ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2023

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2023 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2023 3 stycznia 2023 r. Ustalenia innego dnia wolnego w zamian za święto wypadające w sobotę w 2023 roku.
2/2023 4 stycznia 2023 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy Pl. Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
3/2023 5 stycznia 2023 r. Ogłoszenia otwartego Konkursu Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orasz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2024 w 2023 roku przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
4/2023 5 stycznia 2023 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bartoszyce do roku 2030”.
5/2023 9 stycznia 2023 r. Udzielenia poręczenia kredytu udzielonego Wodociągowo – Ciepłowniczej Sp. z o.o. ‘Cowik” z siedzibą w Bartoszycach.
6/2023 9 stycznia 2023 r. Ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
7/2023 9 stycznia 2023 r. Ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu socjalnego oraz dla pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
8/2023 9 stycznia 2023 r. Ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2023 roku  dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
9/2023 10 stycznia 2023 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
10/2023 10 stycznia 2023 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
11/2023 10 stycznia 2023 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
12/2023 13 stycznia 2023 r. Ogłoszenia II otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024 roku przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
13/2023 17 stycznia 2023 r. Powołania komisji przetargowej.
14/2023 17 stycznia 2023 r. Ogłoszenia III przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż udziałów w nieruchomościach położonych przy ul. Nad Łyną 15 w Bartoszycach.
15/2023 17 stycznia 2023 r. Przeznaczenia do sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego będących w dyspozycji Urzędu Miasta Bartoszyce.
16/2023 19 stycznia 2023 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom, o których –mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ WSPÓŁZAWODNICTWA W PIŁCE RĘCZNEJ (SPORT KWALIFIKOWANY) NA ROK 2023.
17/2023 19 stycznia 2023 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ  WSPÓŁZAWODNICTWA W PIŁCE RĘCZNEJ (SPORT KWALIFIKOWANY).
18/2023 19 stycznia 2023 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, A TAKŻE OCHRONY PROMOCJI ZDROWIA na rok 2023.
19/2023 23 stycznia 2023 r. Przekazania w zarządzenia Spółce z o.o. „lokum” lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 28/50 w Bartoszycach.
20/2023 25 stycznia 2023 r. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2023 r.
21/2023 25 stycznia 2023 r. Realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w mieście Bartoszyce w 2023 r.
22/2023 25 stycznia 2023 r. Rekrutacji do przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce na rok szkolny 2023/2024.
23/2023 26 stycznia 2023 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonych przy ul. Ofiar Oświęcimia i Kowali w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
24/2023 26 stycznia 2023 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach.
25/2023 26 stycznia 2023 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
26/2023 1 lutego 2023 r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu II przetargu na sprzedaż nieruchomości  położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
27/2023 3 lutego 2023 r. Powołania komisji przetargowej.
28/2023 3 lutego 2023 r. Zmiany budżetu.
29/2023 3 lutego 2023 r. Powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
30/2023 9 lutego 2023 r. Powołania komisji przetargowej.
31/2023 9 lutego 2023 r. Powołania Zespołu ds. Ochrony Przyrody.
32/2023 14 lutego 2023 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ WSPÓŁZAWODNICTWA W PIŁCE RĘCZNEJ (SPORT KWALIFIKOWANY) na rok 2023.
33/2023 14 lutego 2023 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na Terenie miasta Bartoszyce na rok 2023 (piłka nożna).
34/2023 14 lutego 2023 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPOTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2023.
35/2023 14 lutego 2023 r. Zmiany budżetu.
36/2023 15 lutego 2023 r. Udzielenia pełnomocnictwa Annie Własiuk do reprezentowania Gminy Miejskiej Bartoszyce we wspólnotach mieszkaniowych.
37/2023 17 lutego 2023 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
38/2023 17 lutego 2023 r. Sposobu zagospodarowania drewna pozyskiwanego z terenów będących własnością Gminy Miejskiej Bartoszyce.
39/2023 23 lutego 2023 r. Zmiany budżetu.
40/2023 23 lutego 2023 r. Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty.
41/2023 24 lutego 2023 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
42/2023 24 lutego 2023 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
43/2023 27 lutego 2023 r. Powołania komisji odbiorowej.
44/2023 28 lutego 2023 r. Odwołania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
45/2023 1 marca 2023 r.
Ustalenia w 2023 roku:
-planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
-form specjalności kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane,
-maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta nauczyciela.
46/2023 6 marca 2023 r. Budżetu oraz zmieniające zarządzenie nr 39/2023 z 23 lutego 2023 r.
46a/2023 6 marca 2023 r. Zmieniające zarządzenie nr 46/2023 z 6 marca 2023 r.
47/2023 7 marca 2023 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
48/2023 7 marca 2023 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Traugutta w Bartoszycach.
49/2023 8 marca 2023 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI na rok 2023 (II nabór).
50/2023 10 marca 2023 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
51/2023 14 marca 2023 r. Powołania komisji przetargowej.
52/2023 15 marca 2023 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych przy  ul. Ofiar Oświęcimia i Kowali w Bartoszycach.
53/2023 15 marca 2023 r. Zmiany budżetu.
54/2023 16 marca 2023 r. Wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli prawdziwości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Bartoszyce.
55/2023 21 marca 2023 r. Nadania Regulaminu Zasad Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta w Bartoszycach.
56/2023 22 marca 2023 r. Powołania komisji przetargowej.
57/2023 22 marca 2023 r. Powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
58/2023 23 marca 2023 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Bartoszycach.
59/2023 23 marca 2023 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach.
60/2023 23 marca 2023 r. Ogłoszenia III otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024 w 2023 roku przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
61/2023 29 marca 2023 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI na rok 2023 (II nabór).
62/2023 29 marca 2023 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu do uchwały „Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami z pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”
63/2023 29 marca 2023 r. Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury.
64/2023 31 marca 2023 r. Zmiany budżetu.
65/2023 31 marca 2023 r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2022 r.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
66/2023 4 kwietnia 2023 r. Powołania komisji przetargowej.
67/2023 4 kwietnia 2023 r. Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach.
68/2023 6 kwietnia 2023 r. Odwołania I przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych przy ul. Ofiar Oświęcimia i Kowali w Bartoszycach.
69/2023 6 kwietnia 2023 r. Przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach.
70/2023 6 kwietnia 2023 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych przy ul. Ofiar Oświęcimia i Kowali w Bartoszycach.
71/2023 7 kwietnia 2023 r. Zmiany Zarządzenia nr 135/2022 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2022 roku.
72/2023 13 kwietnia 2023 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach.
73/2023 17 kwietnia 2023 r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2023 roku dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
74/2023 19 kwietnia 2023 r. Ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartoszycach.
75/2023 21 kwietnia 2023 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
76/2023 21 kwietnia 2023 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.
77/2023 21 kwietnia 2023 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego
w trybie bezprzetargowym.
78/2023 25 kwietnia 2023 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu do uchwały dotyczącej nadanie Statutu Bartoszyckiej Rady Seniorów.
79/2023 25 kwietnia2023 r. Zmiany budżetu.
80/2023 26 kwietnia 2023 r. Przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach w celu ustawienia pojemnika na odpady.
81/2023 26 kwietnia 2023 r. Przekazania Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r.
82/2023 27 kwietnia 2023 r. Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 168/2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce
83/2023 27 kwietnia 2023 r. Powołania Zespołu do spraw Biuletynu Informacji Publicznej
84/2023 28 kwietnia 2023 r. Zmiany w budżecie.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
85/2023 8 maja 2023 r. Powołania komisji przetargowej.
86/2023 9 maja 2023 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Prusa w Bartoszycach.
87/2023 10 maja 2023 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i wolontariacie w zakresie: WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI na rok 2023(III nabór).
88/2023 10 maja 2023 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2023.
89/2023 10 maja 2023 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego
90/2023 10 maja 2023 r. Zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bartoszycach.
91/2023 12 maja 2023 r. Zmiany w budżecie.
92/2023 18 maja 2023 r. Planu kontroli na lata 2023-2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
93/2023 23 maja 2023 r. Zmiany wykazu nieruchomości stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce 86/2023 z dnia 09.05.2023 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Prusa
w Bartoszycach.
94/2023 23 maja 2023 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bartoszycach.
95/2023 23 maja 2023 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
96/2023 23 maja 2023 r. Zasad sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
97/2023 23 maja 2023 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w budynku przy ul. Konopnickiej 6/4A w Bartoszycach.
98/2023 23 maja 2023 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w budynku przy ul. Generała Bema 19
w Bartoszycach.
99/2023 23 maja 2023 r. Niewykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
100/2023 23 maja 2023 r
Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 74/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.
101/2023 24 maja 2023 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Krótkiej w Bartoszycach.
102/2023 26 maja 2023 r. Zmiany budżetu.
103/2023 30 maja 2023 r. Powołania Komisji przetargowej.
104/2023 30 maja 2023 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach.
105/2026 30 maja 2023 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny lokalu usługowego położonego w budynku przy ul. Generała Bema 19 w Bartoszycach.
106/2023 31 maja 2023 r. Oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Boh. Monte Cassino 7 w Bartoszycach.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
107/2023 13 czerwca 2023 r. Powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE NA ROK 2023.
108/2023 13 czerwca 2023 r. Powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA ROK 2023.
109/2023 14 czerwca 2023 r. Powołania komisji przetargowej.
110/2023 16 czerwca 2023 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
111/2023 16 czerwca 2023 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
112/2023 19 czerwca 2023 r. Zmiany budżetu.
113/2023 20 czerwca 2023 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Grota Roweckiego w Bartoszycach.
114/2023 21 czerwca 2023 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy Prusa 4 w Bartoszycach.
115/2023 23 czerwca 2023 r. Zmiany budżetu.
116/2023 27 czerwca 2023 r. Zmiany Zarządzenia nr 135/2022 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2022 roku.
117/2023 28 czerwca 2023 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej w Bartoszycach.
118/2023 29 czerwca 2023 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
119/2023 4 lipca 2023 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Słowackiego w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
120/2023 6 lipca 2023 r. Ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2023 w Gminie Miejskiej Bartoszyce.
121/2023 6 lipca 2023 r. Określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu zadania do Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego, listy poparcia projektu oraz wzoru karty do głosowania w budżecie obywatelskim w 2023 roku.
122/2023 6 lipca 2023 r. Wprowadzenia zmian Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
123/2023 12 lipca 2023 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Konopnickiej 6 w Bartoszycach
124/2023 12 lipca 2023 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż lokalu usługowego położonego w budynku przy ul. Generała Bema 19 w Bartoszycach.
125/2023 19 lipca 2023 r. Przyjęcia regulaminu Konkursu pn. „Zielone Miasto Bartoszyce”.
126/2023 19 lipca 2023 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
127/2023 20 lipca 2023 r. Zmiany budżetu.
128/2023 27 lipca 2023 r. Wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
129/2023 31 lipca 2023 r. Zmiany budżetu.
130/2023 31 lipca 2023r. Ogłoszenie naboru wniosków na zgłoszenie przez Gminę Miejską Bartoszyce zabytku w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
131/2023 31 lipca 2023 r. Wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.
132/2023 31 lipca 2023r. Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze- referent ds. windykacji należności i księgowości
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
133/2023 2 sierpnia 2023 r.
Powołania Miejskiego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.
134/2023 2 sierpnia 2023r. Przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach
135/2023 2 sierpnia 2023r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach
136/2023 3 sierpnia 2023 r.
Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy Prusa 4 w Bartoszycach.
137/2023   9 sierpnia 2023 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Księcia Poniatowskiego w Bartoszycach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
138/2023 10 sierpnia 2023 r. Powołania Zespołu do spraw  opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu dotyczącego zielono – niebieskiej infrastruktury w ramach działania 02.02 Adaptacja do zmian klimatu, Program Polska Wschodnia na lata 2021- 2027
139/2023 10 sierpnia 2023 r. W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
140/2023 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
141/2023 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
142/2023 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
143/2023 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
144/2023 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
145/2023 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
146/2023 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
147/2023 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
148/2023 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
149/2023 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
150/2023 18 sierpnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, położonej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
151/2023 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu.
152/2023 24 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
153/2023 24 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
154/2023 31 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 151/2023 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu.
155/2023 31 sierpnia 2023 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
156/2023 4 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, ogłoszenia o przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu.
157/2023 4 września 2023 r. Zmian i wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
158/2023 6 września 2023 r. Wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bartoszyce Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł.
159/2023 12 września 2023 r. Powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Bartoszycach.
160/2023 15 września 2023 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
161/2023 15 września 2023 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Struga w Bartoszycach w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
162/2023 19 września 2023 r. Zmiany budżetu.
163/2023 20 września 2023 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
164/2023 20 września 2023 r. Zmiany Zarządzenia Nr 135/2022 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2022 r.
165/2023 20 września 2023 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Konopnickiej 6 w Bartoszycach.
166/2023 20 września 2023 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenie Regulaminu przetargu na sprzedaż lokalu usługowego położonego w budynku przy ul. Generała Bema 19 w Bartoszycach.
167/2023
20 września 2023 r.
Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
168/2023 20 września 2023 r. Ogłoszenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenie Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Grota Roweckiego
w Bartoszycach.
169/2023 21 września 2023 r. Zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Bartoszycach.
170/2023 21 września 2023 r.
Powołania komisji przetargowej, dot. budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Traugutta.
171/2023 22 września 2023 r.
Trybu i wzoru opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2024 r.
172/2023 29 września 2023 r. Skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Bartoszyce, w związku z realizacją obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków.
173/2023 29 września 2023 r. Zmiany budżetu.
173A/2023 29 września 2023 r. Zmiany budżetu.
174/2023 29 września 2023 r. Powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
175/2023 4 października 2023 r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 7 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
176/2023 6 października 2023 r. Dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
177/2023 9 października 2023 r. Zmiany budżetu.
178/2023 10 października 2023 r. Powołania komisji przetargowej.
179/2023 16 października 2023 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie zapewnienia usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu Miasta Bartoszyce.
180/2023 17 października 2023 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ul. Turkowskiego w Bartoszycach w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
181/2023 18 października 2023 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
182/2023 19 października 2023 r. Ustalenia nowej wysokości opłaty za korzystanie z sauny przy ul. Limanowskiego.
183/2023 19 października 2023 r. Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce pomieszczenia tymczasowego.
184/2023 27 października 2023 r. Zmiany budżetu.
185/2023 31 października 2023 r.
Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
i statystycznej liczbie uczniów w 2023 roku dla szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
186/2023 31 października 2023 r.
Powołania imiennej obsady „Stałego Dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
187/2023 3 listopada 2023 r
Wniesienia nieruchomości jako aportu do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Bartoszycach.
188/2023 3 listopada 2023 r. Ogłoszenia III przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Konopnickiej 6 w Bartoszycach.
189/2023 3 listopada 2023 r.
Ogłoszenia III przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż lokalu usługowego położonego w budynku przy ul. Generała Bema 19
w Bartoszycach.
190/2023 9 listopada 2023 r.
Oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
191/2023 9 listopada 2023 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
192/2023 9 listopada 2023 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie
w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego
w Bartoszycach.
193/2023 9 listopada 2023 r.
Przeznaczenia do wydzierżawienia i oddania w najem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców.
194/2023 13 listopada 2023 r. Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu
nr 176/2023 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia
6 października 2023 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
195/2023 15 listopada 2023 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
196/2023 15 listopada 2023 r.
Przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2024-2040.
197/2023 15 listopada 2023r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Bartoszyce na rok 2024r.
198/2023 16 listopada 2023 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej
w Bartoszycach w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
199/2023 16 listopada 2023 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Starzyńskiego
w Bartoszycach w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
200/2023 16 listopada 2023r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH na rzecz osób potrzebujących z terenu Miasta Bartoszyce na lata 2024-2028
201/2023 22 listopada 2023r. Sprostowanie omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 187/2023 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 3 listopada 2023r. w sprawie wniesienia nieruchomości jako aportu do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bartoszycach.
202/2023 22 listopada 2023r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy
ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
203/2023 24 listopada 2023r. Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny, budynki i obiekty położone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Dadaj w gminie Biskupiec.
204/2023 24 listopada 2023r. Wyłączenia z zarządzania Spółki z o.o. „LOKUM” budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kętrzyńskiej 29-31
w Bartoszycach.
205/2023 27 listopada 2023 r.
Przeprowadzenia konsultacji projektu do uchwały „Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art.
 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.,  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024r.”
206/2023 28 listopada 2023 r Zmieniające Zarządzenie Nr 197/2023 z 15 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Bartoszyce na 2024 r.
207/2023 28 listopada 2023 r. Zmieniające Zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 3 kwietnia 2014 r. s prawie oddania
w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
208/2023 28 listopada 2023 r. Zmieniające zarządzenie nr 166/2023 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie oddania
w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema 39 w Bartoszycach Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
209/2023 28 listopada 2023 r. Zmieniające Zarządzenie nr 158A/2012 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Bema 51 i 51A w Bartoszycach oraz części działki nr 40/60 przy ul. Bema w Bartoszycach.
210/2023 28 listopada 2023 r. Zmieniające Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie oddania
w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
211/2023 28 listopada 2023 r. Zmieniające zarządzenie nr 189/2019 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie oddania
w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach na rzecz Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
212/2023 30 listopada 2023 r. Zmiany budżetu.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
213/2023 5 grudnia 2023 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, położonej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach.
214/2023 5 grudnia 2023 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, położonych przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Bartoszycach
215/2023 6 grudnia 2023 r. Powołania komisji przetargowej.
216/2023 12 grudnia 2023 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 193A/2023 z 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu.
217/2023 12 grudnia 2023 r. Zmiany Zarządzenia Nr 192/2023 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego w Bartoszycach.
218/2023 12 grudnia 2023 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
219/2023 12 grudnia 2023 r. Przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej aktywów będących własnością Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a przechowywane lub użytkowane przez Gminę Miejską Bartoszyce stanowiące mienie Skarbu Państwa, będące w zarządzie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
220/2023 15 grudnia 2023 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
221/2023 15 grudnia 2023 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
222/2023 15 grudnia 2023r. Zmiany budżetu.
223/2023 20 grudnia 2023 r. Zmiany Zarządzenia Nr 135/2022 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2022 roku.
224/2023 21 grudnia 2023 r.
Ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali
na czas nieoznaczony i umów najmu socjalnego lokali na rok 2024.
225/2023 21 grudnia  2023r. Wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych.
226/2023 21 grudnia  2023r. Przeprowadzenia i wyznaczenia terminu inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Gminy Miejskiej Bartoszyce droga weryfikacji.
227/2023 22 grudnia 2023 r. Zmiany budżetu.
228/2023 29 grudnia 2023 r. Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
229/2023 29 grudnia 2023 r. Zmiany budżetu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Konecko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-28 11:20:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Czerwonka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-06 11:04:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Seńczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-15 10:25:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »