ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2024 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2024 4 stycznia 2024 r. Ustalenia innego dnia wolnego w zamian za święto wypadające w sobotę w 2024 roku.
2/2024 10 stycznia 2024 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024 w 2024 roku przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
3/2024 11 stycznia 2024 r. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2024 r.
4/2024 11 stycznia 2024 r. Realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w Mieście Bartoszyce w 2024 r.
5/2024 11 stycznia 2024 r. Wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.
6/2024 16 stycznia 2024 r. Powołania Zespołu ds. Ochrony Przyrody.
7/2024 16 stycznia 2024 r. Powołania komisji przetargowej.
8/2024 16 stycznia 2024 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
9/2024 17 stycznia 2024 r. Ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2024 roku dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
10/2024 17 stycznia 2024 r. Rekrutacji do przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce na rok szkolny 2024/2024.
11/2024 17 stycznia 2024 r. Zmiany zarządzenia nr 14/2011 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 24 stycznia 2011 roku.
12/2024 18 stycznia 2024 r. Powołania imiennej obsady ,,Stałego Dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
13/2024 19 stycznia 2024 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Miejskiej Bartoszyce na lata 2024-2028.
14/2024 22 stycznia 2024 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach.
15/2024 22 stycznia 2024 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, A TAKŻE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2024.
16/2024 22 stycznia 2024 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: ORGANIZACJI ZAJĘĆ ORAZ WSPÓŁZAWODNICTWA W PIŁCE RĘCZNEJ.
17/2024 22 stycznia 2024 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU (piłka nożna) na rok 2024.
18/2024 22 stycznia 2024 r. Powołania komisji przetargowej.
19/2024 24 stycznia 2024 r. Wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bartoszyce Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto.
20/2024 24 stycznia 2024 r. Ogłoszenia II otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w 2024 przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym
21/2024 24 stycznia 2024 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w budynku przy ul. Warszawskiej 14/3 w Bartoszycach.
22/2024 29 stycznia 2024 r Zmiany budżetu.
23/2024 31 stycznia 2024 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu do uchwały „Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
24/2024 2 lutego 2024 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
25/2024 5 lutego 2024 r. Powołania komisji przetargowej.
26/2024   Numer pominięty w numeracji.
27/2024 6 lutego 2024 r. Powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji konkursowej do opiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
28/2024 7 lutego 2024 r. Ustalenia stawek  czynszu dzierżawnego za tereny, budynki
i obiekty położone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Dadaj
w gminie Biskupiec.
29/2024 7 lutego 2024 r. Upoważnienia do podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Bartoszyce pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.
30/2024 9 lutego 2024 r. Powołania komisji przetargowej.
31/2024 13 lutego 2024 r. Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce
nr 22/2024 z 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu.
32/2024 15 lutego 2024 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie ORGANIZACJI ZAJĆ ORAZ WSPÓŁZAWODNICTWA W PIŁCE RĘCZNEJ (SPORT KWALIFIKOWANY) NA ROK 2024.
33/2024 15 lutego 2024 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce na rok 2024 (piłka nożna).
34/2024 15 lutego 2024 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2024.
35/2024 20 lutego 2024 r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rotmistrza Pileckiego
w Bartoszycach.
36/2024 21 lutego 2024 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Prusa w Bartoszycach.
38/2024 29 lutego 2024 r. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
39/2024 12 marca 2024 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Warszawskiej 14/3 w Bartoszycach.
40/2024 12 marca 2024 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
41/2024 20 marca 2024 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Andrzeja Wajdy w Bartoszycach.
42/2024 20 marca 2024 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny udziałów w nieruchomościach lokalowych, położonych w budynku przy ul. Nad Łyną 15 w Bartoszycach.
43/2024 22 marca 2024 r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2023 r.
44/2024 26 marca 2024 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
45/2024 26 marca 2024 r. Oddania w użyczenie pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
46/2024 27 marca 2024 r. Ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
47/2024 29 marca 2024 r. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
48/2024 4 kwietnia 2024 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu miasta Bartoszyce.
49/2024 4 kwietnia 2024 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Prusa 4 w Bartoszycach.
50/2024 10 kwietnia 2024 r. Ogłoszenia III otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w 2024 roku przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
     
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
     
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
     
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
     
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
     
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
     
     
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
     
     
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Konecko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-15 10:31:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Czerwonka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-15 10:33:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Czerwonka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-17 09:03:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »