ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza z 2007 roku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Zarządzenia z:
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2007 05 stycznia 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
2/2007 08 stycznia 2007 r. Powołania obwodowych komisji wyborczych do wyborów
uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
3/2007 08 stycznia 2007 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
nieruchomości położonej przy ul. Bema Nr 5 w Bartoszycach, z przeznaczeniem
podbudowę schodów wejściowych do części piwnicznej budynku wielorodzinnego
do strony ul. Bema orazustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
4/2007 16 stycznia 2007 r. Powołania Pani Urszuli Sobczak – Kierownika Wydziału Spraw
Obywatelskich na Pełnomocnika ds. Jakości Systemu Zarządzania
Jakością ISO 9001:2000
5/2007 17 stycznia 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
6/2007 25 stycznia 2007 r. Powołania komisji.
7/2007 25 stycznia 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
8/2007 26 stycznia 2007 r. Ustalenia procedury wydatkowania środków finansowych przez wydziały
urzędu w przypadku zakupów nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.
9/2007 29 stycznia 2007 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
cen nieruchomości przy ul. Kościuszki w Bartoszycach.
10/2007 29 stycznia 2007 r. Zmiany projektu budżetu.
11/2007 05 stycznia 2007 r. Przeznaczenia do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości
położonej przy ul. Bema 29 w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
11A/2007 05 stycznia 2007 r. Zmiany godzin pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich
na stanowisku ds. dowodów osobistych.
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
12/2007 02 lutego 2007 r. Zmiany Zarządzenia nr 2/2005 Burmistrza Miasta z dnia 3 stycznia 2005 r.
w sprawie powołania komisji ds. przyznania dotacji podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
13/2007 05 lutego 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
14/2007 06 lutego 2007 r.
Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach.
15/2007 08 lutego 2007 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na sprzedaż
nieruchomości położonych przy ul. Bema w Bartoszycach.
16/2007 08 lutego 2007 r. Upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych.
17/2007 08 lutego 2007 r. Upoważnienia Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń
woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.
18/2007 08 lutego 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
19/2007 19 lutego 2007 r. Ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Bartoszyce na 2007 r.,
przekazania jednostkom podległym informacji o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków, ustalenia planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej.
20/2007 20 lutego 2007 r. Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
oraz szkolenia obronnego w 2007 r.
21/2007 23 lutego 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
22/2007 27 lutego 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
23/2007 28 lutego 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
24/2007 28 lutego 2007 r. Zmian w składzie osobowym Rady Gospodarczej
przy Burmistrzu Miasta Bartoszyce.
24a/2007 28 lutego 2007 r. Zmian w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
25/2007 01 marca 2007 r. Upoważnienia dla dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
26/2007 05 marca 2007 r. Powołania komisji konkursowej przeprowadzającej nabór na wolne
stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania środków.
27/2007 06 marca 2007 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonych przy ul. Drzewnej w Bartoszycach.
28/2007 06 marca 2007 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonych przy ul. Orzeszkowej w Bartoszycach.
29/2007 07 marca 2007 r. Przeprowadzenia wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępniania
go społeczeństwu za pośrednictwem sieci Internet.
30/2007 13 marca 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
31/2007 14 marca 2007 r. Prowadzenia internetowej strony Biuletynu Informacji Publicznej
Miasta Bartoszyce i utworzenia zespołu do jej redagowania.
32/2007 19 marca 2007 r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006.
33/2007 21 marca 2007 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze
przetargu oraz ustalenia cen nieruchomości położonych
przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
34/2007 27 marca 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
35/2007 29 marca 2007 r. Powołania pełnomocnika oraz zespołu zadaniowego
do rewitalizacji Miasta Bartoszyce
36/2007 29 marca 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
37/2007 30 marca 2007 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
38/2007 03 kwietnia 2007 r. Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp-ki z o.o. w Bartoszycach.
39/2007 04 kwietnia 2007 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz
ustalenia cen nieruchomości położonych na os.
Międzytorze w Bartoszycach.
40/2007 06 kwietnia 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
41/2007 13 kwietnia 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
42/2007 13 kwietnia 2007 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym
nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach
z przeznaczeniem na naukę jazdy pojazdami mechanicznymi
oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
43/2007 16 kwietnia 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
44/2007 18 kwietnia 2007 r. Ustalenia:
·planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
·specjalności form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie,
·maksymalnej kwoty dofinansowania.
45/2007 18 kwietnia 2007 r. Zmiany Zarządzenia Nr 105/2006 Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 9 października 2006 r. w sprawie powołania
Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Bartoszyce
oraz uchwalenia Regulaminu Rady Gospodarczej.
46/2007 23 kwietnia 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
47/2007 27 kwietnia 2007 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości lokalowej
oraz ustalenia ceny, stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat
rocznych za oddanie części działki w użytkowanie wieczyste.
48/2007 27 kwietnia 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokai mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
49/2007 27 kwietnia 2007 r. Zmiany w budżecie.
50/2007 27 kwietnia 2007 r. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
51/2007 27 kwietnia 2007 r. Udzielenia pełnomocnictwa.
52/2007 27 kwietnia 2007 r. Udzielenia pełnomocnictwa.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
53/2007 07 maja 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
54/2007 07 maja 2007 r. Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Interwencji Kryzysowej
pn. „Bartoszycki Sieć Przeciwdziałania Przemocy”.
55/2007 14 maja 2007 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż
nieruchomości położonych przy ul. Drzewnej i Orzeszkowej w Bartoszycach.
56/2007 14 maja 2007 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej
w Bartoszycach.
57/2007 14 maja 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
58/2007 22 maja 2007 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości przy ul. Piłsudskiego w Bartoszycach.
59/2007 22 maja 2007 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach.
60/2007 23 maja 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
61/2007 30 maja 2007 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie
nieruchomości położonych przy ul. Poprzecznej, Topolowej i Dębowej
w Bartoszycach.(os. Międzytorze).
62/2007 30 maja 2007 r. Ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za tereny przeznaczone na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
63/2007 31 maja 2007 r. Zmiany w budżecie.
64/2007 31 maja 2007 r. Bilansu skonsolidowanego.
65/2007 31 maja 2007 r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach.
66/2007 31 maja 2007 r. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Publicznego nr 6 w Bartoszycach.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
67/2007 01 czerwca 2007 r. Oddania w użyczenie terenu i pomieszczeń w budynku
przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
68/2007 01 czerwca 2007 r. Oddania w użyczenie terenu pod budowę garaży przy
ul. Bema w Bartoszycach.
69/2007 04 czerwca 2007 r. Powołania komisji konkursowej przeprowadzającej
nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w
Gminnym Centrum Informacji.
70/2007 18 czerwca 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
71/2007 18 czerwca 2007 r. Ogłoszenia przetargu, powołania komisji przetargowej oraz
zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie lokalu użytkowego
w budynku przy ul. Kętrzyńskiej 25 w Bartoszycach.
72/2007 21 czerwca 2007 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach.
73/2007 21 czerwca 2007 r. Ustalenia Regulaminu Użytkowania Cmentarzy
Komunalnych w Bartoszycach.
73A/2007 22 czerwca 2007 r. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o.
COWIK w Bartoszycach.
74/2007 25 czerwca 2007 r. Sposobu zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów
będących własnością gminy miejskiej Bartoszyce.
75/2007 28 czerwca 2007 r. Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
76/2007 28 czerwca 2007 r. Powołania Komisji ds. wydzielenia części Zakładu Usług
Komunalnych w Bartoszycach celem wyodrębnienia
zakładu gospodarki odpadami w Wysiece.
77/2007 28 czerwca 2007 r. Zmiany w budżecie.
77A/2007 29 czerwca 2007 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
78/2007 02 lipca 2007 r. Zmiany Zarządzenia Nr 118/2005 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia
07.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru kandydatów
na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
79/2007 03 lipca 2007 r. Powołania komisji konkursowej przeprowadzającej nabór na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
80/2007 03 lipca 2007 r. Powołania komisji konkursowej przeprowadzającej mnabór na wolne
stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach.
81/2007 17 lipca 2007 r. Powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Bartoszycach.
82/2007 17 lipca 2007 r. Powołania komisji konkursowej przeprowadzającej nabór na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze - radcy prawnego
w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
83/2007 17 lipca 2007 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach.
84/2007 17 lipca 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
85/2007 19 lipca 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
86/2007 20 lipca 2007 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości przy ul. Poniatowskiego w Bartoszycach.
87/2007 30 lipca 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
88/2007 30 lipca 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
89/2007 31 lipca 2007 r. Zmiany w budżecie.
90/2007 31 lipca 2007 r. Przeznaczenia do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości
położonej przy ul. 11 Listopada 4 w Bartoszycach oraz ustalenia ceny
sprzedaży.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
91/2007 01 sierpnia 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
92/2007 02 sierpnia 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
93/2007 03 sierpnia 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
94/2007 06 sierpnia 2007 r. Zmiany w budżecie.
95/2007 10 sierpnia 2007 r. Zmiany w budżecie.
96/2007 20 sierpnia 2007 r. Powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach.
97/2007 20 sierpnia 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
98/2007 20 sierpnia 2007 r. Wprowadzenia zakazu korzystania ze stawu przy ul. Warszawskiej.
99/2007 24 sierpnia 2007 r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze.
100/2007 29 sierpnia 2007 r. Zmiany w budżecie.
101/2007 31 sierpnia 2007 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w
drodze przetargu oraz ustalenia cen nieruchomości
położonych przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
102/2007 31 sierpnia 2007 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny
nieruchomości położonych przy ul. Struga w Bartoszycach.
103/2007 31 sierpnia 2007 r. Określenia terminu składania wniosków o udzielenie
pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup
podręczników i zakup jednolitego stroju.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
104/2007 03 września 2007 r. Zasad wypłacania świadczeń związanych z zakupem okularów
korygujących dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
105/2007 06 września 2007 r. Udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Biura Strefy
Płatnego Parkowania przy Zakładzie Usług Komunalnych.
106/2007 11 września 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
107/2007 11 września 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
108/2007 12 września 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
109/2007 12 września 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
110/2007 19 września 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
111/2007 24 września 2007 r. Powołania nowego członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bartoszycach.
112/2007 24 września 2007 r. Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny
kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.
113/2007 25 września 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
114/2007 25 września 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
115/2007 24 października 2007 r. Powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
115A/2007 24 września 2007 r. Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
116/2007 26 września 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
117/2007 28 września 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
118/2007 28 września 2007 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
119/2007 10 października 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
120/2007 10 października 2007 r. Powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
121/2007 10 października 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
122/2007 17 października 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
123/2007 25 października 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
124/2007 26 października 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
125/2007 30 października 2007 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Bartoszyce.
126/2007 30 października 2007 r. Zmiany w budżecie.
127/2007 31 października 2007 r. Zmiany Zarządzenia Nr 152/2004 Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Miejskiego OśrodkaPomocy Społecznej w Bartoszycach.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
128/2007 05 listopada 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
129/2007 05 listopada 2007 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonych przy ul. Zielonej w Bartoszycach.
130/2007 05 listopada 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
131/2007 13 listopada 2007 r. Projektu budżetu na 2008 r.
132/2007 14 listopada 2007 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
133/2007 16 listopada 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
134/2007 16 listopada 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
135/2007 21 listopada 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
136/2007 22 listopada 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
137/2007 22 listopada 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
138/2007 23 listopada 2007 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonej przy ul. Gen. Andersa w Bartoszycach.
139/2007 23 listopada 2007 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania
komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na
sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Struga w Bartoszycach.
140/2007 23 listopada 2007 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania
komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na
użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej
w Bartoszycach.
141/2007 28 listopada 2007 r. Przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce, będącej
dotychczas w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. w Warszawie
w zamian za bieżące zaległości podatkowe z tytułu podatku od
nieruchomości, stanowiącego dochód Gminy Miejskiej Bartoszyce.
142/2007 30 listopada 2007 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
143/2007 03 grudnia 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
144/2007 05 grudnia 2007 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
145/2007 06 grudnia 2007 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia
ceny nieruchomości przy ul. Drzewnej w Bartoszycach.
146/2007 07 grudnia 2007 r. Darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
147/2007 07 grudnia 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
148/2007 07 grudnia 2007 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia ma okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Cichej
w Bartoszycach, z przeznaczeniem na działalność usługowo -
handlową, zabudowanej zabudową niską - pawilony handlowe.
149/2007 12 grudnia 2007 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Bartoszyce położonej przy ul. Dębowej w Bartoszycach.
150/2007 13 grudnia 2007 r. Powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
151/2007 14 grudnia 2007 r. Powołania komisji przetargowej.
152/2007 17 grudnia 2007 r. Zmiany Zarządzenia Nr 117/2006 z dnia 02.11.2006 r. w sprawie
norm przydziału oraz prania środków ochrony indywidualnej,
odzieży, obuwia roboczego oraz norm przydziału środków
czystości i profilaktycznych posiłków i napojów.
153/2007 20 grudnia 2007 r. Rozwiązania umowy o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste.
154/2007 20 grudnia 2007 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej PERKOZ
w Olsztynie, ustalenia ceny sprzedaży oraz udzielenia bonifikaty.
155/2007 21 grudnia 2007 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
156/2007 24 grudnia 2007 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, z przeznaczeniem
do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
157/2007 31 grudnia 2007 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10-ciu lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Starzyńskiego
w Bartoszycach, z przeznaczeniem na budowę schodów
wejściowych do lokalu handlowego w budynku przy
ul. Starzyńskiego 4 oraz ustalenia ceny czynszu dzierżawnego.
158/2007 31 grudnia 2007 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej.
159/2007 31 grudnia 2007 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej.
160/2007 31 grudnia 2007 r. Powołania komisji ds. inwentaryzacji kasy.
161/2007 31 grudnia 2007 r. Zmiany w budżecie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-25 08:56:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-04 10:41:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02 13:37:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3694 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »