ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2018

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2018 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2018 5 stycznia 2018 Powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Bartoszyce.
2/2018 5 stycznia 2018 Wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bartoszyce i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
3/2018 5 stycznia 2018 Sprawdzenia spełnienia warunków zgodności „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021”.
4/2018 8 stycznia 2018 Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce lokalu z przeznaczeniem na lokal socjalny w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, na który zostało udzielone wsparcie finansowe.
5/2018   Pominięto w numeracji
6/2018 10 stycznia 2018 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
7/2018 15 stycznia 2018 Ustalenia innego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.
8/2018 15 stycznia 2018 Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok przez podmioty wskazane w art.3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
9/2018 15 stycznia 2018 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
10/2018 15 stycznia 2018 Użyczenia nieruchomości przy ul. Boh. Monte Cassino 7 w Bartoszycach, Fundacji Niechcianych Zwierząt.
11/2018 16 stycznia 2018 Dokonania darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego Gminie Miejskiej Bartoszyce na rzecz Powiatu Bartoszyckiego.
12/2018 18 stycznia 2018 Zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
13/2018 18 stycznia 2018 Utworzenia Punktu Obsługi Inwestora.
14/2018 24 stycznia 2018 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
15/2018 24 stycznia 2018 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
16/2018 29 stycznia 2018 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu, wspierania Kultury i Sztuki oraz Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji, a także Ochrony i Promocji Zdrowia na rok 2018.
17/2018 29 stycznia 2018 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu na rok 2018.
18/2018 30 stycznia 2018 Realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w mieście Bartoszyce w 2018 roku.
19/2018 30 stycznia 2018 Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2018 roku.
20/2018 31 stycznia 2018 Określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce w roku szkolnym 2018/2019.
21/2018 31 stycznia 2018 Ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
22/2018 31 stycznia 2018 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
23/2018 1 lutego 2018 Udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Skierś do reprezentowania Gminy Miejskiej Bartoszyce we wspólnotach mieszkaniowych.
24/2018 2 lutego 2018 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
25/2018 2 lutego 2018 Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Leśnej w Bartoszycach.
26/2018 2 lutego 2018 Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
27/2018 6 lutego 2018 Zmieniające Zarządzenie Nr 161/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do rozpatrzenia wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bartoszycach.
28/2018 8 lutego 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach.
29/2018 9 lutego 2018 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
30/2018 12 lutego 2018 Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach.
31/2018 12 lutego 2018 Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach.
32/2018 12 lutego 2018 Użyczenia nieruchomości przy ul. Boh. Monte Cassino 7 w Bartoszycach, Fundacji Niechcianych Zwierząt.
33/2018 13 lutego 2018 Powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
34/2018 14 lutego 2018 Powołania komisji przetargowej.
35/2018 15 lutego 2018 Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
36/2018 15 lutego 2018 Powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach oraz zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy w tej komisji.
37/2018 15 lutego 2018 Powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach oraz zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy tej komisji.
38/2018 20 lutego 2018 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu, Wspierania Kultury i Sztuki oraz Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji, a także Ochrony i Promocji Zdrowia na rok 2018.
39/2018 20 lutego 2018 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2018.
40/2018 21 lutego 2018 Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
41/2018 21 lutego 2018 Wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
42/2018 21 lutego 2018 Wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacji pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
43/2018 23 lutego 2018 Ustalenia w roku budżetowym 2018: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie, maksymalnej kwoty dofinansowania.
44/2018 23 lutego 2018 Powołania komisji stypendialnej.
45/2018 26 lutego 2018 Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
46/2018 28 lutego 2018 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
47/2018 28 lutego 2018 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
48/2018 28 lutego 2018 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
49/2018 7 marca 2018 Powołania komisji przetargowej.
50/2018 8 marca 2018 Wprowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
51/2018 8 marca 2018 Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
52/2018 8 marca 2018 Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach, w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
53/2018 8 marca 2018 Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Poprzecznej 13 w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
54/2018 12 marca 2018 Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym – II Nabór wniosków.
55/2018 12 marca 2018 Zmiany Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
56/2018 12 marca 2018 Zmiany Zarządzenia Nr 25/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Leśnej w Bartoszycach.
57/2018 12 marca 2018 Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
58/2018 26 marca 2018 Powołania komisji przetargowej.
59/2018 26 marca 2018 Powołania komisji przetargowej.
60/2018 27 marca 2018 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: Wspierania Kultury i Sztuki oraz Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji na rok 2018 (II tura).
61/2018 27 marca 2018 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2017 r.
62/2018 27 marca 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości na Placu Dworcowym w Bartoszycach.
63/2018 30 marca 2018 Zmiany budżetu.
64/2018 30 marca 2018 Udzielenia upoważnień Sekretarzowi Miasta Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
65/2018 9 kwietnia 2018 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
66/2018 10 kwietnia 2018 Przyznania nagród i stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2018 roku.
67/2018 10 kwietnia 2018 Zmiany Zarządzenia Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
68/2018 11 kwietnia 2018 Zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
69/2018 17 kwietnia 2018 Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kortów tenisowych w Centrum Aktywizacji Sportowo – Rekreacyjnej przy ul. Korczaka.
70/2018 17 kwietnia 2018 Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie miejskim w Bartoszycach.
71/2018 18 kwietnia 2018 Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Starzyńskiego 4/1 w Bartoszycach oraz ustalenia ceny, stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat rocznych za oddanie części działki we współużytkowanie wieczyste.
72/2018 18 kwietnia 2018 Powołania komisji przetargowej.
73/2018 18 kwietnia 2018 Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
74/2018 20 kwietnia 2018 Powołania imiennej obsady „Stałego Dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
75/2018 24 kwietnia 2018 Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach.
76/2018 30 kwietnia 2018 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
77/2018 2 maja 2018 Zmieniające Zarządzenie nr 103/2010 z dnia 07.07.2010 r. w sprawie upoważnienia Prezesa „Lokum” Sp. z o.o. do odraczania spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Bartoszyce dotyczących opłat związanych z tytułem najmu.
78/2018 7 maja 2018 Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Basenu Miejskiego w Bartoszycach.
79/2018 7 maja 2018 Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 15 000 000 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
80/2018 8 maja 2018 Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
81/2018 9 maja 2018 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
82/2018 14 maja 2018 Powołania komisji przetargowej.
83/2018 14 maja 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ul. Topolowej w Bartoszycach.
84/2018 15 maja 2018 Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Bartoszycach.
85/2018 18 maja 2018 Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
86/2018 22 maja 2018 Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Bartoszycach.
87/2018 23 maja 2018 Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 76/2018 z 30 kwietnia 2018 roku.
88/2018 23 maja 2018 Przekazania Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok.
89/2018 24 maja 2018 Zmieniające Zarządzenie Nr 213/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych na rok 2018 r.
90/2018 29 maja 2018 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
91/2018 5 czerwca 2018 Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
92/2018 5 czerwca 2018 Powołania komisji przetargowej.
93/2018 5 czerwca 2018 Powołania komisji przetargowej.
94/2018 7 czerwca 2018 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Starzyńskiego 4/1 w Bartoszycach.
95/2018 7 czerwca 2018 Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bartoszycach.
96/2018 12 czerwca 2018 Zmiany budżetu.
97/2018 19 czerwca 2018 Powołania komisji przetargowej.
98/2018 21 czerwca 2018 Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Piłsudskiego w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
99/2018 21 czerwca 2018 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
100/2018 25 czerwca 2018 Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – referent prawno – administracyjny.
101/2018 25 czerwca 2018 Przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Bartoszyce.
102/2018 27 czerwca 2018 Powołania komisji przetargowej.
103/2018 28 czerwca 2018 Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Inwestycyjnej w Bartoszycach.
104/2018 28 czerwca 2018 Zmiany Zarządzenia Nr 20/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie oddania w użyczenie terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
105/2018 29 czerwca 2018 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
106/2018 2 lipca 2018 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
107/2018 4 lipca 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
108/2018 11 lipca 2018 Powołania komisji ds. opłaty za korzystanie z toalet publicznych wolnostojących.
109/2018 12 lipca 2018 Oddania w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
110/2018 16 lipca 2018 Powołania komisji przetargowej.
111/2018 18 lipca 2018 Ogłoszenia II przetargu, ustalenia ceny, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
112/2018 24 lipca 2018 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
113/2018 25 lipca 2018 Zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Punktu Obsługi Inwestora.
114/2018 30 lipca 2018 Powołania komisji ds. likwidacji prawa do grobu na cmentarzach komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
115/2018 31 lipca 2018 Powołania komisji przetargowej.
116/2018 31 lipca 2018 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
117/2018 2 sierpnia 2018 Powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
118/2018 6 sierpnia 2018 Powołania komisji przetargowej.
119/2018 9 sierpnia 2018 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia tymczasowego schronienia poprzez prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych oraz realizacji usług kąpielowych i indywidualnej dezynsekcji.
120/2018 9 sierpnia 2018 Powołania komisji przetargowej.
121/2018 13 sierpnia 2018 Powołania komisji przetargowej.
122/2018 14 sierpnia 2018 Powołania komisji egzaminacyjnej.
123/2018 14 sierpnia 2018 Powołania komisji egzaminacyjnej.
124/2018 14 sierpnia 2018 Powołania komisji egzaminacyjnej.
125/2018 17 sierpnia 2018 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Sosnowej w Bartoszycach.
126/2018 21 sierpnia 2018 Zmiany Zarządzenia Nr 111/2018 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu, ustalenia ceny, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
127/2018 27 sierpnia 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ul. Słowackiego w Bartoszycach.
128/2018 27 sierpnia 2018 Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach
129/2018 27 sierpnia 2018 Powołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach
130/2018 27 sierpnia 2018 Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach.
131/2018 27 sierpnia 2018 Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
132/2018 30 sierpnia 2018 Wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
133/2018 31 sierpnia 2018 Zmiany budżetu.
134/2018 31 sierpnia 2018 Zmiany Zarządzenia Nr 131/2018 z 27 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
135/2018 31 sierpnia 2018 Powołania komisji przetargowej.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
136/2018 4 września 2018 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizacje zadania publicznego Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie PROWADZENIA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH.
137/2018 4 września 2018 Powołania komisji przetargowej.
138/2018 4 września 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego w Bartoszycach.
139/2018 6 września 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Bartoszycach.
140/2018 10 września 2018 Zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
141/2018 10 września 2018 Wprowadzenia do stosowania planu Obrony Cywilnej miasta Bartoszyce.
142/2018 10 września 2018 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego.
143/2018 14 września 2018 Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ul. Witosa w Bartoszycach.
144/2018 14 września 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach.
145/2018 14 września 2018 Zmiany budżetu.
146/2018 14 września 2018 Powołania stałej komisji likwidacyjnej i inwentaryzacyjnej środków trwałych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
147/2018 14 września 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, ogłoszenia o przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu.
148/2018 18 września 2018 Trybu i wzoru opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2019 r.
149/2018 24 września 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego w Bartoszycach.
150/2018 24 września 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Księcia Poniatowskiego w Bartoszycach.
151/2018 28 września 2018 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
152/2018 2 października 2018 Dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
153/2018 3 października 2018 Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce d wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania.
154/2018 3 października 2018 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
155/2018 8 października 2018 Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
156/2018 9 października 2018 Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ul. Witosa w Bartoszycach.
157/2018 9 października 2018 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
158/2018 12 października 2018 Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
159/2018 15 października 2018 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
160/2018 16 października 2018 Upoważnienia do podpisywania dokumentów w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bartoszyce.
161/2018 16 października 2018 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
162/2018 16 października 2018 Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
163/2018 19 października 2018 Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
164/2018 19 października 2018 Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
165/2018 19 października 2018 Wytycznych do zakładowych planów kont niezbędnych do sporządzania informacji dodatkowej.
166/2018 19 października 2018 Zmiany budżetu.
167/2018 30 października 2018 Ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartoszycach.
168/2018 30 października 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
169/2018 31 października 2018 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
170/2018 5 listopada 2018 Oddania w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
171/2018 6 listopada 2018 Umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za lokale komunalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce, w formie świadczenia rzeczowego.
172/2018 16 listopada 2018 Zmiany budżetu.
173/2018 20 listopada 2018 Przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
174/2018 20 listopada 2018 Odwołania Inspektora Ochrony Danych.
175/2018 20 listopada 2018 Ustalenia „Standardów usług opiekuńczych realizowanych na rzecz mieszkańców miasta Bartoszyce”.
176/2018 27 listopada 2018 Powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw miast Cittaslow.
177/2018 27 listopada 2018 Przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej wyposażenia Obrony Cywilnej metodą spisu z natury.
178/2018 29 listopada 2018 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu Miasta Bartoszyce.
179/2018 29 listopada 2018 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie zapewnienia usług opiekuńczych na rzecz potrzebujących z terenu Miasta Bartoszyce.
180/2018 30 listopada 2018 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
181/2018 3 grudnia 2018 Ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych na rok 2019.
182/2018 3 grudnia 2018 Projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019 - 2031.
183/2018 4 grudnia 2018 Przeprowadzenia konsultacji projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
184/2018 4 grudnia 2018 Projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2019 rok.
185/2018 4 grudnia 2018 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego w Bartoszycach.
186/2018 7 grudnia 2018 Przeznaczenia do wydzierżawienia i oddania w najem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców.
187/2018 13 grudnia 2018 Zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
188/2018 13 grudnia 2018 Ogłoszenia konkursu ofert w sprawie wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Bartoszyce.
189/2018 13 grudnia 2018 Powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Bartoszyce.
190/2018 13 grudnia 2018 Zmiany budżetu.
191/2018 - Pominięto w numeracji
192/2018 18 grudnia 2018 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie pomocy społecznej w formie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu Miasta Bartoszyce oraz z zakresu pomocy społecznej w formie zapewnienia usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu Miasta Bartoszyce.
193/2018 19 grudnia 2018 Zmiany budżetu.
194/2018 20 grudnia 2018 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
195/2018 20 grudnia 2018 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Nr 2B o pow.94,92 m2 w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Bartoszycach.
196/2018 20 grudnia 2018 Przekazania w zarządzanie Spółce z o.o. LOKUM budynku usługowego położonego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 5a w Bartoszycach.
197/2018 28 grudnia 2018 Zmiany budżetu.
198/2018 31 grudnia 2018 Rozwiązania umowy o oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
199/2018 31 grudnia 2018 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
200/2018 31 grudnia 2018 Zmiany Zarządzenia nr 216/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Miasta Bartoszyce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-22 12:56:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-22 13:57:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-26 10:35:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »