ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ponowne wykorzystywanie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), zwana dalej „ustawą”.
 
Pojęcie informacji sektora publicznego oraz ponownego wykorzystywania informacji
Zgodnie z ustawą informacja sektora publicznego, to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.
 
Natomiast przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu.
 
W rozumieniu ustawy ponownym wykorzystywaniem nie jest wymiana informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania takich informacji w celu ponownego wykorzystywania wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.
 
Podmiot zobowiązany
Podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania są między innymi jednostki sektora finansów publicznych.
 
Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
 • udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego;
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie
Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego nie ma zastosowania do informacji, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.
 
Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu:
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym informacji o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystywania lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa;
 • w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
oraz w zakresie informacji sektora publicznego:
 • których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;
 • powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
 • objętych prawami własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawami własności przemysłowej podlegającymi ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej;
 • do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane;
 • będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych, bibliotek pedagogicznych lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także jednostek organizacyjnych będących archiwami wyodrębnionymi albo prowadzącymi archiwa wyodrębnione, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy w odniesieniu do działalności archiwalnej w zakresie państwowego zasobu archiwalnego, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł;
 • które są wyłączone z dostępu lub do których dostęp jest ograniczony ze względu na ochronę infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
 • stanowiących program komputerowy, z wyjątkiem kodu źródłowego lub innego elementu programu komputerowego opracowanego w ramach realizacji zadań publicznych.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji wnosi się do Urzędu Miasta Bartoszyce w przypadku, gdy:
 1. informacja sektora publicznego nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 2. informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce lub w portalu danych i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. informacja sektora publicznego będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 4. informacja sektora publicznego jest udostępniona lub została przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w postaci papierowej:
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, lub
 • osobiście w sekretariacie urzędu- pokój nr 15;
albo elektronicznej:
 • poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP: /urzadmiastabartoszyce/SkrytkaESP (w celu złożenia dokumentów przez platformę elektroniczną niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu), lub
 • pocztą elektroniczną na adres:
W myśl art. 39 ust. 3 ustawy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego winien zawierać:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora będą ponownie wykorzystywane, w szczególności dóbr, produktów i usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej- także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
  • sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  • sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
Zamieszczony poniżej wzór formularza wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ma charakter pomocniczy i korzystanie z niego jest dobrowolne.
 
Termin rozpatrzenia wniosku
Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Co do zasady informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezwarunkowo, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
 
Jeżeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, lub objętych prawami do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronnej prawnej odmiany roślin, do których przysługują Gminie Miejskiej Bartoszyce autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, wówczas zostanie określony w szczególności warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce obejmują:
 • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Urzędu Miasta Bartoszyce,
 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej,
 • obowiązek poinformowania o zakresie odpowiedzialności Urzędu Miasta Bartoszyce za wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Urząd Miasta Bartoszyce może określić inne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w inny sposób niż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce lub w portalu danych.
 
Informacja o odpowiedzialności
Urząd Miasta Bartoszyce nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego.
 
Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie.
 
Urząd Miasta Bartoszyce może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy ustalaniu wysokości kosztów uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
 
Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.
 
Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.
 
Środki ochrony prawnej przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu
Wnioskodawca, który otrzymał od Urzędu Miasta Bartoszyce ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty:
 • złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy
albo
 • zawiadomić Urząd Miasta Bartoszyce o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 
W przypadku otrzymania sprzeciwu, Burmistrz Miasta Bartoszyce, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 
Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 
W zakresie nieuregulowanym ustawą, do:
 • decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, oraz
 • decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania, lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie
– stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 572).
 
Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.
 
W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bartoszyce– skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.), z tym że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daria Butkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-07 12:21:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Czerwonka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-07 13:16:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Czerwonka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-07 14:33:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
90 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »