ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2019

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2019 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2019 4 stycznia 2019 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Orzeszkowej w Bartoszycach.
2/2019 9 stycznia 2019 Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
3/2019 16 stycznia 2019 Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Miejski Program Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2021”.
4/2019 16 stycznia 2019 Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Lodowiska Miejskiego w Bartoszycach.
5/2019 16 stycznia 2019 Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Basenu Miejskiego w Bartoszycach przysługującym posiadaczom Warmińsko – Mazurskiej Karty Seniora.
6/2019 21 stycznia 2019 Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kortów tenisowych w Centrum Aktywizacji Sportowo – Rekreacyjnej przy ul. Korczaka przysługującym posiadaczom Warmińsko – Mazurskiej Karty Seniora.
7/2019 21 stycznia 2019 Ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
8/2019 21 stycznia 2019 Kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Bartoszyce w 2019 r.
9/2019 22 stycznia 2019 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu Miasta Bartoszyce.
10/2019 22 stycznia 2019 Realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w mieście Bartoszyce w 2019 roku.
11/2019 22 stycznia 2019 Powołania komisji przetargowej.
12/2019 22 stycznia 2019 Rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce.
13/2019 23 stycznia 2019 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
14/2019 25 stycznia 2019 Określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce na rok szkolny 2019/2020.
15/2019 29 stycznia 2019 Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2019 r.
16/2019 29 stycznia 2019 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
17/2019 30 stycznia 2019 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
18/2019 31 stycznia 2019 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
19/2019 1 lutego 2019 Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
20/2019 4 lutego 2019 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce podmiotom w zakresie SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU (piłka nożna) na rok 2019.
21/2019 4 lutego 2019 Upoważnienia Sekretarza Miasta Bartoszyce.
22/2019 5 lutego 2019 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, A TAKŻE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2019.
23/2019 5 lutego 2019 Powołania komisji przetargowej.
24/2019 6 lutego 2019 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
25/2019 7 lutego 2019 Przeznaczenia do oddania w najem garażu w trybie bezprzetargowym przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
26/2019 7 lutego 2019 Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
27/2019 11 lutego 2019 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2019-2023.
28/2019 13 lutego 2019 Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bartoszyce.
29/2019 20 lutego 2019 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
30/2019 20 lutego 2019 Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości.
31/2019 20 lutego 2019 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ul. Kajki w Bartoszycach.
32/2019 20 lutego 2019 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
33/2019 20 lutego 2019 Zmiany Zarządzenia nr 216/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Miasta Bartoszyce.
34/2019 22 lutego 2019 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
35/2019 22 lutego 2019 Powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji do zaopiniowania ofert złożonych na realizacje zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r rok przez podmioty wskazane w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
36/2019 26 lutego 2019 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2019.
37/2019 26 lutego 2019 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2019 (PIŁKA NOŻNA).
38/2019 26 lutego 2019 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych na lata 2019-2023 (II tura).
39/2019 26 lutego 2019 Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bartoszycach.
40/2019 28 lutego 2019 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
41/2019 28 lutego 2019 Powołania zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce.
42/2019 28 lutego 2019 Określenia liczby zastępców Burmistrza Miasta Bartoszyce.
43/2019 28 lutego 2019 Zmiany budżetu.
44/2019 28 lutego 2019 Powołania komisji do spraw opłaty za korzystanie z toalet publicznych wolnostojących.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
45/2019 1 marca 2019 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. administracyjnych. Inspektor ds. ochrony danych osobowych.
46/2019 1 marca 2019 r. Zakres obowiązków I Zastępcy Burmistrza.
47/2019 1 marca 2019 r. Zakres obowiązków II Zastępcy Burmistrza.
48/2019 7 marca 2019 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
49/2019 8 marca 2019 r. Zasad powoływania zespołu powypadkowego w sytuacji, gdy wypadkowi uległ pracodawca samorządowy Gminy Miejskiej Bartoszyce.
50/2019 8 marca 2019 r. Niewykonania prawa pierwokupu udziałów po ½ części w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Placu Konstytucji 3 Maja 17/1 w Bartoszycach wraz z 2 pomieszczeniami gospodarczymi oraz prawami związanymi z jego własnością przysługującego Gminie Miejskiej Bartoszyce.
51/2019 8 marca 2019 r. Powołania komisji do spraw opłaty za korzystanie z toalet publicznych wolnostojących.
52/2019 14 marca 2019 r. Udzielania upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Techniczno – Komunalnego.
53/2019 19 marca 2019 r. Nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
54/2019 19 marca 2019 r. Wprowadzenia Instrukcji przekazywania informacji publicznej oraz procedur załatwiania spraw przeznaczonych do opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce.
55/2019 19 marca 2019 r. Powołania komisji przetargowej.
56/2019 25 marca 2019 r. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
57/2019 25 marca 2019 r. Określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
58/2019 25 marca 2019 r. Zmieniające w sprawie wytycznych do zakładowych planów kont.
59/2019 29 marca 2019 r. Zmiany w budżecie.
60/2019 29 marca 2019 r. Przekazywania w zarządzanie Spółce z o.o. „LOKUM” budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Wolskiego 3 w Bartoszycach.
61/2019 29 marca 2019 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
62/2019 29 marca 2019 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
63/2019 29 marca 2019 r. Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Bartoszyce.
64/2019 29 marca 2019 r. Wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Miasta Bartoszyce udzielił: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu drogowego.
65/2019 29 marca 2019 r. Wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli nasadzeń zastępczych w wydanych decyzjach, w których Burmistrz Miasta Bartoszyce udzielił zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
66/2019 5 kwietnia 2019 r.
Ustalenia w roku budżetowym 2019:
- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- Specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie,
- maksymalnej kwoty dofinansowania.
67/2019 8 kwietnia 2019 r. Zasad i trybu informowania Burmistrza Miasta Bartoszyce o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie miasta Bartoszyce.
68/2019 8 kwietnia 2019 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
69/2019 8 kwietnia 2019 r. Powołania Zespołu ds. Ochrony Przyrody.
70/2019 8 kwietnia 2019 r. Przyznania nagród i stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2019 roku.
71/2019 8 kwietnia 2019 r. Wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Bartoszycach i Straży Miejskiej w Bartoszycach oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
72/2019 11 kwietnia 2019 r. Zmiany budżetu.
73/2019 11 kwietnia 2019 r. Zasad funkcjonowania systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
74/2019 12 kwietnia 2019 r. Powołania imiennej obsady „Stałego Dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
75/2019 12 kwietnia 2019 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bartoszycach.
76/2019 17 kwietnia 2019 r. Powołania komisji konkursowej dot. wyboru architektoniczno – rzeźbiarskiej koncepcji pomnika „Orła Białego” w Bartoszycach, wraz z realizacją koncepcji.
77/2019 17 kwietnia 2019 r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
78/2019 17 kwietnia 2019 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy Pl. Grunwaldzkim w Bartoszycach.
79/2019 18 kwietnia 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
80/2019 19 kwietnia 2019 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
81/2019 19 kwietnia 2019 r. Zmiany regulaminu przetargu zatwierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 68/2019 z 08.04.2019 r.
82/2019 24 kwietnia 2019 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości położonej przy ul. Traugutta 21 w Bartoszycach w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.
83/2019 24 kwietnia 2019 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Słowackiego 28 w Bartoszycach.
84/2019 25 kwietnia 2019 r. Powołania komisji przetargowej.
85/2019 26 kwietnia 2019 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bartoszycach.
86/2019 26 kwietnia 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
87/2019 30 kwietnia 2019 r. Zmiany budżetu.
88/2019 30 kwietnia 2019 r. Zmian wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
88A/2019 2 maja 2019 r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 11 900 000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
89/2019 3 maja 2019 r. Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 88/2019 z 2-05-2019 r.
90/2019 6 maja 2019 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ul. Słowackiego w Bartoszycach.
91/2019 7 maja 2019 r. Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym – II Nabór wniosków.
92/2019 7 maja 2019 r. Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
93/2019 9 maja 2019 r. Udzielenia upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
94/2019 9 maja 2019 r. Rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.
95/2019 9 maja 2019 r. Przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej przy ul. Korczaka w Bartoszycach.
96/2019 14 maja 2019 r. Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach.
97/2019 14 maja 2019 r. Ustalenia szkoły właściwej do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach.
98/2019 16 maja 2019 r. Przekazania Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.
99/2019 16 maja 2019 r. Zmiany budżetu.
100/2019 24 maja 2019 r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
101/2019 24 maja 2019 r. Zmiany budżetu.
102/2019 29 maja 2019 r. Powołania Zespołu do spraw opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
103/2019 30 maja 2019 r. Wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta Bartoszyce, Zasady zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Miasta Bartoszyce, Instrukcje postepowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych oraz Instrukcję oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych.
104/2019 30 maja 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
105/2019 30 maja 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
106/2019 30 maja 2019 r. Powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
107/2019 31 maja 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
108/2019 31 maja 2019 r. Zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta Bartoszyce i jednostek organizacyjnych miasta Bartoszyce.
109/2019 31 maja 2019 r. Powołania komisji przetargowej.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
110/2019 5 czerwca 2019 r. Ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2019 w Gminie Miejskiej Bartoszyce.
111/2019 5 czerwca 2019 r. Określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu zadania do Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego, listy poparcia projektu oraz wzoru karty do głosowania w budżecie obywatelskim w 2019 roku.
112/2019 5 czerwca 2019 r. Powołania Miejskiego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.
113/2019 10 czerwca 2019 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ulicy Andrzeja Wajdy w Bartoszycach.
114/2019 10 czerwca 2019 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ulicy Słowackiego w Bartoszycach.
115/2019 13 czerwca 2019 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach.
116/2019 18 czerwca 2019 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Poniatowskiego 11 A w Bartoszycach.
117/2019 18 czerwca 2019 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych.
118/2019 21 czerwca 2019 r. Powołania komisji przetargowej.
119/2019 25 czerwca 2019 r. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach.
120/2019 28 czerwca 2019 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
121/2019 3 lipca 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
122/2019 5 lipca 2019 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu Miasta Bartoszyce.
123/2019 8 lipca 2019 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
124/2019 10 lipca 2019 r. Powołania stałej Miejskiej Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie miasta Bartoszyce.
125/2019 10 lipca 2019 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Bartoszycach.
126/2019 16 lipca 2019 r. Ogłoszenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
127/2019 22 lipca 2019 r. Zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
128/2019 23 lipca 2019 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych na lata 2019-2023 (III tura).
129/2019 23 lipca 2019 r. Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym - III Nabór wniosków.
130/2019 24 lipca 2019 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
131/2019 30 lipca 2019 r. Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
132/2019 31 lipca 2019 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
133/2019 1 sierpnia 2019 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
134/2019 1 sierpnia 2019 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zarządzania cmentarzami i ochrony zwierząt.
135/2019 21 sierpnia 2019 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej.
136/2019 21 sierpnia 2019 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
137/2019 22 sierpnia 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
138/2019 22 sierpnia 2019 r. Powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce określonych obowiązków z zakresu gospodarki finansowej.
139/2019 22 sierpnia 2019 r. Zmiany budżetu.
140/2019 22 sierpnia 2019 r. Upoważnienia Drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
141/2019 23 sierpnia 2019 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach.
142/2019 23 sierpnia 2019 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
143/2019 23 sierpnia 2019 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
144/2019 27 sierpnia 2019 r. Powołania komisji do spraw opłaty za korzystanie z toalet publicznych wolnostojących.
145/2019 27 sierpnia 2019 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. dzierżaw.
146/2019 28 sierpnia 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
147/2019 29 sierpnia 2019 r. Ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
148/2019 29 sierpnia 2019 r. Powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
149/2019 29 sierpnia 2019 r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
150/2019 29 sierpnia 2019 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
151/2019 30 sierpnia 2019 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
152/2019 2 września 2019 r. Ustalenia wysokości opłat za usługi prowadzone przez Gminne Centrum Informacji w Bartoszycach.
153/2019 2 września 2019 r. Powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
154/2019 4 września 2019 r. Upoważnienia Drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
155/2019 4 września 2019 r. Upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Bartoszyce do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
156/2019 5 września 2019 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
157/2019 5 września 2019 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Bartoszycach.
158/2019 5 września 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
159/2019 10 września 2019 r. Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym – IV Nabór wniosków.
160/2019 11 września 2019 r. Powołania komisji przetargowej.
161/2019 11 września 2019 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
162/2019 16 września 2019 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość przy ul. Hubalczyków w Bartoszycach.
163/2019 17 września 2019 r. Ustalenia stawek czynszu dla lokali będących przedmiotem najmu socjalnego oraz dla pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
164/2019 19 września 2019 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, ogłoszenia
 o przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu.
165/2019 23 września 2019 r. Trybu i wzoru opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Bartoszyce na 2020 r.
166/2019 25 września 2019 r. Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bartoszyce.
167/2019 30 września 2019 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
168/2019 1 października 2019 r. Powołania i odwołania zastępców Burmistrza Miasta Bartoszyce.
169/2019 10 października 2019 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
170/2019 10 października 2019 r. Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce Pana Krzysztofa Hećmana do podpisywania spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
171/2019 10 października 2019 r. Zmiany budżetu.
172/2019 11 października 2019 r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Kolejowej 5 w Bartoszycach.
173/2019 11 października 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
174/2019 11 października 2019 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Hubalczyków w Bartoszycach.
175/2019 17 października 2019 r. Powołania komisji przetargowej.
176/2019 17 października 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
177/2019 23 października 2019 r. Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 171/2019 z 10-10-2019 r. w sprawie zmiany budżetu.
178/2019 24 października 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
179/2019 24 października 2019 r. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
180/2019 24 października 2019 r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
181/2019 24 października 2019 r. Powołania komisji przetargowej.
182/2019 24 października 2019 r. Upoważnienia Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
183/2019 24 października 2019 r. Upoważnienia Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Miejskiej Bartoszyce.
184/2019 28 października 2019 r. Powołania komisji przetargowej.
185/2019 30 października 2019 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
186/2019 5 listopada 2019 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu do uchwały „Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.
187/2019 5 listopada 2019 r. Wprowadzenia regulaminów organizacyjnych w Gminnym Centrum Informacji Turystycznej w Bartoszycach.
188/2019 5 listopada 2019 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu Miasta Bartoszyce.
189/2019 5 listopada 2019 r. Oddania w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach na rzecz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
190/2019 5 listopada 2019 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonych przy ulicach: Krótkiej 2, Poniatowskiego 12 A oraz Poniatowskiego 6 w Bartoszycach.
191/2019 5 listopada 2019 r. Oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
192/2019 8 listopada 2019 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy u. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
193/2019 12 listopada 2019 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego w Bartoszycach.
194/2019 12 listopada 2019 r. Przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej przy ul Rynkowej w Bartoszycach.
195/2019 12 listopada 2019 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
196/2019 12 listopada 2019 r. Zmian i wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
197/2019 14 listopada 2019 r. Projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020-2032.
198/2019 14 listopada 2019 r. Projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2020 r.
199/2019 18 listopada 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
200/2019 26 listopada 2019 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Witosa w Bartoszycach.
201/2019 26 listopada 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
202/2019 26 listopada 2019 r. Przeznaczenia wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawionego.
203/2019 26 listopada 2019 r. Zmiany budżetu.
204/2019 29 listopada 2019 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 195/2017 z dnia 05.12.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
205/2019 29 listopada 2019 r. Przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej wyposażenia Obrony Cywilnej metodą spisu z natury.
206/2019 29 listopada 2019 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
207/2019 2 grudnia 2019 r. Udzielenia upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
208/2019 2 grudnia 2019 r. Powołania komisji do spraw opłaty za korzystanie z toalet publicznych wolnostojących.
209/2019 2 grudnia 2019 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonych przy ulicach: Krótkiej 2, Poniatowskiego 12A oraz Poniatowskiego 6 w Bartoszycach.
210/2019 2 grudnia 2019 r. Oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
211/2019 2 grudnia 2019 r. Oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
212/2019 2 grudnia 2019 r. Oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
213/2019 4 grudnia 2019 r. Ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony i umów najmu socjalnego lokali na rok 2020.
214/2019 4 grudnia 2019 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
215/2019 6 grudnia 2019 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.
216/2019 10 grudnia 2019 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
217/2019 10 grudnia 2019 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia i oddania w najem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców
i najemców.
218/2019 10 grudnia 2019 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego w Bartoszycach.
219/2019 10 grudnia 2019 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
220/2019 11 grudnia 2019 r. Zmiany budżetu.
220A/2019 11 grudnia 2019 r. Zmiany budżetu.
221/2019 13 grudnia 2019 r. Przeprowadzenia i wyznaczenia terminu inwentaryzacji rzeczowych składników majątku drogą weryfikacji w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
222/2019 13 grudnia 2019 r. Powołania stałej komisji likwidacyjnej i inwentaryzacyjnej składników majątku w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
223/2019 13 grudnia 2019 r. Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
224/2019 20 grudnia 2019 r. Zmiany budżetu.
225/2019 20 grudnia 2019 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych na lata 2019 - 2023 (IV tura).
226/2019 20 grudnia 2019 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
227/2019 20 grudnia 2019 r. Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
228/2019 20 grudnia 2019 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
229/2019 20 grudnia 2019 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
230/2019 20 grudnia 2019 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
231/2019 20 grudnia 2019 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
232/2019 23 grudnia 2019 r. Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 222/2019 dotyczącego powołania stałej komisji likwidacyjnej i inwentaryzacyjnej składników majątku w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
233/2019 31 grudnia 2019 r. Zmieniające: Zarządzenie nr 212/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
234/2019 31 grudnia 2019 r. Wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Bartoszycach.
235/2019 31 grudnia 2019 r. Zmiany budżetu.
236/2019 31 grudnia 2019 r. Zmiany budżetu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-26 10:43:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-26 10:43:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-19 12:25:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3477 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »