ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2016

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2016 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2016 11 stycznia 2016 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Topolowej w Bartoszycach.
2/2016 12 stycznia 2016 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Struga w Bartoszycach.
3/2016 12 stycznia 2016 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2016 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4/2016 12 stycznia 2016 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
5/2016 12 stycznia 2016 r. Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – przyjmowanie od osób prywatnych i wydawanie odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach w latach 2016 – 2020.
6/2016 12 stycznia 2016 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach.
7/2016 18 stycznia 2016 r. Upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania Karty Dużej Rodziny dla rodzin zamieszkujących na terenie Miasta Bartoszyce.
8/2016 18 stycznia 2016 r. Oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
9/2016 19 stycznia 2016 r. Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce lokalu z przeznaczeniem na lokal socjalny w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, na który zostało udzielone wsparcie finansowe.
10/2016 21 stycznia 2016 r. Ogłoszenia III przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
11/2016 21 stycznia 2016 r. Ogłoszenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Bartoszycach.
12/2016 22 stycznia 2016 r. Powołania komisji przetargowej.
13/2016 25 stycznia 2016 r. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (priorytet II), ochrony i promocji zdrowia (priorytet IV) oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu (priorytet I) na rok 2016.
14/2016 25 stycznia 2016 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy zleconych podmiotom, o których mowa w § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
15/2016 25 stycznia 2016 r. Zmiany budżetu.
16/2016 25 stycznia 2016 r. Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce do realizacji, potwierdzania, przedłużania i unieważniania profili zaufanych za pomocą narzędzi systemu ePUAP.
17/2016 28 stycznia 2016 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
18/2016 28 stycznia 2016 r. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2016 r.
19/2016 29 stycznia 2016 r. Zmiany budżetu.
19A/2016 29 stycznia 2016 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
20/2016 1 lutego 2016 Oddania w użyczenie terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
21/2016 2 lutego 2016 W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce w roku szkolnym 2016/2017.
22/2016 2 lutego 2016 W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce w roku szkolnym 2016/2017.
23/2016 5 lutego 2016 Dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
24/2016 5 lutego 2016 Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
25/2016 8 lutego 2016 Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce lokalu z przeznaczeniem na lokal socjalny w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, na który zostało udzielone wsparcie finansowe.
26/2016 8 lutego 2016 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań własnych gminy w 2016 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
27/2016 10 lutego 2016 Kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Bartoszyce w 2016 r.
28/2016 11 lutego 2016 Spełnienia warunków zgodności „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2017.
29/2016 16 lutego 2016 Powołania komisji przetargowej.
30/2016 17 lutego 2016 Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Miejski program Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2016-2018”.
31/2016 17 lutego 2016 Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Bartoszyce na lata 2016-2022”.
32/2016 17 lutego 2016 Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
33/2016 19 lutego 2016 Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Bartoszyce na 2016 rok.
34/2016 19 lutego 2016 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych miasta w 2016 r. zleconych przez Miasto Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie kultury, zdrowia i sportu ogłoszonych Zarządzeniem Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 25 stycznia 2016 r. oraz zleconym podmiotom o których mowa w § 5 Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ogłoszonych Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 25 stycznia 2016 r.
35/2016 19 lutego 2016 Ustalenia w roku budżetowym 2016:
- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie,
- maksymalnej kwoty dofinansowania.
36/2016 22 lutego 2016 Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Dębowej w Bartoszycach.
37/2016 22 lutego 2016 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Drzewnej w Bartoszycach.
38/2016 24 lutego 2016 Udzielenia upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
39/2016 29 lutego 2016 Zmiany budżetu.
40/2016 29 lutego 2016 Powołania komisji przetargowej.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
41/2016 3 marca 2016 Powołania Zespołu do spraw opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022.
42/2016 7 marca 2016 Oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
43/2016 7 marca 2016 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
44/2016 9 marca 2016 Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat nieruchomości położonej przy ul. Traugutta 21 w Bartoszycach w celu prowadzenia przedszkola niepublicznego.
45/2016 14 marca 2016 Powołania komisji przetargowej.
46/2016 16 marca 2016 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
47/2016 21 marca 2016 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2015 r.
48/2016 22 marca 2016 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
49/2016 29 marca 2016 Powołania imiennej obsady „Stałego Dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
50/2016 30 marca 2016 Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Kopernika w Bartoszycach.
51/2016 31 marca 2016 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
52/2016 4 kwietnia 2016 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych gminy w 2016 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – II tura.
53/2016 5 kwietnia 2016 Ustalenia zasad planowania organizacji pracy szkół.
54/2016 6 kwietnia 2016 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
55/2016 6 kwietnia 2016 Zmiany budżetu.
56/2016 6 kwietnia 2016 Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu Przetargu na zbycie nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Bartoszycach.
57/2016 22 kwietnia 2016 Zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
58/2016 22 kwietnia 2016 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Dębowej w Bartoszycach.
59/2016 22 kwietnia 2016 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Drzewnej w Bartoszycach.
60/2016 22 kwietnia 2016 Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Struga w Bartoszycach.
61/2016 25 kwietnia 2016 Zmiany budżetu.
62/2016 26 kwietnia 2016 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
63/2016 26 kwietnia 2016 Odwołania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach z zajmowanego stanowiska.
64/2016 27 kwietnia 2016 Powołania komisji przetargowej.
65/2016 28 kwietnia 2016 Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce lokalu z przeznaczeniem na lokal socjalny w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, na który zostało udzielone wsparcie finansowe.
66/2016 29 kwietnia 2016 Sprawa zmiany budżetu.
67/2016 29 kwietnia 2016 Przyjęcia procedur weryfikacji wniosków składanych przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Spółkę z o.o. „COWiK” w Bartoszycach.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
68/2016 5 maja 2016 Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.
69/2016 5 maja 2016 Powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
70/2016 5 maja 2016 Powołania komisji przetargowej.
71/2016 9 maja 2016 Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
72/2016 12 maja 2016 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach.
73/2016 12 maja 2016 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Grota Roweckiego w Bartoszycach.
74/2016 12 maja 2016 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Grota Roweckiego w Bartoszycach.
75/2016 17 maja 2016 Sprawa zmiany budżetu.
76/2016 18 maja 2016 Powołanie składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
77/2016 20 maja 2016 Przekazania Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2015 r.
78A/2016 25 maja 2016 Zmieniające Zarządzenie Nr 187/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2015 – 2022.
78/2016 25 maja 2016 Zmieniające Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2022.
79/2016 25 maja 2016 W sprawie powołania komisji przetargowej.
80/2016 30 maja 2016 Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.
81/2016 31 maja 2016 Przyznania nagród i stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2015 r.
82/2016 31 maja 2016 W sprawie zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
84/2016 6 czerwca 2016 W sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
85/2016 6 czerwca 2016 Zmiana budżetu.
86/2016 7 czerwca 2016 Przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia w ramach ćwiczeń powiatowych pod kryptonimem „Bartoszyce 2016”.
87/2016 7 czerwca 2016 Zmiana budżetu.
88/2016 8 czerwca 2016 Oddania w użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
89/2016 13 czerwca 2016 Powołania Komisji Konkursowej do weryfikacji i oceny złożonych zgłoszeń w ramach otwartego naboru Partnera na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
90/2016 14 czerwca 2016 Zmiana budżetu.
91/2016 15 czerwca 2016 Powołania komisji przetargowej.
92/2016 16 czerwca 2016 Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.
93/2016 20 czerwca 2016 Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Struga w Bartoszycach.
94/2016 20 czerwca 2016 Zmiana budżetu.
95/2016 22 czerwca 2016 Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Poniatowskiego 11 A w Bartoszycach.
96/2016 23 czerwca 2016 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Zakole w Bartoszycach.
96A/2016 24 czerwca 2016 Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki COWIK w Bartoszycach.
97/2016 27 czerwca 2016 Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bartoszyce.
98/2016 27 czerwca 2016 Zmiany budżetu.
99/2016 30 czerwca 2016 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
100/2016 1 lipca 2016 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
101/2016 1 lipca 2016 Powołania komisji przetargowej.
102/2016 1 lipca 2016 Powołania komisji przetargowej.
103/2016 6 lipca 2016 Powołania doraźnego zespołu ds. kontroli wewnętrznej umów o dotację zawartych w 2016 r.
104/2016 7 lipca 2016 Wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Bartoszyce i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
105/2016 12 lipca 2016 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.
106/2016 14 lipca 2016 Zmiany budżetu.
107/2016 14 lipca 2016 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
108/2016 19 lipca 2016 Powołania komisji egzaminacyjnej.
109/2016 19 lipca 2016 Powołania komisji egzaminacyjnej.
110/2016 19 lipca 2016 Powołania komisji egzaminacyjnej.
111/2016 19 lipca 2016 Powołania komisji egzaminacyjnej.
112/2016 19 lipca 2016 Powołania komisji przetargowej.
113/2016 20 lipca 2016 Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.
114/2016 20 lipca 2016 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta w Bartoszycach.
115/2016 22 lipca 2016 Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Słowackiego 28 w Bartoszycach.
116/2016 22 lipca 2016 Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Dębowej w Bartoszycach.
117/2016 22 lipca 2016 Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada 8 w Bartoszycach w celu uprawy roślin jednorocznych.
118/2016 25 lipca 2016 Zmiany budżetu.
119/2016 25 lipca 2016 Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bartoszycach.
120/2016 27 lipca 2016 Zmiany budżetu.
121/2016 29 lipca 2016 Określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
122/2016 12 sierpnia 2016 Powołania komisji przetargowej.
123/2016 19 sierpnia 2016 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach.
124/2016 22 sierpnia 2016 Zmiany budżetu.
125/2016 25 sierpnia 2016 Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
126/2016 25 sierpnia 2016 Przyjęcia informacji z wykonania budżetu z I półrocze 2016 r.
127/2016 25 sierpnia 2016 Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach.
128/2016 25 sierpnia 2016 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
129/2016 25 sierpnia 2016 Ogłoszenia III przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Bartoszycach.
130/2016 25 sierpnia 2016 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
131/2016 31 sierpnia 2016 Zmiany budżetu.
132/2016 31 sierpnia 2016 Ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Miasta Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
133/2016 9 września 2016 Trybu i wzoru opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2017 r.
134/2016 13 września 2016 Zmiany budżetu.
135/2016 20 września 2016 Zmieniające zarządzenie nr 218/2015 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 26.10.2015r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
136/2016 21 września 2016 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
137/2016 21 września 2016 Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Program współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
138/2016 21 września 2016 Zmiany budżetu.
139/2016 22 września 2016 Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Warszawskiej 15-17 w Bartoszycach.
140/2016 28 września 2016 Powołania stałej komisji likwidacyjnej i inwentaryzacyjnej środków trwałych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
141/2016 30 września 2016 Powołania komisji przetargowej.
142/2016 30 września 2016 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
143/2016 3 października 2016 Przeznaczenia do wydzierżawienia stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach w okresie Święta Zmarłych, zatwierdzenia regulaminu oddania w dzierżawę stanowisk handlowych oraz powołania komisji losującej.
144/2016 3 października 2016 Udzielenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach.
145/2016 6 października 2016 Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bartoszycach.
146/2016 6 października 2016 Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, ogłoszenia o przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu.
147/2016 7 października 2016 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
148/2016 10 października 2016 Powołania komisji przetargowej.
149/2016 13 października 2016 Zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bartoszyce.
150/2016 13 października 2016 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.
151/2016 14 października 2016 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
152/2016 14 października 2016 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach.
153/2016 14 października 2016 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
154/2016 14 października 2016 Powołania komisji przetargowej.
155/2016 17 października 2016 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
156/2016 18 października 2016 Zmiany budżetu.
157/2016 18 października 2016 Zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
158/2016 21 października 2016 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych.
159/2016 21 października 2016 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych.
160/2016 21 października 2016 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
161/2016 27 października 2016 Powołania Komisji Kwalifikacyjnej do rozpatrzenia wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bartoszycach.
162/2016 28 października 2016 Powołania komisji przetargowej.
163/2016 28 października 2016 Zmiany budżetu.
164/2016 31 października 2016 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
165/2016 4 listopada 2016 Powołania komisji przetargowej.
166/2016 8 listopada 2016 Powołania zespołu programowego ds. tworzenia „Miejskiego programu wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce na lata 2017-2021”.
167/2016 8 listopada 2016 Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
168/2016 10 listopada 2016 Wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bartoszyce regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
169/2016 14 listopada 2016 Zmiany Zarządzenia Nr 163/2016 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu.
170/2016 15 listopada 2016 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
171/2016 15 listopada 2016 Zmiany budżetu.
172/2016 15 listopada 2016 Przeprowadzenia konsultacji projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
173/2016 18 listopada 2016 Projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017-2027.
174/2016 18 listopada 2016 Projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2017 r.
175/2016 29 listopada 2016 Przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej wyposażenia Obrony Cywilnej metodą spisu z natury.
176/2016 29 listopada 2016 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych.
177/2016 30 listopada 2016 Zmiany budżetu.
178/2016 30 listopada 2016 Powołania komisji przetargowej.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
179/2016 1 grudnia 2016 Zmiany Zarządzenia nr 174/2016 w sprawie projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2017 r.
180/2016 5 grudnia 2016 Przeprowadzenia i wyznaczenia terminu inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
181/2016 6 grudnia 2016 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
182/2016 6 grudnia 2016 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Nad Łyną w Bartoszycach.
183/2016 6 grudnia 2016 Zmiany budżetu.
184/2016 9 grudnia 2016 Przeznaczenia do wydzierżawienia i oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców.
185/2016 9 grudnia 2016 Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Mierosławskiego 4 w Bartoszycach.
186/2016 14 grudnia 2016 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
187/2016 15 grudnia 2016 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych.
188/2016 15 grudnia 2016 Zmieniające Zarządzenie Nr 132/2016 z 31.08.2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Miasta Bartoszyce.
189/2016 15 grudnia 2016 Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Gdańskiej 1 w Bartoszycach.
190/2016 15 grudnia 2016 Zmiany budżetu.
191/2016 16 grudnia 2016 Ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych na rok 2017.
192/2016 16 grudnia 2016 Wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Bartoszyce.
193/2016 16 grudnia 2016 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
194/2016 20 grudnia 2016 Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce lokalu z przeznaczeniem na lokal socjalny w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, na który zostało udzielone wsparcie finansowe.
195/2016 20 grudnia 2016 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych.
196/2016 20 grudnia 2016 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
197/2016 20 grudnia 2016 Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Miejskiego programu wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce na lata 2017-2021”.
198/2016 20 grudnia 2016 Powołania komisji przetargowej.
199/2016 22 grudnia 2016 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.
200/2016 28 grudnia 2016 Zatwierdzenia „Regulaminu naliczania kosztów zakupu zimnej wody, ciepłej wody, odprowadzenie ścieków i zasady montażu wodomierzy indywidualnych w budynkach i lokalach komunalnych”.
201/2016 28 grudnia 2016 Zatwierdzenia „Regulaminu naliczenia zaliczek i rozliczenia kosztów energii cieplnej w budynkach i lokalach komunalnych”.
202/2016 29 grudnia 2016 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
203/2016 29 grudnia 2016 Zmiany budżetu.
204/2016 30 grudnia 2016 Centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Miasta Bartoszyce oraz jego jednostek budżetowych.
205/2016 30 grudnia 2016 Zmiany budżetu.
206/2016 30 grudnia 2016 Odwołania Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Bartoszyce.
207/2016 30 grudnia 2016 Nadania upoważnień do wydawania pisemnych poleceń wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-20 14:25:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-21 11:22:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-06 10:26:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3950 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »