ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIX/137/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XIX/137/2008

Szczegóły informacji

XIX/137/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: 2008/XIX

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-05-02

Data podjęcia/podpisania: 2008-03-31

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2008 nr pozycja , opublikowano dnia: 2008-04-18

Tytuł aktu:

W sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli.

Uchyla:

VI/43/2007

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2))

Treść:

§ 1

 

Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania zwany dalej Regulaminem.

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

 

§ 2

 

Regulamin określa w szczególności:

1)       wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;

2)       szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;

3)       szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

 

 

§ 3

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)       Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

2)       rozporządzeniu    należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr  22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293 i z 2007 r. Nr 56, poz. 372);

3)       szkole    należy przez to rozumieć  szkołę, przedszkole, zespół  szkół prowadzone przez Gminę Miejską Bartoszyce;

4)       nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, o której mowa w pkt 3;

5)       dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub  wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 3;

6)       klasie – należy przez to rozumieć także oddział;

7)       grupie – należy przez to rozumieć grupę uczniów, która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na zajęciach określonych w przepisach o ramowych planach nauczania oraz zgodnie  z tymi przepisami;

8)       tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1  rozporządzenia;

9)       burmistrzu – należy rozumieć Burmistrza Miasta Bartoszyce.

 

 

§ 4

 

1.       Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2.       W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin – za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

 

 

 

Rozdział 2

Dodatek za wysługę lat

 

 

§ 5

 

1.       Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

2.       Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.

3.       Dodatek przysługuje:

1)       począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)       za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

 

4.       Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

 

Rozdział 3

Dodatek motywacyjny

 

 

§ 6

 

1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 3 % planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.    

2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 3.

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia się:

1)       udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;

2)       osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

3)       skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

4)       skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

5)       aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

6)       inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

7)       udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

8)       opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

9)       inicjowanie i  prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

10)    skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

11)    wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

12)   adaptację  i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

13)   realizację zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

2.                   Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 3 i odnoszącymi się również do stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów, a w szczególności:

1)       skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

2)       właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę;

3)       współdziałanie z organami szkoły i związkami zawodowymi;

4)       osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

5)       wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;

6)       przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

7)       zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy;

8)       merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców;

9)       pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

10)   terminowość i rzetelność wykonywania zadań;

11)   promocję szkoły na zewnątrz.

 

 

§ 7

 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2.  Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 15 % otrzymywanego przez nauczyciela

 wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania dla nauczycieli ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – burmistrz.

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

 

Rozdział 4

Dodatki funkcyjne

 

 

§ 8

 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1)  dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub zespołu szkół : od 612 zł. do 1529 zł.

2)  wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub zespołu szkół: od 538 zł. do 765 zł.       

3)  dyrektor przedszkola: od 612 zł. do  917 zł.    

2. Średnią wartość przyznanych dodatków funkcyjnych dyrektorom i wicedyrektorom ustala się w  wysokości nie wyższej od średniej wartości podanej w ust.1.

 

 

§ 9

 

Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo przysługuje miesięczny dodatek   funkcyjny w wysokości  100 złotych. 

 

 

§ 10

 

 Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje miesięczny

dodatek funkcyjny w wysokości :

1)         46 zł. w przypadku opieki nad nauczycielem stażystą

2)         30 zł. w przypadku opieki nad nauczycielem kontraktowym

3)         56 zł. w przypadku opieki nad więcej niż 1 nauczycielem

 

 

§ 11

 

1.Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję doradcy metodycznego przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości 475 złotych.

       

 

§ 12

 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2.  Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności

w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach,  za które nie przysługuje

 wynagrodzenie zasadnicze.

4. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po  miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala burmistrz, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora  – dyrektor szkoły.

 

 

Rozdział 5

Dodatki za warunki pracy

 

 

§ 13

 

1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w  trudnych lub  uciążliwych warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:

1)       stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych  prac lub zajęć;

2)       wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

 

 

§ 14

 

Nauczycielom przysługują  miesięczne dodatki za trudne warunki pracy:

1)      nauczycielom szkół, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo  w stopniu głębokim przysługuje dodatek w wysokości      30 %, stawki godzinowej za każdą  przepracowaną godzinę zajęć;

2)       nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną  z tym uczniem godzinę nauczania.

 

 

§ 15

 

Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy, zwiększony o 10 % ich wynagrodzenia zasadniczego.

 

 

§ 16

 

1.Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.

2. Dodatek za  warunki pracy dla nauczycieli ustala  dyrektor szkoły, dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz.

 

 

 

Rozdział 6

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

 

 

§ 17

 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Godziny ponadwymiarowe rozlicza się w cyklu tygodniowym. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art.42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art.42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy,  za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

 

§ 18

 

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 17, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

 

 

§ 19

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się  z  dołu.

 

 

Rozdział 7

Przepisy końcowe

 

 

§ 20

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

 

 

§ 21

 

Przepisy uchwały stosuje się od dnia 1 stycznia 2008r.

 

 

§ 22

 

Traci moc uchwała  nr VI/43/2007Rady Miasta Bartoszyce z dnia  29 marca 2007 roku w  sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku za wysługę  lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających  ze stosunku pracy nauczycieli. 

 

 

§ 23

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zielonka Marta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zielonka Marta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-13 12:16:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-27 12:14:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-27 12:14:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony