ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2011

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
01/2011 03 stycznia 2011r. Przekazania w zarządzanie LOKUM Spółce z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Stanisława Wolskiego 7 w Bartoszycach, którego właścicielem jest Gmina Miejska
Bartoszyce
02/2011 03 stycznia 2011r. Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do załatwiana
spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
03/2011 04 stycznia 2011r. Rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów miasta Bartoszyce
04/2011 05 stycznia 2011r. Wyłączenia z ruchu pieszych niektórych chodników na terenie miasta Bartoszyce
05/2011 07 stycznia 2011r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej
przy ul. Drzewnej w Bartoszycach
06/2011 12 stycznia 2011r. Uchylenia uchwały Nr 3/24/99 Zarządu Miasta Bartoszyce z dnia 21 stycznia 1999 r.
w sprawie wyrażenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na użyczenie nieruchomości
przy ul. Pieniężnego 10 A
07/2011 12 stycznia 2011r. Powołania komisji ds. dotacji udzielanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych na realizację zadań własnych gminy
08/2011 12 stycznia 2011r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
położonych przy ul. Inwestycyjnej w Bartoszycach
09/2011 13 stycznia 2011r. Upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej
10/2011 20 stycznia 2011r. Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Bartoszyce na 2011 r.
11/2011 21 stycznia 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
12/2011 21 stycznia 2011r. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Bartoszyce w 2011 r.
13/2011 24 stycznia 2011r. Powołania Komisji Konkursowej na kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury
14/2011 24 stycznia 2011r. Wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bartoszycach na przekazanie
w najem części nieruchomości przy ul. Pieniężnego 10 A
15/2011 27 stycznia 2011r. Zmiany Zarządzenia Nr 154/2008 z 31.10.2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu
za lokale użytkowe, budynki i pomieszczenia stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
16/2011 04 lutego 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
17/2011 11 lutego 2011r. Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu w magazynach OC
18/2011 14 lutego 2011r. Upoważnienia Moniki Rejf do reprezentowania Gminy Miejskiej Bartoszyce na zebraniach
wspólnot mieszkaniowych
19/2011 14 lutego 2011r. Powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce
20/2011 14 lutego 2011r. Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce
21/2011 14 lutego 2011r. Zakresu obowiązków zastępcy Burmistrza Miasta
22/2011 16 lutego 2011r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku
przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach
23/2011 16 lutego 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
24/2011 16 lutego 2011r. Przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów tych jednostek
25/2011 17 lutego 2011r. Pozostawienia kosztów uzyskanych ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych oraz drewna opałowego
do dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania placów
składowych, wiat i innych obiektów przeznaczonych na czasowe lub stałe przetrzymywanie
wskazanego mienia
26/2011 21 lutego 2011r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach
27/2011 22 lutego 2011r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Drzewnej w Bartoszycach
28/2011 22 lutego 2011r. Ogłoszenia IV przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej 8 w Bartoszycach
29/2011 22 lutego 2011r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 10 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu
budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
30/2011 22 lutego 2011r. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
31/2011 22 lutego 2011r. Zmiany w budżecie
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
32/2011 01 marca 2011r. Powołania komisji egzaminacyjnej po odbyciu służby przygotowawczej
32A/2011 01 marca 2011r. Upoważnienia pracownika urzędu miasta do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej
33/2011 03 marca 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
34/2011 03 marca 2011r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia
ceny nieruchomości położonej przy ul. Jaśminowej 13 w Bartoszycach
35/2011 03 marca 2011r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Bartoszyce z przeznaczeniem do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
36/2011 10 marca 2011r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku
przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach
37/2011 10 marca 2011r. Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej
38/2011 10 marca 2011r. Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do składania oświadczeń woli w imieniu
Gminy Miejskiej Bartoszyce
39/2011 10 marca 2011r. Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do prowadzenia określonych spraw
Gminy Miejskiej Bartoszyce w imieniu Burmistrza Miasta Bartoszyce
40/2011 14 marca 2011r. Ustalenia bonifikaty od opłat za składowanie odpadów na terenie składowiska odpadów
w Wysiece
41/2011 21 marca 2011r. Udzielenia pełnomocnictwa
42/2011 21 marca 2011r. Wprowadzenia Instrukcji przekazywania informacji publicznej przeznaczonej do opublikowania
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce
43/2011 28 marca 2011r. Powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzula „zastrzeżone”
i „poufne” w Urzędzie Miasta Bartoszyce oraz dokonania czynności związanych
z likwidacją Kancelarii Tajnej
44/2011 31 marca 2011r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w 2010 r.
45/2011 31 marca 2011r. Zmiany w budżecie
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
62/2011 06 maja 2011r. Powołania Komisji konkursowej na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi sekretariatu
w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym
63/2011 06 maja 2011r. Powołania Zespołu ds. Biuletynu Informacji Publicznej
64/2011 09 maja 2011r. Dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce
65/2011 10 maja 2011r. Przeznaczenie do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
66/2011 10 maja 2011r. Zmiany Zarządzenia Nr 85/2008 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 17.06.2011 r. w sprawie ustalenia
celów jakości w Urzędzie Miasta Bartoszyce
67/2011 10 maja 2011r. Polityki Jakości w Urzędzie Miasta Bartoszyce
68/2011 10 maja 2011r. Wprowadzenia wydania Księgi Jakości Urzędu Miasta Bartoszyce
70/2011 11 maja 2011r. Powołania komisji przetargowej
71/2011 17 maja 2011r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowania w budynku
przy ul. Kętrzyńskiej 35 w Bartoszycach
72/2011 17 maja 2011r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowania w budynku
przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach
73/2011 24 maja 2011r. Powołania komisji przetargowej
74/2011 25 maja 2011r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowania w budynku
przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach
75/2011 26 maja 2011r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargu oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bema w Bartoszycach
76/2011 20 maja 2011r. Niewykonania prawa pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Jaśminowej w Bartoszycach
77/2011 30 maja 2011r. Przekazania Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego
78/2011 30 maja 2011r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Zakole w Bartoszycach
79/2011 31 maja 2011r. Zmiany w budżecie
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
80/2011 03 czerwca 2011r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Knosały
w Bartoszycach
81/2011 08 czerwca 2011r. Niewykonania prawa pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonych przy ul. Chilmanowicza
i Popiełuszki w Bartoszycach
82/2011 09 czerwca 2011r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu 6 działek położonych
przy ul. Wyszyńskiego w Bartoszycach
83/2011 13 czerwca 2011r. Powołania komisji przetargowej
84/2011 15 czerwca 2011r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości
położonych przy ul. robotniczej w Bartoszycach oraz ustalenia ceny nieruchomości
85/2011 17 czerwca 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
86/2011 20 czerwca 2011r. Powołania komisji przetargowej
87/2011 24 czerwca 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
88/2011 28 czerwca 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
89/2011 29 czerwca 2011r.
Upoważnienia pracowników Wydziały Spraw Obywatelskich do wykonania obowiązków
określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(t.j. Dz.U.Nr 220, poz. 1447 z 2010 r. z późn. Zm.)
90/2011 30 czerwca 2011r. Ogłoszenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Jaśminowej 13
w Bartoszycach
91/2011 30 czerwca 2011r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej
przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach
92/2011 30 czerwca 2011r. Ogłoszenie I przetargu, ustalenie formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych
przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach
93/2011 30 czerwca 2011r. Zmiany w budżecie
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
94/2011 01 lipca 2011r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Zientary Malewskiej
w Bartoszycach
95/2011 04 lipca 2011r. Określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
96/2011 04 lipca 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
97/2011 04 lipca 2011r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę działek pod budowę garaży przy ul. Wyszyńskiego
w Bartoszycach
98/2011 05 lipca 2011r. Przekazania do ogłoszenia sprawozdania w wykonania budżetu za rok 2010
99/2011 06 lipca 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
100/2011 21 lipca 2011r. Powołania komisji ds. wyboru oferty na realizację zadania własnego gminy – zapewnienie opieki
sprawowanej w formie żłobkowej dla dzieci do lat 3
101/2011 21 lipca 2011r. Przeznaczenia nagrody i stypendium sportowego na rok 2011
102/2011 22 lipca 2011r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ul. Kajki 1
w Bartoszycach oraz ustalenia ceny
103/2011 25 lipca 2011r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego
w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży
104/2011 25 lipca 2011r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy Pl. Zwycięstwa
w Bartoszycach w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego
105/2011 27 lipca 2011r. Opracowania Planu Operacji Funkcjonowania Miasta Bartoszyce w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
106/2011 29 lipca 2011r. Zmiany w budżecie
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
107/2011 01 sierpnia 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
108/2011 02 sierpnia 2011r. Dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce
109/2011 03 sierpnia 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
110/2011 09 sierpnia 2011r. Przedłużenia, powierzenia stanowiska dyrektorowi Zespołu Szkół z Ukraińskim językiem
nauczania w Bartoszycach
111/2011 09 sierpnia 2011r. Powołania komisji egzaminacyjnej
112/2011 09 sierpnia 2011r. Powołania komisji egzaminacyjnej
113/2011 09 sierpnia 2011r. Powołania komisji egzaminacyjnej
114/2011 10 sierpnia 2011r. Powołania komisji przetargowej
114A/2011 17 sierpnia 2011r. Upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach parlamentarnych
zarządzonych na 9 października 2011 r.
115/2011 18 sierpnia 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
116/2011 19 sierpnia 2011r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Krasickiego
w Bartoszycach
117/2011 25 sierpnia 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
118/2011 25 sierpnia 2011r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Sikorskiego
w Bartoszycach
119/2011 31 sierpnia 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
120/2011 31 sierpnia 2011r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w artykule 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
w I półroczu 2011
121/2011 31 sierpnia 2011r. Zmiany w budżecie
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
122/2011 01 września 2011r. Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach
123/2011 06 września 2011r. Przekazania w zarządzanie „LOKUM” Spółce z o. o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Stanisława Wolskiego 5 w Bartoszycach, którego najemcą jest Gmina Miejska Bartoszyce
124/2011 07 września 2011r. Powołania komisji przetargowej
125/2011 09 września 2011r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych
przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach
126/2011 14 września 2011r. Powołania komisji ds. dotacji udzielania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
na realizację zadania własnego gminy – wykorzystanie potencjału turystycznego rzeki Łyny
127/2011 19 września 2011r. Powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów
do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
128/2011 19 września 2011r. Niewykonania prawa pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Jaśminowej 9 w Bartoszycach
129/2011 19 września 2011r. Niewykonania prawa pierwokupu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Dębowej 32 w Bartoszycach
130/2011 27 września 2011r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
131/2011 27 września 2011r. Ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za tereny przeznaczone na handel przed Świętem Zmarłych
132/2011 28 września 2011r. Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 127/2011 z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów
do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
133/2011 19 września 2011r. Powołania komitetu programowego ds. tworzenia Miejskiego Programu „Wyrównywania szans
życiowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce
na lata 2012 – 2015”
134/2011 19 września 2011r. Powołania komisji przetargowej
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
136/2011 04.10.2011 Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
137/2011 12.10.2011 Powołania komisji przetargowej
138/2011 13.10.2011 Powołania komisji przetargowej
139/2011 19.10.2011 Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
140/2011 20.10.2011 Oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Krótkiej 2/2A w Bartoszycach
141/2011 20.10.2011 Zmiany budżetu
142/2011 25.10.2011 Powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
143/2011 25.10.2011 Powołania komisji konkursowej na stanowisko urzędnicze Radca Prawny
144/2011 31.10.2011 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Hubalczyków w Bartoszycach
145/2011 31.10.2011 Zmiany budżetu na 2011 rok
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
146/2011 03.11.2011 Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu w magazynach OC do dnia 25.11.2011 r.
147/2011 10.11.2011 Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność gminy miejskiej Bartoszyce
148/2011 10.11.2011 Ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, budynki i pomieszczenia stanowiące własność gminy miejskiej Bartoszyce
149/2011 14.11.2011 Projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2012 rok
150/2011 15.11.2011
Projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia
wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012 - 2021
151/2011 15.11.2011 Wprowadzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bartoszycach
152/2011 16.11.2011 Powołania komisji przetargowej
153/2011 21.11.2011 Powołania komisji przetargowej
154/2011 21.11.2011 Dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce
155/2011 25.11.2011 Ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów w Wysiece
156/2011 28.11.2011 Ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów w Wysiece
157/2011 30.11.2011 Upoważnienia pracowników MOPS w Bartoszycach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych
158/2011 30.11.2011
Upoważnienia pracowników MOPS w Bartoszycach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
prowadzenia postępowań w tych sprawach oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji
o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
159/2011 30.11.2011 Zmiany budżetu na 2011 rok
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
160/2011 05.12.2011
Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego
w budynku przy ul. Kętrzyńskiej 35 w Bartoszycach
161/2011 06.12.2011
Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym,
nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Bartoszyce
z przeznaczeniem do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
162/2011 06.12.2011
Upoważnienia pracowników MOPS w Bartoszycach do prowadzenia postępowań
w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
163/2011 07.12.2011 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
164/2011 07.12.2011
Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach
165/2011 07.12.2011
Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały określającej szczegółowe sposoby konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
166/2011 07.12.2011
Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały określającej warunki i tryb finansowania
zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
167/2011 07.12.2011
Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
„Program współpracy Miasta Bartoszyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
168/2011 14.12.2011 Powołania komisji przetargowej
169/2011 28.12.2011
Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku
przy ul. Boh. Warszawy 4 w Bartoszycach
170/2011 31.12.2011 Powołania komisji przetargowej
171/2011 29.12.2011 Wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych na czas nieoznaczony
172/2011 30.12.2011 Zmiany budżetu na 2011 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-20 11:21:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-21 10:36:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02 13:38:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »