ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejska Biblioteka Publiczna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej

Informacja ogłoszona dnia 2008-07-23 08:54:35 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 1
do uchwały RM Bartoszyce
Nr 263 /XXXII/2001
z dnia 22 listopada 2001 r.
 
 
S T A T U T 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARTOSZYCACH
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Miejska Biblioteka Publiczna zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie :
 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1997 r. z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz.74 z 1996 r. z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz.123. z 2001 r.,),
 4. niniejszego Statutu.
§ 2
 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Bartoszyce.
 2. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska Bartoszyce zwana dalej Organizatorem.
 4. Pełna nazwa Biblioteki brzmi: Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach. 
 5. Terenem działania Biblioteki jest teren miasta Bartoszyce.
 6. Biblioteka może działać na innym terenie za zgodą Organizatora.
§ 3
 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.
 2. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
 3. Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury, podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez organizatora.
 4. Po wpisaniu do rejestru Biblioteka uzyskuje osobowość prawną.
 
Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki
§ 4
Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. Zapewnia mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.
§ 5
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o własnym mieście i regionie,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelniach (na miejscu), wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej,
 4. popularyzacja książki i czytelnictwa,
 5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami w rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 6. podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu Biblioteki,
 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 6
Biblioteka może wykonywać zadania biblioteki powiatowej na podstawie oddzielnych porozumień.
 
Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze
§ 7
 1. Dyrektor Biblioteki jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Miasta Bartoszyce.
 2. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
 3. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, Zarząd Miasta powołuje na to stanowisko ustalonego przez siebie kandydata.
§ 8
 1. Dyrektor Biblioteki zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 3. Dyrektor Biblioteki zatrudnia pracowników.
 4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Miasta.
 5. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Miasta Bartoszyce z zastrzeżeniem § 7 pkt.1.
 
Rozdział IV
Organizacja Biblioteki
§ 9
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§ 10
 1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • Wypożyczalnia dla dorosłych
 • Czytelnia 
 • Oddział dla dzieci młodzieży
 • Dział gromadzenia i opracowania zbiorów
 • Filia Nr 1
 • Filia Nr 2
§ 11
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Rozdział V
Gospodarka finansowa Biblioteki
§ 12
 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Organizator zapewnia środki niezbędne na prowadzenie działalności kulturalnej i utrzymanie obiektu.
 3. Organizator ustala wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki.
 4. Działalność Biblioteki jest finansowana: z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz z innych źródeł.
§ 13
Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie wewnętrznego regulaminu wynagradzania opracowanego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 14
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą usługowo-handlowo-wydawniczą zgodną ze swoimi zadaniami , a środki pozyskane z tej działalności wykorzystać na cele statutowe.
§ 15
 1. Dyrektor składa corocznie w terminie ustalonym przez Organizatora wniosek o dotację zawierający : 
 1. szczegółową kalkulację kosztów prowadzenia działalności,
 2. projekt programu działalności. 
 1. Po przyznaniu dotacji dyrektor przedstawia burmistrzowi do zatwierdzenia program działalności instytucji z uwzględnieniem wszystkich środków finansowych planowanych do uzyskania w danym roku budżetowym.
 2. W terminie do 31 marca dyrektor składa Radzie Miasta sprawozdanie za ubiegły rok z działalności i wykorzystania środków finansowych.
§ 16
Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. 
§ 17
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
§ 18
 1. Biblioteka może pobierać opłaty za następujące usługi:
 1. za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
 2. za wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
 3. w formie kaucji za wypożyczane materiały biblioteczne,
 4. za nieterminowe zwracanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 5. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
 6. inne.
 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć kosztów wykonania usługi. 
 
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 19
Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator na warunkach i trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
§ 20
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania .
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Dorota Dowejko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Dorota Dowejko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-23 08:52:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-23 08:54:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02 13:46:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony