ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2019 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-26 10:43:52 przez Łukasz Czerwonka

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2019 4 stycznia 2019 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Orzeszkowej w Bartoszycach.
2/2019 9 stycznia 2019 Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
3/2019 16 stycznia 2019 Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Miejski Program Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2021”.
4/2019 16 stycznia 2019 Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Lodowiska Miejskiego w Bartoszycach.
5/2019 16 stycznia 2019 Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Basenu Miejskiego w Bartoszycach przysługującym posiadaczom Warmińsko – Mazurskiej Karty Seniora.
6/2019 21 stycznia 2019 Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kortów tenisowych w Centrum Aktywizacji Sportowo – Rekreacyjnej przy ul. Korczaka przysługującym posiadaczom Warmińsko – Mazurskiej Karty Seniora.
7/2019 21 stycznia 2019 Ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
8/2019 21 stycznia 2019 Kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Bartoszyce w 2019 r.
9/2019 22 stycznia 2019 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu Miasta Bartoszyce.
10/2019 22 stycznia 2019 Realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w mieście Bartoszyce w 2019 roku.
11/2019 22 stycznia 2019 Powołania komisji przetargowej.
12/2019 22 stycznia 2019 Rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.
13/2019 23 stycznia 2019 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
14/2019 25 stycznia 2019 Określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce na rok szkolny 2019/2020.
15/2019 29 stycznia 2019 Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2019 r.
16/2019 29 stycznia 2019 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
17/2019 30 stycznia 2019 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
18/2019 31 stycznia 2019 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
19/2019 1 lutego 2019 Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
20/2019 4 lutego 2019 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce podmiotom w zakresie SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU (piłka nożna) na rok 2019.
21/2019 4 lutego 2019 Upoważnienia Sekretarza Miasta Bartoszyce.
22/2019 5 lutego 2019 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, A TAKŻE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2019.
23/2019 5 lutego 2019 Powołania komisji przetargowej.
24/2019 6 lutego 2019 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
25/2019 7 lutego 2019 Przeznaczenia do oddania w najem garażu w trybie bezprzetargowym przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
26/2019 7 lutego 2019 Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
27/2019 11 lutego 2019 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2019-2023.
28/2019 13 lutego 2019 Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bartoszyce.
29/2019 20 lutego 2019 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
30/2019 20 lutego 2019 Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości.
31/2019 20 lutego 2019 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ul. Kajki w Bartoszycach.
32/2019 20 lutego 2019 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
33/2019 20 lutego 2019 Zmiany Zarządzenia nr 216/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Miasta Bartoszyce.
34/2019 22 lutego 2019 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
35/2019 22 lutego 2019 Powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji do zaopiniowania ofert złożonych na realizacje zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r rok przez podmioty wskazane w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
36/2019 26 lutego 2019 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2019.
37/2019 26 lutego 2019 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2019 (PIŁKA NOŻNA).
38/2019 26 lutego 2019 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych na lata 2019-2023 (II tura).
39/2019 26 lutego 2019 Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bartoszycach.
40/2019 28 lutego 2019 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
41/2019 28 lutego 2019 Powołania zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce.
42/2019 28 lutego 2019 Określenia liczby zastępców Burmistrza Miasta Bartoszyce.
43/2019 28 lutego 2019 Zmiany budżetu.
44/2019 28 lutego 2019 Powołania komisji do spraw opłaty za korzystanie z toalet publicznych wolnostojących.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
45/2019 1 marca 2019 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. administracyjnych. Inspektor ds. ochrony danych osobowych.
46/2019 1 marca 2019 r. Zakres obowiązków I Zastępcy Burmistrza.
47/2019 1 marca 2019 r. Zakres obowiązków II Zastępcy Burmistrza.
48/2019 7 marca 2019 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
49/2019 8 marca 2019 r. Zasad powoływania zespołu powypadkowego w sytuacji, gdy wypadkowi uległ pracodawca samorządowy Gminy Miejskiej Bartoszyce.
50/2019 8 marca 2019 r. Niewykonania prawa pierwokupu udziałów po ½ części w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Placu Konstytucji 3 Maja 17/1 w Bartoszycach wraz z 2 pomieszczeniami gospodarczymi oraz prawami związanymi z jego własnością przysługującego Gminie Miejskiej Bartoszyce.
51/2019 8 marca 2019 r. Powołania komisji do spraw opłaty za korzystanie z toalet publicznych wolnostojących.
52/2019 14 marca 2019 r. Udzielania upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Techniczno – Komunalnego.
53/2019 19 marca 2019 r. Nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
54/2019 19 marca 2019 r. Wprowadzenia Instrukcji przekazywania informacji publicznej oraz procedur załatwiania spraw przeznaczonych do opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce.
55/2019 19 marca 2019 r. Powołania komisji przetargowej.
56/2019 25 marca 2019 r. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
57/2019 25 marca 2019 r. Określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
58/2019 25 marca 2019 r. Zmieniające w sprawie wytycznych do zakładowych planów kont.
59/2019 29 marca 2019 r. Zmiany w budżecie.
60/2019 29 marca 2019 r. Przekazywania w zarządzanie Spółce z o.o. „LOKUM” budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Wolskiego 3 w Bartoszycach.
61/2019 29 marca 2019 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
62/2019 29 marca 2019 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
63/2019 29 marca 2019 r. Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Bartoszyce.
64/2019 29 marca 2019 r. Wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Miasta Bartoszyce udzielił: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu drogowego.
65/2019 29 marca 2019 r. Wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli nasadzeń zastępczych w wydanych decyzjach, w których Burmistrz Miasta Bartoszyce udzielił zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
66/2019 5 kwietnia 2019 r.
Ustalenia w roku budżetowym 2019:
- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- Specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie,
- maksymalnej kwoty dofinansowania.
67/2019 8 kwietnia 2019 r. Zasad i trybu informowania Burmistrza Miasta Bartoszyce o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie miasta Bartoszyce.
68/2019 8 kwietnia 2019 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
69/2019 8 kwietnia 2019 r. Powołania Zespołu ds. Ochrony Przyrody.
70/2019 8 kwietnia 2019 r. Przyznania nagród i stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2019 roku.
71/2019 8 kwietnia 2019 r. Wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Bartoszycach i Straży Miejskiej w Bartoszycach oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
72/2019 11 kwietnia 2019 r. Zmiany budżetu.
73/2019 11 kwietnia 2019 r. Zasad funkcjonowania systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
74/2019 12 kwietnia 2019 r. Powołania imiennej obsady „Stałego Dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
75/2019 12 kwietnia 2019 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bartoszycach.
76/2019 17 kwietnia 2019 r. Powołania komisji konkursowej dot. wyboru architektoniczno – rzeźbiarskiej koncepcji pomnika „Orła Białego” w Bartoszycach, wraz z realizacją koncepcji.
77/2019 17 kwietnia 2019 r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
78/2019 17 kwietnia 2019 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy Pl. Grunwaldzkim w Bartoszycach.
79/2019 18 kwietnia 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
80/2019 19 kwietnia 2019 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
81/2019 19 kwietnia 2019 r. Zmiany regulaminu przetargu zatwierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 68/2019 z 08.04.2019 r.
82/2019 24 kwietnia 2019 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości położonej przy ul. Traugutta 21 w Bartoszycach w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.
83/2019 24 kwietnia 2019 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Słowackiego 28 w Bartoszycach.
84/2019 25 kwietnia 2019 r. Powołania komisji przetargowej.
85/2019 26 kwietnia 2019 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bartoszycach.
86/2019 26 kwietnia 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
87/2019 30 kwietnia 2019 r. Zmiany budżetu.
88/2019 30 kwietnia 2019 r. Zmian wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
« powrót do poprzedniej strony