała działalność 0 39 488 317 615 357 103
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 39 488 305 615 345 103
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 595 000 0 807 950 212 950
92118 Muzea 595 000 0 595 000 0
6320 Dotacje celowe z budzetu państwa na inwestycje realizowane przez gmine na podstawie porozumień 595 000 0 595 000 0
926 Kultura fizyczna 0 30 000 57 327 87 327
92695 Pozostała działalność 0 30 000 57 327 87 327
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 30 000 0 30 000
Razem 706 000 413 565 53 290 786 52 998 351
           
§ 2
       Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 365 500 zł      
Dział       Plan przed Plan po zmianach
rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie zmianami ( zł ) 
§   ( zł ) ( zł ) ( zł )  
600 Drogi publiczne  10 000 100 000 4 722 000 4 812 000
60016 Drogi publiczne gminne 10 000 100 000 3 660 000 3 750 000
4270 Zakup usług remontowych 0 50 000 379 000 429 000
4300 Zakup usług pozostałych 0 50 000 91 000 141 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 10 000 0 3 160 000 3 150 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 262 000 170 000 2 480 700 2 388 700
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 262 000 170 000 973 000 881 000
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 0 70 000 4 500 74 500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 100 000 265 000 365 000
6060 Zakupy inwestycyjne jednostek 262 000 0 391 000 129 000
710 Działalność usługowa 0 4 000 471 000 475 000
71035 Cmentarze 0 4 000 373 000 377 000
4300 Zakup usług pozostałych 0 4 000 100 000 104 000
750 Administracja publiczna 0 15 000 4 329 356 4 344 356
75023 Urzędy gmin 0 15 000 3 810 500 3 825 500
4300 Zakup usług pozostałych 0 15 000 110 000 125 000
757 Obsługa długu publicznego 0 70 000 220 000 290 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 0 70 000 220 000 290 000
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów
0 70 000 220 000 290 000
801 Oświaty i wychowanie 39 000 196 935 22 650 374 22 808 309
80101 Szkoły postawowe 10 000 0 8 340 344 8 330 344
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000   4 941 233 4 931 233
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 26 000 0 325 541 299 541
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 000   244 566 218 566
80104 Przedszkola 0 141 935 3 569 600 3 711 535
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 0 141 935 2 397 766 2 539 701
80110 Gimnazja 3 000 25 000 6 603 503 6 625 503
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000 0 3 384 509 3 381 509
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 25 000 1 660 000 1 685 000
80195 Pozostała działalność 0 30 000 3 186 186 3 216 186
4300 Zakup usług pozostałych   30 000 41 336 71 336
851 Ochrona zdrowia 30 000 30 000 307 000 307 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000 30 000 280 000 280 000
2830 Dotacja celowa z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000 0 230 000 200 000
4300 Zakup usług pozostałych 0 30 000 27 000 57 000
852 Pomoc społeczna 15 000 173 080 14 398 077 14 556 157
85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 17 500 1 156 525 1 174 025
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 17 500 768 500 786 000
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 000 15 000 124 392 124 392
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną niędzy JST na dofinansowanie własnuych zadań bieżących 15 000 0 15 000 0
3110 Świadczenia społeczne   15 000 109 392 124 392
85295 Pozostała działalność 0 140 580 1 035 450 1 176 030
3110 Świadczenia społeczne 0 125 580 697 462 823 042
4170 Wynagrodzenia bezoosobowe 0 6 720 0 6 720
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 8 280 48 360 56 640
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 97 997 730 226 828 223
85401 Świetlice szkolne 0 39 000 444 100 483 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 39 000 317 238 356 238
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 58 997 253 126 312 123
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0 58 997 0 58 997
900 Gospodarka komunalna 91 000 39 488 3 911 652 3 860 140
90001 Gospodarkaściekowaa i ochrona wód 91 000 0 183 700 92 700
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91 000 0 150 000 59 000
90095 Pozostała działalność 0 39 488 1 667 586 1 707 074
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   33 696 320 100 353 796
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne   5 792 57 335 63 127
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 845 000 0 2 190 580 1 345 580
92118 Muzea 845 000 0 850 000 5 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 845 000 0 850 000 5 000
926 Kultura fizyczna i sport 0 30 000 1 066 500 1 096 500
92695 Pozostała działalność 0 30 000 263 500 293 500
4170 Wynagrodzenia bezoosobowe 0 29 696 19 000 48 696
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 304 23 000 23 304
Razem 1 292 000 926 500 57 814 958 57 449 458
           
 
Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi  52 998 351 zł      
Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi  57 449 458 zł      
§ 3
Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 1 do ninieszej uchwały
§ 4
Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 2 do ninieszej uchwały
§ 5
Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.  i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 3 do ninieszej uchwały
§ 6
Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.  i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 4 do ninieszej uchwały
§ 7
Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.  i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 5 do ninieszej uchwały
§ 8
Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta nr V/17/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.  i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 6 do ninieszej uchwały
§ 9
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości  4 451 107 zł jest    
  a) kredyt bankowy w wysokości  4 451 107 zł      
  b) nadwyżka budżetowa w wysokości  0 zł      
  c) wolne środki w wysokości 0 zł      
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2007 oraz podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sielawa Jarosław
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sielawa Jarosław
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-12 10:51:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-27 12:13:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-27 12:13:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony