ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIX/306/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIX/306/2009

Szczegóły informacji

XXXIX/306/2009

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: 2009/XXXIX

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 25.02.2010

Data podjęcia/podpisania: 2009-12-29

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 14 pozycja 394, opublikowano dnia: 2010-02-11

Tytuł aktu:

Zmieniająca uchwałę w sprawie Regulamin przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Zmienia:

XXVIII/212/2008

Utracił moc przez:

VI/36/2011

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz.1271,nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz. 1203,Nr167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420) art.22 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675, Nr 171, poz. 1208 z 2008r. Nr 195, poz. 1200, z 2009r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801) oraz art.35 ust. 1 i 2 i art.37 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. Nr 155 poz. 1298, z 2006r. Nr 64, poz. 448 Nr 136,poz. 970, z 2007r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208)  Rada Miasta   u c h w a l a ,  co następuje:

Treść:

§ 1
W załączniku nr 1 do Uchwały nr XXVIII/212/2008 Rady Miasta Bartoszyce z 30 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz warunków i trybu przyznawania nagród w gminie miejskiej Bartoszyce za osiągnięcia w dziedzinie sportu wprowadza się następujące zmiany
1. W § 2:
  • punkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
  • „ 2. Stypendium przyznawane jest na okres dziewięciu miesięcy od kwietnia każdego roku, za osiągnięcia zdobyte w roku poprzednim, zawodnikom do kategorii seniora włącznie.”
  • „3. Stypendium może być wypłacone w jednej lub w kilku ratach.”
2. W § 3:
- w punkcie 3 po słowach „… mają siedzibę w Bartoszycach” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się słowa: „oraz posiadają licencję zawodniczą tych klubów lub stowarzyszeń.
- w punkcie 5 skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy: „do dnia 15 lutego każdego roku.”.
- w punkcie 7 po słowie „… i zawodnikiem” dodaje się słowa „lub jego prawnym opiekunem”.
- skreśla się punkt 8, obecny punkt 9 przyjmuje numer 8.

3. W § 4:
- w punkcie 1a, wyrazy „lub 1-5 miejsca” zastępuje się wyrazami: „lub 1-8 miejsca” o raz po słowach „- za zakwalifikowanie się do kadry narodowej” wykreśla się wyrazy: „we wszystkich kategoriach wiekowych.”.
- w punkcie 1b wyrazy: „4-5 miejsca” zastępuje się wyrazami : „4-8 miejsca”, wyrazy : „6- 8 miejsca” zastępuje się wyrazami: „9-16 miejsca”.

4. § 7 punkt 1 tekst po słowach: „… w danej dyscyplinie sportowej” otrzymuje brzmienie „w poprzednim lub bieżącym roku.”

5. W § 8:
- w punkcie 2 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy: „oraz posiadają licencję zawodniczą tych klubów lub stowarzyszeń.”
- w punkcie 4 skreśla się zdanie: „Rozpatrzenie wniosków następuje w terminie 1 miesiąca po zakończeniu kwartału, w którym wniosek został złożony.”
- w punkcie 5 wyrazy:: „załącznik nr 2” zastępuje się wyrazami: „załącznik nr 3”

6. W § 9 w punkcie 1a i 1b wykreśla się wyrazy „do równowartości”.

7. W załączniku nr 2 do Regulaminu: „Umowa stypendialna”
- w § 1 skreśla się wyrazy: „miesięcznie, na okres 12 miesięcy”
- § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:
„ § 2 .Wypłata stypendium w kwocie ogółem ……………. złotych (słownie złotych: ……………………………………………) nastąpi w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy stypendysty w banku………………………………….. …nr ..…….………………………………………………………………………….. na zasadach uzgodnionych ze stypendystą lub jego prawnym opiekunem.”

„§ 3 Stypendysta zobowiązany jest do okazania licencji zawodniczej klubu sportowego lub stowarzyszenia, prowadzącego działalność na terenie Bartoszyc i do złożenia oświadczenia, że sukces sportowy został osiągnięty na podstawie tej licencji. W przypadku gdy stypendystą jest osoba nieletnia powyższe oświadczenie składa jego prawny opiekun”

- pod miejscem na podpis w dolnym lewym rogu wyraz „stypendysta” zastępuje się wyrazami: „/Stypendysta lub jego prawny opiekun/”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
« powrót do poprzedniej strony