ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2013

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-05-20 12:03:52 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2013 02 stycznia 2013r. Zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1 500 000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.
2/2013 04 stycznia 2013r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Kopernika w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
3/2013 07 stycznia 2013r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
4/2013 09 stycznia 2013r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
5/2013 09 stycznia 2013r. Ustalenia terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Bartoszyce w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Bartoszyce.
6/2013 11 stycznia 2013r. Przekazania w zarządzanie „LOKUM” Spółce z o.o. ul. Jagiellończyka 9 lokalu mieszkalnego w budynku nr 4/3 w Pasławkach, którego najemcą jest Gmina Miejska Bartoszyce.
7/2013 18 stycznia 2013r. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2013 r.
8/2013 18 stycznia 2013r. Powołania zespołu programowego do tworzenia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny Miasta Bartoszyce na lata 2013-2015”.
9/2013 25 stycznia 2013r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
10/2013 25 stycznia 2013r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013r.
11/2013 25 stycznia 2013r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta Bartoszyce w 2013 roku.
12/2013 29 stycznia 2013r. Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Bartoszyce na 2013 r.
13/2013 29 stycznia 2013r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do adaptacji na lokal użytkowy w budynku przy ul. Strzeleckiego 5 w Bartoszycach.
14/2013 29 stycznia 2013r. Ogłoszenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy Pl. Pionierów w Bartoszycach.
15/2013 29 stycznia 2013r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach.
16/2013 31 stycznia 2013r. Wyposażenia strażników Straży Miejskiej w umundurowanie, czasookresu jego używalności oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych.
 
17/2013 07 lutego 2013r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hubalczyków w Bartoszycach.
18/2013 11 lutego 2013r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
19/2013 15 lutego 2013r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
20/2013 15 lutego 2013r. Powołania komisji ds. dotacji udzielanym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
21/2013 15 lutego 2013r. Powołania komisji ds. dotacji udzielanym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
22/2013 26 lutego 2013r. Ustalenia: - planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli; - specjalności i form kształcenia, na które jest przyznane dofinansowanie; - maksymalne kwoty dofinansowania.
23/2013 26 lutego 2013r. Ustanowienia regulaminu pracy komisji ds. dotacji udzielanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
24/2013 27 lutego 2013r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2013 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
25/2013 28 lutego 2013r. Zmiany budżetu.
 
26/2013 01 marca 2013r. Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
27/2013 01 marca 2013r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 w Bartoszycach.
28/2013 04 marca 2013r. Powołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Bartoszycach.
29/2013 06 marca 2013r. Przydziału dotacji dla organizacji pozarządowych udzielanym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
30/2013 11 marca 2013r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
31/2013 13 marca 2013r. Udzielania pełnomocnictwa.
32/2013 15 marca 2013r. Powołania komisji przetargowej.
33/2013 25 marca 2013r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2012 r.
34/2013 28 marca 2013r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat części nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach w celu prowadzenia nauki jazdy.
35/2013 29 marca 2013r. Zmiany budżetu.
 
36/2013 03 kwietnia 2013 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
37/2013 04 kwietnia 2013 r. Rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bartoszyce.
38/2013 11 kwietnia 2013 r. Organizacji i funkcjonowania „Stałego dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
39/2013 12 kwietnia 2013 r. Powołania imiennej obsady „Stałego dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
40/2013 12 kwietnia 2013 r. Ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.
41/2013 12 kwietnia 2013 r. Organizacji i funkcjonowania „Stałego dyżuru” na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa na terenie miasta Bartoszyce.
42/2013 15 kwietnia 2013 r. Zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Bartoszycach.
43/2013 18 kwietnia 2013 r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.
44/2013 19 kwietnia 2013 r. Przeznaczenia stypendiów sportowych na rok 2013.
45/2013 30 kwietnia 2013 r. Powołania Zespołu ds. ustalenia zakresu obszarów miasta, których będzie obowiązywał zakaz spożywania alkoholu oraz przygotowania projektu uchwały.
46/2013 30 kwietnia 2013 r. Zmiany budżetu.
 
47/2013 06 maja 2013 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości lokalowej oraz ustalenia ceny, stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat rocznych za oddanie części działki we współużytkowanie wieczyste.
48/2013 06 maja 2013 r. Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do ustanawiania rodziny wspierającej.
49/2013 06 maja 2013 r. Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny.
50/2013 07 maja 2013 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.
51/2013 15 maja 2013 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym.
52/2013 15 maja 2013 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach.
53/2013 16 maja 2013 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
54/2013 16 maja 2013 r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Bartoszycach.
55/2013 21 maja 2013 r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach.
56/2013 21 maja 2013 r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
57/2013 21 maja 2013 r. Ogłoszenia III przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do adaptacji na lokal użytkowy w budynku przy ul. Strzeleckiego 5 w Bartoszycach.
58/2013 28 maja 2013 r. Powołania komisji przetargowej.
59/2013 31 maja 2013 r. Przekazania Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2012 r.
60/2013 31 maja 2013r. Zmiany budżetu.
61/2013 31 maja 2013 r. Zmieniające zarządzenie Nr 148/2009 z dnia 01.10.2009 r. Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
62/2013 31 maja 2013 r. Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 20/2011 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
 
63/2013 10 czerwca 2013 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własności Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Akacjowej w Bartoszycach.
64/2013 19 czerwca 2013 r. Powołania komisji przetargowej.
65/2013 19 czerwca 2013 r. Zmiany budżetu.
66/2013 20 czerwca 2013 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
67/2013 24 czerwca 2013 r. Oddania w dzierżawę sieci sanitarnej zlokalizowanej na osiedlu Działki w Bartoszycach.
68/2013 24 czerwca 2013 r. Oddania w użytkowanie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
69/2013 25 czerwca 2013 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym budynku użytkowego.
70/2013 25 czerwca 2013 r. Zmiany Zarządzenia Nr 147/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
71/2013 28 czerwca 2013 r. Zmiany budżetu.
72/2013 28 czerwca 2013 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2013 – 2023.
 
73/2013 01 lipca 2013 r. Oddania w użytkowanie lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
74/2013 02 lipca 2013 r. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
75/2013; 04 lipca 2013 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
76/2013 04 lipca 2013 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
77/2013 11 lipca 2013 r. Powołania Zespołu Konsultacyjnego do monitorowania i oceny realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Bartoszyce na lata 2012 -2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”.
78/2013 15 lipca 2013 r. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach.
79/2013 16 lipca 2013 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
80/2013 16 lipca 2013 r. Uchylenia zarządzenia Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Bartoszyce w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do monitorowania i oceny realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Bartoszyce na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”.
81/2013 16 lipca 2013 r. Stosowania do zarządzeń Burmistrza Miasta Bartoszyce zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
82/2013 16 lipca 2013 r. Zmiany budżetu.
83/2013 18 lipca 2013 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargowego na zbycie lokalu użytkowego budynku przy ul. Cichej 1 w Bartoszycach.
84/2013 30 lipca 2013 r. Określenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.
85/2013 30 lipca 2013 r. Zmiany budżetu.
86/2013 31 lipca 2013 r. Oddanie w dzierżawę sieci sanitarnych i wodociągowych zlokalizowanych na osiedlu Międzytorze oraz przy ul. Bema, ul. Zbożowej i ul. Wybrzeża w Bartoszycach.
 
87/2013 01 sierpnia 2013 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.
88/2013 01 sierpnia 2013 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
89/2013 01 sierpnia 2013 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
90/2013 01 sierpnia 2013 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
91/2013 01 sierpnia 2013 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
92/2013 01 sierpnia 2013 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
93/2013 01 sierpnia 2013 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
94/2013 01 sierpnia 2013 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
95/2013 01 sierpnia 2013 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
96/2013 01 sierpnia 2013 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
97/2013 02 sierpnia 2013 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
98/2013 05 sierpnia 2013 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości położonej przy ul. Traugutta 21 w Bartoszycach w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.
99/2013 13 sierpnia 2013 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
100/2013 13 sierpnia 2013 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy Pl. Pionierów w Bartoszycach.
101/2013 13 sierpnia 2013 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Drzewnej w Bartoszycach.
102/2013 13 sierpnia 2013 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia cen nieruchomości położonych przy ul. Sosnowej w Bartoszycach.
103/2013 13 sierpnia 2013 r. Ustalenia stawki czynszu za najem lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego.
103A/2013 13 sierpnia 2013 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
104/2013 16 sierpnia 2013 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
105/2013 23 sierpnia 2013 r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
106/2013 26 sierpnia 2013 r. Zmiana budżetu.
107/2013 29 sierpnia 2013 r. Przekazania do ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce 2012 r.
108/2013 30 sierpnia 2013 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
109/2013 30 sierpnia 2013 r. Rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Bartoszyce.
110/2013 30 sierpnia 2013 r. Zmiany budżetu.
 
111/2013 05 września 2013 r. Ustalenia stawki czynszu dzierżawy za tereny przeznaczone na handel przed Świętem Zmarłych.
112/2013 05 września 2013 r. Zmiany budżetu.
113/2013 18 września 2013 r. Powołania komisji przetargowej.
114/2013 19 września 2013 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
115/2013 19 września 2013 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych.
116/2013 19 września 2013 r. Zmiany budżetu.
117/2013 27 września 2013 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Drzewnej w Bartoszycach.
118/2013 27 września 2013 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
119/2013 27 września 2013 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargowego na sprzedaż nieruchomości położonych przy Pl. Pionierów w Bartoszycach.
120/2013 27 września 2013 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste działek położonych przy ul. Sosnowej w Bartoszycach.
121/2013 27 września 2013 r. Powołania komisji przetargowej.
122/2013 30 września 2013 r. Powołania komisji przetargowej.
123/2013 30 września 2013 r. Powołania Komisji Konkursowej na stanowisko urzędnicze informatyk.
124/2013 30 września 2013 r. Zmiany budżetu.
 
     
     
     
« powrót do poprzedniej strony