ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2021

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2021 4 stycznia 2021 r. Upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Bartoszyce do podpisywania dokumentów dotyczących zamówień publicznych.
2/2021 4 stycznia 2021 r. Przeznaczenie do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
3/2021 11 stycznia 2021 r. Kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Bartoszyce w 2021 r.
4/2021 14 stycznia 2021 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU (piłka nożna) na rok 2021.
5/2021 14 stycznia 2021 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: ORGANIZACJI ZAJEĆ ORAZ WSPÓŁZAWODNICTWA W PIŁCE RĘCZNEJ (SPORT KWALIFIKOWANY) na rok 2021.
6/2021 14 stycznia 2021 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, A TAKŻE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2021.
7/2021 14 stycznia 2021 r. Zmiany budżetu.
7a/2021 14 stycznia 2021 r. Zmiany budżetu.
8/2021 14 stycznia 2021 r. Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok przez podmioty wskazane  w art. 3. ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
9/2021 14 stycznia 2021 r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Zielonej w Bartoszycach.
10/2021 18 stycznia 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach na cele parkingowe z przeznaczeniem na przystanek odjazdowy autobusów.
11/2021 18 stycznia 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na cele składowe.
12/2021 18 stycznia 2021 r. Ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2021 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
13/2021 20 stycznia 2021 r. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2021 r.
14/2021 22 stycznia 2021 r. Wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bartoszyce Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł.
15/2021 25 stycznia 2021 r. Sprawdzenia spełnienia warunków zgodności „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”
16/2021 25 stycznia 2021 r. Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
17/2021 25 stycznia 2021 r. Powołania Gminnego Biura Spisowego w Bartoszycach w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.
18/2021 25 stycznia 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
19/2021 25 stycznia 2021 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
20/2021 1 lutego 2021 r. Zmiany budżetu.
21/2021 1 lutego 2021 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach.
22/2021 2 lutego 2021 r. Powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji do zaopiniowania ofert złożonych na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
23/2021 2 lutego 2021 r. Powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
24/2021 2 lutego 2021 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2021 (piłka nożna).
25/2021 2 lutego 2021 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2021 (piłka ręczna).
26/2021 2 lutego 2021 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2021.
27/2021 11 lutego 2021 r. Rekrutacji do przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce na rok szkolny 2021/2022.
28/2021 15 lutego 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
29/2021 15 lutego 2021 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie zapewniania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu Miasta Bartoszyce.
30/2021 15 lutego 2021 r. Ustalenia innego dnia wolnego w zamian za święto wypadające w sobotę w 2021 roku.
31/2021 16 lutego 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
32/2021 22 lutego 2021 r. Zmiany budżetu.
33/2021 22 lutego 2021 r. Oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
34/2021 23 lutego 2021 r. Ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek  budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
35/2021 23 lutego 2021 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU (piłka nożna – II nabór) na rok 2021.
36/2021 26 lutego 2021 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
37/2021 1 marca 2021 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
38/2021 1 marca 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
39/2021 1 marca 2021 r. Instrukcji dla pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji rozliczeń podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR oraz przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
40/2021 2 marca 2021 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
41/2021 5 marca 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce w celu ustawienia automatów do wydawania karmy dla ptaków wodnych.
42/2021 5 marca 2021 r. Wyznaczenia zastępcy Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Bartoszyce oraz określenia jego zadań.
43/2021 10 marca 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach.
44/2021 16 marca 2021 r.
W sprawie ustalenia w 2021 roku:
  • planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  • maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta nauczyciela.
45/2021 16 marca 2021 r. Powołania imiennej obsady „Stałego Dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
46/2021 16 marca 2021 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
47/2021 22 marca 2021 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych na lata 2021-2023.
48/2021 22 marca 2021 r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2021 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
49/2021 22 marca 2021 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
50/2021 22 marca 2021 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2021
(PIŁKA NOŻNA – II nabór).
51/2021 23 marca 2021 r. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach przy ul. Słowackiego 2.
52/2021 23 marca 2021 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – referent ds. obsługi interesanta i sekretariatu.
53/2021 25 marca 2021 r. Oddania w użyczenie budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
54/2021 29 marca 2021 r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2020 r.
55/2021 29 marca 2021 r. Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
56/2021 31 marca 2021 r. Wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Bartoszyce.
57/2021 31 marca 2021 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
58/2021 14 kwietnia 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
59/2021 14 kwietnia 2021 r. Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 57/2021 z 31 marca 2021 r.
60/2021 15 kwietnia 2021 r. Zmiany budżetu.
61/2021 15 kwietnia 2021 r. Przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021 – 2023.
62/2021 20 kwietnia 2021 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
63/2021 21 kwietnia 2021 r. Ustalenia zasad planowania organizacji pracy szkół.
64/2021 27 kwietnia 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
65/2021 27 kwietnia 2021 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, położonej przy Pl. Grunwaldzkim w Bartoszycach.
66/2021 27 kwietnia 2021 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
67/2021 30 kwietnia 2021 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
68/2021 6 maja 2021 r. Zmiany terminu obchodów Międzynarodowych Dni Bartoszyc.
69/2021 7 maja 2021 r. Wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli nasadzeń zastępczych w wydanych decyzjach, w których Burmistrz Miasta Bartoszyce udzielił zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
70/2021 10 maja 2021 r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Andrzeja Witolda Wajdy w Bartoszycach.
71/2021 12 maja 2021 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
72/2021 12 maja 2021 r. Przyznania nagród i stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2021 roku.
73/2021 19 maja 2021 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny  nieruchomości położonej przy ul. Boh. Monte Cassino 7 w Bartoszycach.
74/2021 19 maja 2021 r. Zmiany budżetu.
75/2021 19 maja 2021 r. Oddania w użyczenie budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
76/2021 19 maja 2021 r. Oddania w użyczenie budynku gospodarczego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
77/2021 20 maja 2021 r. Powołania imiennej obsady „Stałego Dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
78/2021 25 maja 2021 r. Przeznaczenia d oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych przy ul. Kowali i ul. Ofiar Oświęcimia w Bartoszycach oraz ogłoszenia I przetargu na dzierżawę części nieruchomości.
79/2021 25 maja 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
80/2021 25 maja 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
81/2021 25 maja 2021 r. Przekazanie Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.
82/2021 31 maja 2021 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
83/2021 31 maja 2021 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
84/2021 9 czerwca 2021 r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych najemców.
85/2021 9 czerwca 2021 r. Przeznaczenia do zbycia udziałów w lokalach użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela.
86/2021 9 czerwca 2021 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu orasz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
87/2021 10 czerwca 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
88/2021 10 czerwca 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
89/2021 11 czerwca 2021 r. Zmiany budżetu.
90/2021 15 czerwca 2021 r. Upoważnienia Prezes „Lokum” sp. z o.o. do odraczania terminów oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Bartoszyce dotyczących opłat związanych z tytułem najmu.
91/2021 15 czerwca 2021 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oaz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych  przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
92/2021 18 czerwca 2021 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonych przy ul. Rzeźników  w Bartoszycach.
93/2021 29 czerwca 2021 r. Zmiany budżetu.
94/2021 29 czerwca 2021 r. Zmiany Zarządzenia nr 91/2021 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
95/2021 30 czerwca 2021 r. Zmian i wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
96/2021 30 czerwca 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
97/2021 30 czerwca 2021 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
98/2021 5 lipca 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
99/2021 5 lipca 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
100/2021 5 lipca 2021 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ul. Gen. Bema w Bartoszycach.
101/2021 6 lipca 2021 r. Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce do realizacji potwierdzania, przedłużania i unieważniania profili zaufanych za pomocą narzędzi systemu ePUAP.
102/2021 6 lipca 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Romera w Bartoszycach.
103/2021 6 lipca 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Romera w Bartoszycach.
104/2021 13 lipca 2021 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
105/2021 14 lipca 2021 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach, w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
106/2021 16 lipca 2021 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
107/2021 16 lipca 2021 r. Zmiany Zarządzenia  Nr 192/2020 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 15 grudnia 2020r. ws przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
108/2021 16 lipca 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
109/2021 23 lipca 2021 r. Zmiany Zarządzenia nr 14/2011 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 24 stycznia 2011r.
110/2021 23 lipca 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki zabudowanej 6 boksami garażowymi przy ul.Wyszyńskiego w Bartoszycach na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
111/2021 23 lipca 2021 r. Ustalenia Administratora pomostu na jeziorku miejskim przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
112/2021 23 lipca 2021 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia ceny nieruchomości do przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
113/2021 23 lipca 2021 r. Zmiany budżetu.
114/2021 29 lipca 2021 r. Uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bartoszycach.
115/2021 30 lipca 2021 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
116/2021 2 sierpnia 2021 r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.
117/2021 2 sierpnia 2021 r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.
118/2021 2 sierpnia 2021 r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
119/2021 2 sierpnia 2021 r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Bartoszycach.
120/2021 4 sierpnia 2021 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
121/2021 4 sierpnia 2021 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
122/2021 6 sierpnia 2021 r. Powołania Miejskiego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.
123/2021 9 sierpnia 2021 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach.
124/2021 13 sierpnia 2021 r. Przyjęcie regulaminu oraz harmonogramu Budżetu Obywatelskiego 2021’
125/2021 13 sierpnia 2021 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
126/2021 13 sierpnia 2021 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
127/2021 13 sierpnia 2021 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
128/2021 13 sierpnia 2021 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
129/2021 19 sierpnia 2021 r. Zmiany budżetu.
130/2021 20 sierpnia 2021 r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
131/2021 31 sierpnia 2021 r. Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 168/2020 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 23 listopada 202 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
132/2021 31 sierpnia 2021 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Boh. Monte Cassino 7 w Bartoszycach.
133/2021 31 sierpnia 2021 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
134/2021 31 sierpnia 2021 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
135/2021 31 sierpnia 2021 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
136/2021 1 września 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
137/2021 1 września 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
138/2021 1 września 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
139/2021 1 września 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
140/2021 3 września 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Inwestycyjnej w Bartoszycach.
141/2021 7 września 2021 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
142/2021 7 września 2021 r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 8 840 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
143/2021 10 września 2021 r. Oddania w dzierżawę w drodze bezprzetragowej sieci uzbrojenia technicznego stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
144/2021 10 września 2021 r. Upoważnienia do podpisywania dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bartoszyce.
145/2021 15 września 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
146/2021 15 września 2021 r. Zmiany budżetu.
147/2021 20 września 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, ogłoszenia o przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej, ustalenia formy przetargu, powołani komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu.
148/2021 20 września 2021 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
149/2021 21 września 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
150/2021 21 września 2021 r. Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
151/2021 23 września 2021 r. Unieważniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 142/2021 z 7 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 8 840 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
152/2021 23 września 2021 r. Trybu i wzoru opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2022 r.
153/2021 Numer pominięty w numeracji.
154/2021 28 września 2021 r. Odwołania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 454 oraz nr 455, położonych  w obrębie geodezyjnym nr 1, przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Bartoszycach.
155/2021 28 września 2021 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
156/2021 30 września 2021 r. Zmiany budżetu.
157/2021 30 września 2021 r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 8 800 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
158/2021 4 października 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
159/2021 4 października 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
160/2021 6 października 2021 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Warmińskiej w Bartoszycach.
161/2021 8 października 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach.
162/2021 8 października 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach.
163/2021 15 października 2021 r. Zmiany budżetu.
164/2021 19 października 2021 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
165/2021 20 października 2021 r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2021 roku dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
166/2021 20 października 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
167/2021 21 października 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
168/2021 27 października 2021 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. rejestracji USC.
169/2021 27 października 2021 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie zapewniania tymczasowego schronienia poprzez prowadzenie Schroniska dla Osób Bezdomnych oraz realizacji usług kąpielowych i indywidualnej dezynsekcji.
170/2021 27 października 2021 r. Powołania komisji weryfikacyjnej oświadczenia mieszkańców miasta Bartoszyce w ramach realizacji założeń konkursu Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”.
171/2021 28 października 2021 r. Oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
172/2021 29 października 2021 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
173/2021 3 listopada 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Witosa w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na rzez dotychczasowego dzierżawcy.
174/2021 4 listopada 2021 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu do uchwały „Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.”
175/2021 8 listopada 2021 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Boh. Monte Cassino 7 w Bartoszycach.
176/2021 8 listopada 2021 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia ceny nieruchomości do przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
177/2021 8 listopada 2021 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
178/2021 8 listopada 2021 r. Ogłoszenia III przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
179/2021 12 listopada 2021 r. Projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034.
180/2021 12 listopada 2021 r. Projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2022 r.
181/2021 16 listopada 2021 r. Powołania komisji konkursowej.
182/2021 17 listopada 2021 r. Zmiany budżetu.
183/2021 22 listopada 2021 r. Powołania komisji przetargowej.
184/2021 23 listopada 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Paderewskiego w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
185/2021 29 listopada 2021 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
186/2021 29 listopada 2021 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
187/2021 2 grudnia 2021 r. Zmiany Zarządzenia nr 170/2018 Burmistrz Miasta Bartoszyce z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
188/2021 2 grudnia 2021 r. Oddania w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach na rzecz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
189/2021 3 grudnia 2021 r. Upoważnienia do podpisywania dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bartoszyce.
190/2021 3 grudnia 2021 r. Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny, budynki i obiekty położone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Dadaj w gminie Biskupiec.
191/2021 3 grudnia 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców. 
192/2021 7 grudnia 2021 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022.
193/2021 7 grudnia 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Cynkowej w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
194/2021 7 grudnia 2021 r. Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
195/2021 9 grudnia 2021 r. Zmiany budżetu.
196/2021 9 grudnia 2021 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia oraz oddania w najem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz najemców.
196A/2021 9 grudnia 2021 r. Przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej wyposażenia Obrony Cywilnej metodą spisu z natury.
197/2021 14 grudnia 2021 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
198/2021 15 grudnia 2021 r. Zmiany budżetu.
198A/2021 17 grudnia 2021 r. Wprowadzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
199/2021 20 grudnia 2021 r. Ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony i umów najmu socjalnego lokali na rok 2022.
200/2021 20 grudnia 2021 r. Wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
201/2021 22 grudnia 2021 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Straży Miejskiej.
202/2021 27 grudnia 2021 r. Zmiany budżetu.
202A/2021 27 grudnia 2021 r. Zmiany budżetu.
203/2021 31 grudnia 2021 r. Sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach.
204/2021 31 grudnia 2021 r. Zmian i wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
205/2021 31 grudnia 2021 r. Ustalenia innego dnia wolnego w zamian za święto wypadające w sobotę w 2022 roku.
206/2021 31 grudnia 2021 r. Ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
207/2021 31 grudnia 2021 r. Ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Miasta Bartoszyce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Konecko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-11 13:39:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Czerwonka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-11 13:39:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-28 11:54:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »