ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2015

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2015 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2015 2 stycznia 2015 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2014 r.
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2/2015 5 stycznia 2015 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
3/2015 8 stycznia 2015 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
4/2015 8 stycznia 2015 r.
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2015 r.
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5/2015 2 stycznia 2015 r.
Powołania komisji konkursowej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko
urzędnicze kierownicze – Sekretarz Miasta Bartoszyce.
6/2015 8 stycznia 2015 r.
Wprowadzenia zmian w zarządzeniu dot. sposobu obliczania kosztów korzystania
przez pracowników z osobowych samochodów prywatnych do celów służbowych.
7/2015 14 stycznia 2015 r.
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta zleconych
przez Gminę Miejską Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie kultury, zdrowia, wypoczynku i sportu na rok 2015.
8/2015 14 stycznia 2015 r.
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy zleconych podmiotom ,
o których mowa w § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
9/2015 14 stycznia 2015 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
10/2015 15 stycznia 2015 r.
Ustalenia opłaty za składowanie odpadów o kodzie 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i remontów), 17 01 03 (odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06),
na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
11/2015 22 stycznia 2015 r.
Powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko
dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury oraz zatwierdzenia
Regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy tej komisji.
12/2015 22 stycznia 2015 r.
Powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach oraz zatwierdzenia
Regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy tej komisji.
13/2015 22 stycznia 2015 r. Powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce.
14/2015 23 stycznia 2015 r.
Upoważnienia Sekretarza Miasta Bartoszyce do podpisywania dokumentów
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
15/2015 23 stycznia 2015 r. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2015 r.
16/2015 27 stycznia 2015 r. Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Mieście Bartoszyce na 2015 rok.
17/2015 28 stycznia 2015 r.
Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej
instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach.
18/2015 28 stycznia 2015 r.
Upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania Karty Dużej Rodziny
dla rodzin zamieszkujących na terenie Miasta Bartoszyce.
19/2015 29 stycznia 2015 r.
Powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań
publicznych miasta w 2015 r. zleconych przez Miasto Bartoszyce do realizacji organizacjom,
podmiotom, o których owa w § 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
w zakresie kultury, zdrowia wypoczynku i sportu, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 7/2015
Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 14 stycznia 2015 r. oraz zleconym podmiotom, o których mowa
w § 5 Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
Miasta Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ogłoszonych
Zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 14 stycznia 2015 r.
20/2015 30 stycznia 2015 r.
Niewykonania prawa pierwokupu części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej
przy ul. Chilmanowicza w Bartoszycach.
21/2015 30 stycznia 2015 r. Zmiany budżetu.
22/2015 30 stycznia 2015 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
23/2015 4 lutego 2015 Uchylenia upoważnień udzielonych do dnia 9 grudnia 2014 r.
24/2015 9 lutego 2015
Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Mazurskiej 13 w Bartoszycach.
25/2015 12 lutego 2015 Odwołania pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.
26/2015 12 lutego 2015 Ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.
27/2015 13 lutego 2015 Powołania komisji przetargowej.
28/2015 16 lutego 2015 Kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Bartoszyce w 2015 r.
29/2015 17 lutego 2015
Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do składania oświadczeń
woli w imieniu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
30/2015 17 lutego 2015
Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do prowadzenia określonych spraw
Gminy Miejskiej Bartoszyce w imieniu Burmistrza Miasta Bartoszyce.
31/2015 17 lutego 2015
Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
32/2015 20 lutego 2015
Norm przydziału odzieży roboczej, obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej,
okularów korygujących wzrok, zasad gospodarowania nimi oraz posiłków profilaktycznych
i napojów dla pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce.
33/2015 20 lutego 2015 Ustalenia:
  • planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • specjalności i form kształcenia, na które przyznane jest przyznane  dofinansowanie,
  •  maksymalnej kwoty dofinansowania.
34/2015 20 lutego 2015
Przydziału dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w ramach otwartych konkursów
ofert na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym, podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie kultury, zdrowia, wypoczynku i sportu na rok 2015 r.
35/2015 20 lutego 2015
Przydziału dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w ramach otwartych konkursów
ofert na realizację zadań własnych gminy zleconych podmiotom, o których mowa w § 5 uchwały
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
36/2015 24 lutego  2015
Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań własnych
gminy w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
37/2015 24 lutego  2015 Zmiany budżetu
38/2015 25 lutego  2015 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
39/2015 25 lutego  2015 Udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce.
40/2015 27 lutego 2015
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert II TURA na realizację w 2015 r. zadań publicznych miasta
zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz sportu na rok 2015.
41/2015 27 lutego 2015
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert II TURA na realizację zadań własnych gminy zleconych podmiotom,
o których mowa w § 5 uchwały w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.           
42/2015 27 lutego 2015 Zmiany budżetu
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
43/2015 02 marca 2015 r. Powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach oraz zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy tej komisji.
44/2015 03 marca 2015 r.
Wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów i wydawnictw promocyjno – informacyjnych.
45/2015 03 marca 2015 r.
Regulaminu przyznawania Patronatu przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.
46/2015 05 marca 2015 r.
Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego.
47/2015 05 marca 2015 r.
Upoważnienia do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bartoszyce.
48/2015 05 marca 2015 r.
Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, położonej przy ul. Dębowej w Bartoszycach.
49/2015 05 marca 2015 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Bartoszyce
50/2015 05 marca 2015 r.
W sprawie nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach danych osobowych Urzędu Miasta Bartoszyce określonych w „Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Bartoszyce”
51/2015 05 marca 2015 r.
Zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
52/2015 05 marca 2015 r.
Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.
53/2015 05 marca 2015 r.
Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego.
54/2015 05 marca 2015 r.
Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Referatu Ochrony Środowiska.
55/2015 05 marca 2015 r.
Udzielenia upoważnienia dla pracownika Urzędu Miasta Bartoszyce do podpisywania dokumentów dotyczących zamówień publicznych.
56/2015 05 marca 2015 r.
Udzielenia upoważnień pracownikom MOPS w Bartoszycach.
57/2015 05 marca 2015 r.
Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów, wydawania decyzji i postanowień Skarbnikowi Miasta Bartoszyce.
58/2015 05 marca 2015 r.
Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego.
59/2015 05 marca 2015 r.
Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Marketingu i Informacji.
60/2015 05 marca 2015 r.
Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Spraw Społecznych.
61/2015 06 marca 2015 r.
Powołania Zespołu art. Ochrony Przyrody.
62/2015 06 marca 2015 r.
Ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Bartoszycach przy ul. Pieniężnego 6.
63/2015 06 marca 2015 r.
Upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Bartoszyce do zaciągania zobowiązań.
64/2015 09 marca 2015 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za lokale komunalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce, w formie świadczenia rzeczowego.
65/2015 12 marca 2015 r.
Wprowadzenia Regulaminu Kontroli Dotacji Celowych udzielonych na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miejską Bartoszyce organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
66/2015 13 marca 2015 r.
Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, części działki zabudowanej 6 boksami garażowymi przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
67/2015 16 marca 2015 r.
Powołania Komisji przetargowej.
68/2015 17 marca 2015 r.
Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
69/2015 17 marca 2015 r.
Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
70/2015 17 marca 2015 r.
Zmiany budżetu.
71/2015 19 marca 2015 r.
Powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy Sekretarzowi Miasta Bartoszyce.
72/2015 19 marca 2015 r.
Powołania imiennej obsady „Stałego Dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
73/2015 20 marca 2015 r.
Przydziału dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy zleconych podmiotom o których mowa w § 5 Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu II Tura – Konkurs Nr 1.
74/2015 23 marca 2015 r.
Powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
75/2015 25 marca 2015 r.
Powołania Komisji przetargowej.
76/2015 25 marca 2015 r.
Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.
77/2015 25 marca 2015 r.
Przydziału dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu na rok 2015 r.
78/2015 25 marca 2015 r.
Przydziału dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2015.
79/2015 26 marca 2015 r.
Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2014 r.
80/2015 26 marca 2015 r.
Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Sosnowej w Bartoszycach.
81/2015 26 marca 2015 r.
Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego.
82/2015 27 marca 2015 r.
Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny, budynki i obiekty położone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Dadaj w gminie Biskupiec.
83/2015 30 marca 2015 r.
Upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Bartoszyce do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania oraz do wykonywania czynności związanych z organizacją głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
84/2015 31 marca 2015 r.
Zmiany budżetu.
85/2015 31 marca 2015 r.
Powołania Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Bartoszyce oraz nadania Regulaminu Rady Gospodarczej.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
86/2015 2 kwietnia 2015 r. Przyznania stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2014 r.
87/2015 2 kwietnia 2015 r. Powołania komisji przetargowej
88/2015 7 kwietnia 2015 r. Udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do załatwiania spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych.
89/2015 8 kwietnia 2015 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
90/2015 8 kwietnia 2015 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Kętrzyńskiej 3 w Bartoszycach.
91/2015 10 kwietnia 2015 r. Ustalenia opłat za umieszczenie reklam na budynkach i terenach zlokalizowanych poza pasem drogowym, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
92/2015 14 kwietnia 2015 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
93/2015 15 kwietnia 2015 r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.
94/2015 15 kwietnia 2015 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
95/2015 15 kwietnia 2015 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
96/2015 17 kwietnia 2015 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – II tura.
98/2015 17 kwietnia 2015 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
99/2015 20 kwietnia 2015 r. Powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
100/2015 23 kwietnia 2015 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, działek zabudowanych lokalem gastronomicznym przy Pl. Konstytucji 3 Maja 33 w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
101/2015 24 kwietnia 2015 r. Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
102/2015 24 kwietnia 2015 r. Zmiany budżetu
103/2015 24 kwietnia 2015 r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, położonej przy ul. Dębowej w Bartoszycach.
104/2015 29 kwietnia 2015 r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
105/2015 30 kwietnia 2015 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości położone przy ul. Dąbrowskiego i ul. Mierosławskiego w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
106/2015 30 kwietnia 2015 r. Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Bartoszycach.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
107/2015 05 maja 2015 r. Zmiany budżetu.
108/2015 05 maja 2015 r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Księcia Poniatowskiego w Bartoszycach w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
109/2015 05 maja 2015 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Księcia Poniatowskiego w Bartoszycach oraz ustalenia ceny.
110/2015 08 maja 2015 r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
111/2015 08 maja 2015 r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
112/2015 08 maja 2015 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
113/2015 08 maja 2015 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
114/2015 11 maja 2015 r. Powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy Sekretarzowi Miasta Bartoszyce.
115/2015 11 maja 2015 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach.
116/2015 11 maja 2015 r. Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach.
117/2015 13 maja 2015 r. Przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie miasta Bartoszyce oraz tworzenia i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej przewidzianych do wykonywania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych.
118/2015 13 maja 2015 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
119/2015 13 maja 2015 r. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
120/2015 19 maja 2015 r. Organizacji ewakuacji pracowników w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego, zagrożenia bioterroryzmem oraz innego zagrożenia.
121/2015 19 maja 2015 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad planowania organizacji pracy szkół.
122/2015 20 maja 2015 r. Zmiany budżetu.
123/2015 20 maja 2015 r. Przekazania Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r.
124/2015 25 maja 2015 r. W sprawie powołania komisji przetargowej.
125/2015 26 maja 2015 r. Powołania komisji do przeprowadzenia brakowania niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
126/2015 27 maja 2015 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych przy ul. Dąbrowskiego i ul. Mierosławskiego w Bartoszycach.
127/2015 27 maja 2015 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bartoszyce.
128/2015 29 maja 2015 r. Zmiany budżetu.
129/2015 29 maja 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
130/2015 29 maja 2015 r. Nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce.
131/2015 29 maja 2015 r. Zmieniające zarządzenia w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy Sekretarzowi Miasta Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
132/2015 1 czerwca 2015 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
133/2015 1 czerwca 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
134/2015 2 czerwca 2015 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Sosnowej w Bartoszycach.
135/2015 2 czerwca 2015 r. Przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz ustalenia warunków zamiany.
136/2015 2 czerwca 2015 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
137/2015 2 czerwca 2015 r. Uchylające zarządzenie w sprawie Ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
138/2015 3 czerwca 2015 r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach.
139/2015 9 czerwca 2015 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
140/2015 9 czerwca 2015 r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach.
141/2015 9 czerwca 2015 r. Przeprowadzenia spisu z natury i powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
142/2015 9 czerwca 2015 r. Zmiany budżetu
143/2015 11 czerwca 2015 r. Powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce określonych obowiązków z zakresu gospodarki finansowej.
144/2015 15 czerwca 2015 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
145/2015 15 czerwca 2015 r. Zmieniające zarządzenia w sprawie udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Spraw Społecznych.
146/2015 16 czerwca 2015 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
147/2015 16 czerwca 2015 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego.
148/2015 16 czerwca 2015 r. Ustalenie wysokości kar umownych.
149/2015 17 czerwca 2015 r. Wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola.
150/2015 26 czerwca 2015 r. Zmiany budżetu
151/2015 26 czerwca 2015 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2015-2023.
152/2015 26 czerwca 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
153/2015 29 czerwca 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
154/2015 29 czerwca 2015 r. Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWiK w Bartoszycach.
155/2015 29 czerwca 2015 r. Wyznaczenia członków rady nadzorczej Spółki z o.o. COWiK.
156/2015 30 czerwca 2015 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
157/2015 30 czerwca 2015 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki przeznaczonej na cele parkingowe przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
158/2015 30 czerwca 2015 r. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWiK w Bartoszycach.
159/2015 30 czerwca 2015 r. Wyznaczenia członka rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Bartoszycach.
160/2015 30 czerwca 2015 r. Wyznaczenia członka rady nadzorczej LOKUM sp. z o.o. w Bartoszycach.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
161/2015 1 lipca 2015 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Grota Roweckiego w Bartoszycach oraz ustalenia ceny.
162/2015 2 lipca 2015 r. Przeprowadzenia spisu dokumentów, materiałów biurowych i środków czystości znajdujących się w pomieszczeniu nr 23 Urzędu Miasta Bartoszyce i w przyległym do tego pomieszczenia magazynie.
163/2015 6 lipca 2015 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, działki zabudowanej pawilonem handlowym przy ul. Ofiar Oświęcimia, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
164/2015 6 lipca 2015 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
165/2015 7 lipca 2015 r. Upoważnienia Sekretarza Miasta Bartoszyce do podpisywania dokumentów i powierzenia prowadzenia określonych spraw.
166/2015 8 lipca 2015 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
167/2015 8 lipca 2015 r. Zmiany budżetu.
168/2015 9 lipca 2015 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
169/2015 13 lipca 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
170/2015 16 lipca 2015 r. Przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz ustalenia warunków zamiany.
171/2015 17 lipca 2015 r. Powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycielom.
172/2015 21 lipca 2015 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom wydziału Techniczno – Inwestycyjnego.
173/2015 22 lipca 2015 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Kopernika w Bartoszycach.
174/2015 22 lipca 2015 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
175/2015 22 lipca 2015 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
176/2015 22 lipca 2015 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
177/2015 22 lipca 2015 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
178/2015 24 lipca 2015 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
179/2015 24 lipca 2015 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
180/2015 27 lipca 2015 r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym budynku położonego przy ul. Bohaterów Monte Cassino 7 w Bartoszycach.
181/2015 27 lipca 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
182/2015 29 lipca 2015 r. Zmiany budżetu.
183/2015 30 lipca 2015 r. Wprowadzenia Instrukcji stosowania kasy rejestrującej w Gminnym Centrum Informacji i Punkcie Informacji Turystycznej.
184/2015 31 lipca 2015 r. Przeprowadzenia spisu dokumentów znajdujących się w pomieszczeniu Nr 33 Urzędu Miasta Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
185/2015 3 sierpnia 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
186/2015 3 sierpnia 2015 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego.
187/2015 12 sierpnia 2015 r. Powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2015 – 2022.
188/2015 17 sierpnia 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
189/2015 17 sierpnia 2015 r. Upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Bartoszyce do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania oraz do wykonywania czynności związanych z organizacją głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
190/2015 17 sierpnia 2015 r. Powołania składów Obwodowych Komisji do spraw Referendum, do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
191/2015 19 sierpnia 2015 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
192/2015 19 sierpnia 2015 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
193/2015 24 sierpnia 2015 r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
194/2015 24 sierpnia 2015 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego.
195/2015 25 sierpnia 2015 r. Wprowadzenia dokumentacji określającej poziom zagrożeń oraz środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
196/2015 27 sierpnia 2015 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach.
197/2015 27 sierpnia 2015 r. Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 190/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji do spraw Referendum, do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
198/2015 28 sierpnia 2015 r. Określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
199/2015 28 sierpnia 2015 r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach w celu realizacji roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
199/2015 28 sierpnia 2015 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
201/2015 3 września 2015 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Bartoszycach, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
202/2015 11 września 2015 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu stanowisk pod stoiska handlowe położonych przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu.
203/2015 15 września 2015 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
203A/2015 25 września 2015 r. Trybu i wzoru opracowania materiałów planistycznych do budżetu Miasta Bartoszyce na 2016 r.
204/2015 28 września 2015 r. Zmiany budżetu.
205/2015 30 września 2015 r. Upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Bartoszyce do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania oraz do wykonywania czynności związanych z organizacją głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
205A/2015 30 września 2015 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2015 - 2023.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
206/2015 1 października 2015 r. Przeznaczenia do oddania w najem w rybie bezprzetargowym budynku położonego przy ul. Bohaterów Monte Cassino 7 w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowego najemcy.
207/2015 5 października 2015 r. Zmiany budżetu.
208/2015 5 października 2015 r. Powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
209/2015 7 października 2015 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości położnej przy ul. Struga 4 w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
210/2015 7 października 2015 r. Użyczenia akwenów wodnych położonych przy ul. Warszawskiej i ul. Marksa w Bartoszycach stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
211/2015 7 października 2015 r. Rozstrzygnięcia złożonej uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego fragmentu miasta Bartoszyce.
212/2015 8 października 2015 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Programu Współpracy Miasta Bartoszyce z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016”.
213/2015 14 października 2015 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach.
214/2015 20 października 2015 r. Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, na który zostało udzielone wsparcie finansowe.
215/2015 20 października 2015 r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
216/2015 20 października 2015 r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
217/2015 20 października 2015 r. Zmiany budżetu.
218/2015 26 października 2015 r. Powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
219/2015 30 października 2015 r. Zmiany budżetu.
220/2015 30 października 2015 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Topolowej w Bartoszycach.
221/2015 30 października 2015 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Struga w Bartoszycach.
222/2015 30 października 2015 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
223/2015 4 listopada 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
224/2015 6 listopada 2015 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
225/2015 10 listopada 2015 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Prusa 4 w Bartoszycach.
225A/2015 12 listopada 2015 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
226/2015 16 listopada 2015 r. Dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
227/2015 16 listopada 2015 r. Projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2016 r.
228/2015 16 listopada 2015 r. Projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2023.
229/2015 17 listopada 2015 r. Ogłoszenia konkursu ofert w sprawie naboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Bartoszyce.
230/2015 17 listopada 2015 r. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. eksploatacji urządzeń komunalnych w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym.
231/2015 19 listopada 2015 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Sikorskiego 1 w Bartoszycach.
232/2015 19 listopada 2015 r. Zmiany budżetu.
233/2015 20 listopada 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
234/2015 24 listopada 2015 r. Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 219/2015 z dnia 30.10.2015 r.
235/2015 26 listopada 2015 r. Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 227/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.
236/2015 27 listopada 2015 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
237/2015 30 listopada 2015 r. Zmiany budżetu.
238/2015 30 listopada 2015 r. Wprowadzenia procedur umożliwiających potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie Profilu Zaufanego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
239/2015 30 listopada 2015 r. Powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Bartoszyce.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
240/2015 3 grudnia 2015 r. Rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bartoszyce, dla obszaru ograniczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną miasta, od południa terenami przemysłowo – składowymi, drogą krajową nr 51 oraz istniejącymi i projektowanymi terenami zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
241/2015 3 grudnia 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
242/2015 4 grudnia 2015 r. Ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas oznaczony i lokali socjalnych na rok 2016.
243/2015 4 grudnia 2015 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
244/2015 7 grudnia 2015 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
245/2015 7 grudnia 2015 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości lokalowej oraz ustalenia ceny, stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat rocznych za oddanie części działki we współużytkowanie wieczyste.
246/2015 9 grudnia 2015 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia i oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców.
247/2015 10 grudnia 2015 r. Zmiany budżetu.
248/2015 10 grudnia 2015 r. Naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
249/2015 14 grudnia 2015 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
250/2015 18 grudnia 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
251/2015 21 grudnia 2015 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bartoszyce.
252/2015 21 grudnia 2015 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego.
253/2015 21 grudnia 2015 r. Powołania Zespołu ds. Ochrony Przyrody.
254/2015 21 grudnia 2015 r. Powołania komisji ds. opłaty za korzystanie z toalet publicznych wolnostojących.
255/2015 22 grudnia 2015 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji w latach 2016 – 2020 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – przyjmowanie od osób prywatnych i wydawanie odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
256/2015 22 grudnia 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
257/2015 22 grudnia 2015 r. Zmiany budżetu.
258/2015 29 grudnia 2015 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
259/2015 30 grudnia 2015 r. Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce do realizacji potwierdzania, przedłużania i unieważniania profili zaufanych za pomocą narzędzi systemu ePUAP
260/2015 30 grudnia 2015 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 164/2014 z dnia 07.11.2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
261/2015 30 grudnia 2015 r. Powołania komisji przetargowej.
262/2015 30 grudnia 2015 r. Zmiany budżetu.
263/2015 31 grudnia 2015 r. Ustalenia opłat za zagospodarowanie odpadów spoza grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie), na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
264/2015 31 grudnia 2015 r. Powołania Komisji Konkursowej do weryfikacji i oceny złożonych zgłoszeń w ramach otwartego naboru Partnera na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
265/2015 31 grudnia 2015 r. Uchylenia Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 01.03.2013 r.
266/2015 31 grudnia 2015 r. Powołania komisji do odbioru robót budowlanych inwestycji pt.: Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na usługowy oraz konserwację elewacji w budynku położonym przy ulicy Mazurskiej 17 w Bartoszycach (dz. nr 95/217).
267/2015 31 grudnia 2015 r. Sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
268/2015 31 grudnia 2015 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
269/2015 31 grudnia 2015 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
270/2015 31 grudnia 2015 r. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
271/2015 31 grudnia 2015 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2015 – 2023.
272/2015 31 grudnia 2015 r. Zmiany budżetu.
273/2015 31 grudnia 2015 r. Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-16 14:26:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-16 14:44:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-12 14:09:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »