ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2019/003Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2019/003

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Aplikant w Straży Miejskiej

Miejsce pracy: Bartoszyce

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 2

Wydział: Urząd Miasta Bartoszyce

Data udostępnienia: 2019-05-16

Ogłoszono dnia: 2019-05-16 przez

Termin składania dokumentów: 2019-05-29 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2019/003

Zlecający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie.
 2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata stażu pracy.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Obywatelstwo polskie.
 8. Ukończone 21 lat.
 9. Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie w służbach mundurowych,
 2. Zamieszkanie na terenie miasta Bartoszyce.
 3. Dobra znajomość topografii miasta.
 4. Aktywność sportowa.
 5. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi.
 6. Posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przydatnych w pracy na stanowisku
  strażnika miejskiego.
 7. Mile widziane doświadczenie w służbach mundurowych lub w ochronie mienia.
Predyspozycje osobowościowe:
 1. Dyspozycyjność.
 2. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres.
 3. Samodzielność.
 4. Komunikatywność.
 5. Posiadanie przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 6. Umiejętność czytania i interpretacji aktów prawnych oraz stosowania posiadanej wiedzy.
 7. Odpowiedzialność, rzetelność, profesjonalizm w działaniu.
 8. Kreatywność i zaangażowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku strażnika miejskiego wynika z ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 928 ze zm.)

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 4. Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
 10. Kserokopia dowodu osobistego.
 11. Kserokopia książeczki wojskowej.
Dokumenty dodatkowe:
 1. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
 2. Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-05-29 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) należy opatrzyć własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowiskoAplikant w Straży Miejskiej”.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w Sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce (pok. Nr 15, I piętro), ul. Boh. Monte Cassino 1, 11 – 200 Bartoszyce lub przesłać pocztą.
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bartoszyce.

VII. Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Bartoszyce po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
Dokumentami potwierdzającymi staż pracy i doświadczenie zawodowe są: świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane  w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 
Strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe, które kończy się egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji. Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, strażnika można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony. Z dniem zatrudnienia strażnik składa pisemne ślubowanie. 
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bip.bartoszyce.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bartoszyce

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-16 15:43:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-16 15:44:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Czerwonka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-10 07:29:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony