ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2020

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2020 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2020 8 stycznia 2020 r. Kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Bartoszyce w 2020 r.
2/2020 8 stycznia 2020 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonych przy ulicach: Krótkiej 2, Poniatowskiego 12A oraz Poniatowskiego 6 w Bartoszycach.
3/2020 8 stycznia 2020 r. Prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
3A/2020 8 stycznia 2020 r. Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach.
4/2020 9 stycznia 2020 r. Ustalenia innego dnia wolnego w zamian za święto wypadające w sobotę 2020 roku.
5/2020 9 stycznia 2020 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Poniatowskiego 12A w Bartoszycach.
6/2020 9 stycznia 2020 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Hubalczyków w Bartoszycach.
7/2020 9 stycznia 2020 r. Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przez podmioty wskazane w art. 3.ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
8/2020 14 stycznia 2020 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU (piłka nożna) na rok 2020.
9/2020 14 stycznia 2020 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
10/2020 14 stycznia 2020 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach.
11/2020 14 stycznia 2020 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, a także ochrony i promocji zdrowia  na rok 2020.
12/2020 15 stycznia 2020 r. Upoważnienia do podpisywania dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bartoszyce.
13/2020 20 stycznia 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
14/2020 20 stycznia 2020 r. Określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów,  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce na rok szkolny 2020/2021.
15/2020 24 stycznia 2020 r. Realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w mieście Bartoszyce w 2020 roku.
16/2020 28 stycznia 2020 r. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2020 r.
17/2020 30 stycznia 2020 r. Zmiany budżetu.
18/2020 30 stycznia 2020 r. Zmieniające zarządzenie nr 210/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
19/2020 30 stycznia 2020 r. Zmieniające zarządzenie nr 211/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
20/2020 30 stycznia 2020 r. Zmieniające zarządzenie nr 212/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
21/2020 6 lutego 2020 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2020 (PIŁKA NOŻNA).
22/2020 6 lutego 2020 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2020.
23/2020 6 lutego 2020 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Sosnowej 15 w Bartoszycach.
24/2020 6 lutego 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
25/2020 6 lutego 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
26/2020 6 lutego 2020 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
27/2020 6 lutego 2020 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Cynkowej w Bartoszycach.
28/2020 6 lutego 2020 r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach.
29/2020 7 lutego 2020 r. Przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Miasta Bartoszyce.
30/2020 7 lutego 2020 r. Zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości stawek opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
31/2020 7 lutego 2020 r. Powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022.
32/2020 7 lutego 2020 r. Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 41/2016 dotyczącego powołania Zespołu do spraw opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022.
33/2020 11 lutego 2020 r. Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny, budynki i obiekty położone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Dadaj w gminie Biskupiec.
34/2020 17 lutego 2020 r. Ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
35/2020 18 lutego 2020 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
36/2020 20 lutego 2020 r. Zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
37/2020 21 lutego 2020 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego.
38/2020 21 lutego 2020 r. Powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
39/2020 26 lutego 2020 r. Oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej sieci uzbrojenia technicznego stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
40/2020 26 lutego 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
41/2020 26 lutego 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Nr 2B o pow. 94,92 m2 w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Bartoszycach.
42/2020 27 lutego 2020 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
43/2020 28 lutego 2020 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
44/2020 10 marca 2020 r.
W sprawie ustalenia w 2020 roku:
- planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli,
- form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
- maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta nauczyciela.
45/2020 10 marca 2020 r. Powołania komisji do spraw opłaty za korzystanie z toalet publicznych wolnostojących.
46/2020 10 marca 2020 r. Zmiany budżetu.
47/2020 12 marca 2020 r. Upoważnienia do  podpisywania dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bartoszyce.
48/2020 12 marca 2020 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach.
49/2020 12 marca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
50/2020 12 marca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
51/2020 12 marca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
52/2020 12 marca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
53/2020 12 marca 2020 r. Wyznaczenia Administratora targowiska miejskiego „Mój rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach oraz ustalenia zadań Administratora.
54/2020 13 marca 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
55/2020 20 marca 2020 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia  w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy Pl. Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
56/2020 20 marca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
57/2020 26 marca 2020 r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 13 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
58/2020 30 marca 2020 r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2019 r.
58A/2020 31 marca 2020 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
59/2020 1 kwietnia 2020 r. Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. Z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
60/2020 2 kwietnia 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
61/2020 2 kwietnia 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
62/2020 2 kwietnia 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
63/2020 7 kwietnia 2020 r. Wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Bartoszyce.
64/2020 7 kwietnia 2020 r. Zmiany Zarządzenia nr 42/2020 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
65/2020 17 kwietnia 2020 r. Zmiany Zarządzenia nr 48/2020 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach.
66/2020 22 kwietnia 2020 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy Pl. Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach.
67/2020 30 kwietnia 2020 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
68/2020 4 maja 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
69/2020 7 maja 2020 r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.
70/2020 7 maja 2020 r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
71/2020 14 maja 2020 r. Przekazania Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.
72/2020 14 maja 2020 r. Powołania Zespołu ds. Ochrony Przyrody.
73/2020 18 maja 2020 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
74/2020 20 maja 2020 r. Odwołania zmian w Regulaminie Pracy wprowadzonych Zarządzeniem Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 07 kwietnia 2020 r.
75/2020 20 maja 2020 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Kopernika 1/2 w Bartoszycach.
76/2020 21 maja 2020 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU (piłka nożna) na rok 2020 – II nabór.
77/2020 21 maja 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
78/2020 25 maja 2020 r. Zmieniające zarządzenie nr 39/2020 z dnia 26.02.2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej sieci uzbrojenia technicznego stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
79/2020 25 maja 2020 r. Powołania Komisji do zaopiniowania ofert złożonych w naborze wniosków na dotację służących sfinansowaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2020 (II nabór).
80/2020 25 maja 2020 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2020 (piłka nożna – II nabór).
81/2020 29 maja 2020 r. Zmiany budżetu.
82/2020 29 maja 2020 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
83/2020 4 czerwca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
84/2020 4 czerwca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
85/2020 4 czerwca 2020 r. Zmiany zarządzenia nr 207/2019 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 2 grudnia 2019 roku.
86/2020 4 czerwca 2020 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia ceny nieruchomości do II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
86A/2020 8 czerwca 2020 r. Powołania Gminnego Biura Spisowego w Bartoszycach w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
87/2020 9 czerwca 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
88/2020 9 czerwca 2020 r. Upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
89/2020 15 czerwca 2020 r. Ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miejskiej Bartoszycach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
90/2020 16 czerwca 2020 r. Zmiany budżetu.
91/2020 17 czerwca 2020 r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
92/2020 18 czerwca 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
93/2020 19 czerwca 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
94/2020 29 czerwca 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
95/2020 30 czerwca 2020 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
96/2020 2 lipca 2020 r. Przyznania nagród i stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2020 roku.
97/2020 2 lipca 2020 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
98/2020 2 lipca 2020 r. Ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
99/2020 2 lipca 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
100/2020 7 lipca 2020 r. Przyjęcia regulaminu Konkursu pn. „Zielony balkon, zielony ogródek”.
101/2020 8 lipca 2020 r. Zmiany zarządzenia nr 207/2019 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 2 grudnia 2019 roku.
102/2020 9 lipca 2020 r. Zmiany budżetu.
103/2020 14 lipca 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
104/2020 15 lipca 2020 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
105/2020 15 lipca 2020 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
106/2020 16 lipca 2020 r. Zmiany budżetu.
107/2020 21 lipca 2020 r. Ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2020 w Gminie Miejskiej Bartoszyce.
108/2020 21 lipca 2020 r. Określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu zadania do Bartoszyckiego budżetu Obywatelskiego, listy poparcia projektu oraz wzoru karty do głosowania w budżecie obywatelskim w 2020 roku.
109/2020 22 lipca 2020 r. Dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
110/2020 22 lipca 2020 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położnej przy ul. Generała Pułaskiego w Bartoszycach.
111/2020 23 lipca 2020 r. Przyjęcia regulaminu Konkursu pn. „Zielone Miasto Bartoszyce”.
112/2020 27 lipca 2020 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Wydziału Techniczno – Komunalnego w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
113/2020 29 lipca 2020 r. Zmiany budżetu.
114/2020 29 lipca 2020 r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach, w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
115/2020 29 lipca 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
116/2020 10 sierpnia 2020 r. Powołania Miejskiego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.
117/2020 25 sierpnia 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
118/2020 26 sierpnia 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
119/2020 26 sierpnia 2020 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Inwestycyjnej.
120/2020 26 sierpnia 2020 r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
121/2020 28 sierpnia 2020 r. Zmiany budżetu.
122/2020 31 sierpnia 2020 r. W sprawie instrukcji dla pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji rozliczeń podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR oraz przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
123/2020 1 września 2020 r. Nadania regulaminu korzystania z fontanny miejskiej na Pl. Konstytucji 3-go Maja w Bartoszycach.
124/2020 2 września 2020 r. Ogłoszenia III przetargu, ustalenia ceny nieruchomości do przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
125/2020 2 września 2020 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
126/2020 3 września 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
127/2020 11 września 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
128/2020 16 września 2020 r. Wyznaczenia Zarządzającego halą sportową przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bartoszycach przy ulicy Słowackiego oraz ustalenia zadań Zarządzającego.
129/2020 18 września 2020 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie: norm przydziału odzieży roboczej, obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej, okularów korygujących wzrok, zasad gospodarowania nimi oraz posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce.
130/2020 18 września 2020 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, ustalenia formy przetargu, ogłoszenia przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu.
131/2020 22 września 2020 r. Określenia stawek za 1km przebiegu używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych.
132/2020 22 września 2020 r. Zmiany budżetu.
133/2020 23 września 2020 r. Wyznaczenia koordynatorów do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Bartoszyce oraz jednostkach organizacyjnych.
134/2020 23 września 2020 r. Wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na wjazd na drogi objęte zakazami i oznaczone znakami drogowymi od B – 1 do B – 19 na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
135/2020 25 września 2020 r. Trybu i wzoru opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Bartoszyce 2021 r.
136/2020 29 września 2020 r. Zasad opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Bartoszyce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
137/2020 29 września 2020 r. Udzielenia upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
138/2020 29 września 2020 r. Zmiany Zarządzenia Nr 53/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Administratora targowiska miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach oraz ustalenia zadań Administratora.
139/2020 30 września 2020 r. Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
140/2020 30 września 2020 r. Zmiany budżetu.
141/2020 30 września 2020 r. Określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
142/2020 30 września 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
143/2020 30 września 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
144/2020 30 września 2020 r. Wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bartoszyce regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
145/2020 6 października 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
146/2020 6 października 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
147/2020 6 października 2020 r. Zmieniające zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 02.08.2018 r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
148/2020 8 października 2020 r. Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
149/2020 9 października 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
150/2020 9 października 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
151/2020 9 października 2020 r. Wprowadzenia Instrukcji przekazywania informacji publicznej oraz procedur załatwiania spraw przeznaczonych do opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce.
152/2020 13 października 2020 r. Przyjęcia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartoszycach.
153/2020 16 października 2020 r. Zmiany budżetu.
154/2020 16 października 2020 r. Ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Gminy Miejskiej Bartoszyce.
155/2020 19 października 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
156/2020 19 października 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
157/2020 19 października 2020 r. Powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia regulaminu Pracy Komisji do zaopiniowania ofert złożonych na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok przez podmioty wskazane w art.3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
158/2020 21 października 2020 r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
159/2020 22 października 2020 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu do uchwały „Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”
160/2020 26 października 2020 r. Wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w systemie hybrydowym dla pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce.
161/2020 27 października 2020 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonych przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach.
162/2020 28 października 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
163/2020 30 października 2020 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
164/2020 10 listopada 2020 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Witosa w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
165/2020 13 listopada 2020 r. Projektu budżetu Miasta Bartoszyce na  2021 r.
166/2020 13 listopada 2020 r. Projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 – 2035.
167/2020 20 listopada 2020 r. Zmiany Zarządzenia nr 163/2020 Burmistrza Miasta Bartoszyce z 30.10.20r zmieniającego budżet.
168/2020 23 listopada 2020 r. Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
169/2020 23 listopada 2020 r. Ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, budynki i pomieszczenia stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
170/2020 24 listopada 2020 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
171/2020 24 listopada 2020 r. Oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej sieci uzbrojenia technicznego stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
172/2020 25 listopada 2020 r. Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce do realizacji potwierdzania, przedłużania i unieważniania profili zaufanych za pomocą narzędzi systemu ePUAP.
173/2020 25 listopada 2020 r. Oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
174/2020 25 listopada 2020 r. Zmiany budżetu.
175/2020 30 listopada 2020 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
176/2020 1 grudnia 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
177/2020 3 grudnia 2020 r. Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach.
178/2020 3 grudnia 2020 r. Organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
179/2020 3 grudnia 2020 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
180/2020 9 grudnia 2020 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Inwestycyjnej w Bartoszycach.
181/2020 10 grudnia 2020 r. Użyczenia nieruchomości przy ul. Boh. Monte Cassino 7 w Bartoszycach, Fundacji Niechcianych Zwierząt.
182/2020 10 grudnia 2020 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia i oddania w najem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców
i najemców.
183/2020 10 grudnia 2020 r. Przeprowadzenia i wyznaczenia terminu inwentaryzacji środków trwałych drogą spisu z natury w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
184/2020 10 grudnia 2020 r. Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 222/2019 dotyczącego powołania stałej komisji likwidacyjnej i inwentaryzacyjnej składników majątku.
185/2020 10 grudnia 2020 r. Przeprowadzenia i wyznaczenia terminu inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Gminy Miejskiej Bartoszyce drogą weryfikacji.
186/2020 10 grudnia 2020 r. Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
187/2020 10 grudnia 2020 r. Ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony i umów najmu socjalnego lokali na rok 2021.
188/2020 10 grudnia 2020 r. Zmiany budżetu.
189/2020 11 grudnia 2020 r. Przekazania w zarządzanie Spółce z o.o. „LOKUM” budynku usługowego położonego przy ul. Bohaterów Warszawy 33 w Bartoszycach.
190/2020 14 grudnia 2020 r. Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 175/2020 z 30 listopada 2020 w sprawie zmiany budżetu.
191/2020 14 grudnia 2020 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bartoszycach.
192/2020 15 grudnia 2020 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
193/2020 21 grudnia 2020 r. Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
194/2020 23 grudnia 2020 r. Zmiany budżetu.
195/2020 23 grudnia 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
196/2020 28 grudnia 2020 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach oraz ustalenia ceny nieruchomości.
197/2020 28 grudnia 2020 r. Ogłoszenia IV przetargu, ustalenia ceny nieruchomości do przetargu, powołanie komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
198/2020 28 grudnia 2020 r. Powołania komisji przetargowej.
199/2020 30 grudnia 2020 r. Zmiany budżetu.
200/2020 30 grudnia 2020 r. Przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej wyposażenia Obrony Cywilnej metodą spisu z natury.
201/2020 31 grudnia 2020 r. Użyczenia lokalu położonego przy ul. Jagiellończyka 1/1 w Bartoszycach, na rzecz Hufca Związku Harcerstwa Polskiego.
202/2020 31 grudnia 2020 r. Zmiany budżetu.
203/2020 31 grudnia 2020 r. Wprowadzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Konecko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-19 08:22:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-19 08:27:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-11 13:36:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »