ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Bartoszyce.Drukuj informacjęSprawa: Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Bartoszyce.

Szczegóły informacji

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Bartoszyce.

Wydział: Referat Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2012-02-08 09:00:26

Termin załatwienia

7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej

Osoba kontaktowa

Tomasz Konieczek

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
Referat Ochrony Środowiska
pokój nr 3

Telefon kontaktowy

89 762-98-57

Sposób załatwienia

 1. Nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru/o zmianie we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;
 2. Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru następuję w drodze decyzji w przypadku gdy:
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej objęte wpisem;
 • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Miejsce odbioru

Referat Ochrony Środowiska,
pokój nr 3

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru/ o zmianę w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Czas realizacji

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku
Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłaty

Opłata skarbowa:
 • 50 zł - za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej;
 • 25 zł- za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem;
 • 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa ( prokury);
 • 5 zł – za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony;
 • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
Opłatę skarbową należy uiścić w:
 • kasie Urzędu Miasta Bartoszyce w godzinach od 7.15 do 14.15
lub
 • na rachunek bankowy Nr 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 10-547 Olsztyn za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Przedsiębiorcy, którzy w dniu 01 stycznia 2012r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie zezwolenia od właścicieli nieruchomości są obowiązani uzyskać wpis do rejestru do dnia 01 stycznia 2013r.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r., poz. 1399)
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2013r. poz. 672, z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Możejko Data wytworzenia informacji: 2012-02-08 08:30:41
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Możejko Data wprowadzenia do BIP 2012-02-08 08:30:41
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Czerwonka Data udostępnienia informacji: 2012-02-08 09:00:26
Osoba, która zmieniła informację: Kamil Czerniawski Data ostatniej zmiany: 2015-01-16 13:44:41
Artykuł był wyświetlony: 3408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu