ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Młodszy referent ds. gospodarki mieszkaniowej

Miejsce pracy: Bartoszyce

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego

Data udostępnienia: 2017-10-09

Ogłoszono dnia: 2017-10-09 przez Edyta Orpik

Termin składania dokumentów: 2017-10-23 16:00:00

Nr ogłoszenia: 2017/12

Zlecający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie minimum średnie techniczne.
  2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny staż pracy.
  3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  6. Nieposzlakowana opinia.
  7. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych*.
b. Wymagania dodatkowe:
Umiejętności zawodowe
  1. Znajomość przepisów z zakresu ustaw: Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332  ze zm.), o własności lokali  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.), o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., 1610 ze zm.), o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
  2. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
  3. Mile widziane doświadczenie zawodowe związane z zakresem obowiązków na wskazanym stanowisku.
 
Predyspozycje osobowościowe:
  1. Samodzielność.
  2. Odpowiedzialność, rzetelność, profesjonalizm w działaniu.
  3. Znajomość obsługi pakietu MS Office.
  4. Komunikatywność w kontaktach służbowych.
  5. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres.
  6. Inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Oddawanie w najem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym i przetargowym.
  2. Określanie zakresu remontów budynków i lokali komunalnych.
  3. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą sposobu użytkowania lokali i budynków komunalnych, możliwości podziałów lokali mieszkalnych i użytkowych, przebudowy lokali itp.
  4. Bieżąca współpraca z LOKUM Sp. z o.o. w Bartoszycach w zakresie realizowanych zadań związanych z utrzymaniem substancji lokalowej gminy, sprawowanie nadzoru i rozliczanie robót w zakresie remontów i eksploatacji komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych.
  5. Współpraca z zarządcami oraz zarządami wspólnot mieszkaniowych w budynkach, w których Gmina Miejska Bartoszyce jest współwłaścicielem, w zakresie przekraczającym czynności zwykłego zarządu.
  6. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Bartoszyce  jako właściciela na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
  7. Opracowywanie założeń do Programu Mieszkaniowego i prowadzenie spraw związanych z jego realizacją.
  8. Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych  w zakresie działania wydziału związanego z gospodarką lokalową.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  • praca w siedzibie urzędu oraz w terenie w ustalonych godzinach, wykonywana przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
  • oświetlenie naturalne i sztuczne,
  • stanowisko pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Bartoszyce wynosił powyżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
  2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
  4. Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
  5. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  9. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
  10. Kserokopia dowodu osobistego.
 
Dokumenty dodatkowe:
  1. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.
  2. Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-23 16:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) należy opatrzyć własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki lokalowej.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w Biurze Obsługi Interesanta (pok. Nr 1) Urzędu Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11 – 200 Bartoszyce lub przesłać pocztą.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bartoszyce.

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs będzie się składał z trzech etapów:
I etap – weryfikacja złożonych dokumentów.
Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe oraz prawidłowo złożyć komplet wymaganych dokumentów.
II etap – test wiedzy.
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
O terminach II i III etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Bartoszyce po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Dokumentami potwierdzającymi staż pracy są: świadectwa pracy oraz zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu.
Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być m.in.: wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. zaświadczenia o odbyciu praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o dzieło.
Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego organizuje się służbę przygotowawczą. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 
*Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym przepisach o służbie cywilnej.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bip.bartoszyce.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Bartoszyce.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Orpik Data wytworzenia informacji: 2017-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Orpik Data wprowadzenia do BIP 2017-10-09 15:06:51
Wprowadził informację do BIP: Karol Puszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-09 15:08:12
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Czerwonka Data ostatniej zmiany: 2017-12-07 12:02:04
Artykuł był wyświetlony: 1569 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce