ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Referat Ochrony Środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Referat Ochrony Środowiska

Dodatkowa usługa polegająca na udostępnieniu zbiorczych pojemników ustawionych na terenie miasta do zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych

Referat Ochrony Środowiska

Dofinansowanie kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki oświatowej znajdującej się poza terenem administracyjnym Bartoszyc.

Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach

Korzystanie z usług GCI - PIT

Gminne Centrum Informacji i Punkt Informacji Turystycznej

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Opłata skarbowa – zapłata i zwrot opłaty skarbowej

Wydział Finansowy

Opłata za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w Bartoszycach

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Organizacja imprez artystyczno- rozrywkowych

Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Bartoszyc (stypendia i zasiłki szkolne)

Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach

Przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach

Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Przyjmowanie informacji w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.

Referat Ochrony Środowiska

Przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Urząd Stanu Cywilnego

Przyznanie mieszkania z zasobów Gminy Miejskiej Bartoszyce

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce

Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju

Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki przez uczniów zamieszkałych w Bartoszycach.

Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach

Sporządzenie aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Sprawozdanie kwartalne sporządzane przez podmioty odbierające odpady komunalne oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Referat Ochrony Środowiska

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Udostępnienie informacji nieopublikowanej w BIP

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Umieszczenie/wbudowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Ustalanie podziału działki.

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Bartoszyce.

Referat Ochrony Środowiska

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.)

Referat Ochrony Środowiska

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Bartoszyce.

Referat Ochrony Środowiska

Wpis dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów.

Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Wydanie odpisu z rejestru stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Wydanie zezwolenia na odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci deszczowej

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Wydawanie dowodów osobistych

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydawanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych

Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w związku ze spłatą zadłużenia

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Zajęcie pasa drogowego, prowadzenie robót w pasie drogowym.

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce oraz położeniu na obszarze rewitalizacji.

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

Urząd Stanu Cywilnego

Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Zbycie nieruchomości w drodze przetargu

Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń inf. tech. niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Zezwolenie na lokalizację zjazdu, przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Referat Ochrony Środowiska

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych detal/ gastronomia/ jednorazowe/

Wydział Spraw Obywatelskich

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym oraz na gruncie komunalnym poza pasem drogowym

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Zezwolenie na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne

Referat Ochrony Środowiska

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności tj: stoisko handlowe, stoisko gastronomiczne, ogródek rekreacyjny, poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części oraz umieszczenie innych obiektów/przedmiotów

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Referat Ochrony Środowiska

Zgłoszenie pobytu stałego

Wydział Spraw Obywatelskich

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Zgromadzenie publiczne

Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu