ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2017

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza z 2017 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2017 9 stycznia 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
2/2017 10 stycznia 2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku.
3/2017 10 stycznia 2017 Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Bartoszycach.
4/2017 11 stycznia 2017 Ustalenia innego dnia wolnego za sobotę 11 listopada 2017 r.
5/2017 16 stycznia 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
6/2017 16 stycznia 2017 Kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Bartoszyce w 2017 r.
7/2017 16 stycznia 2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, WSPIERANIA KULTURY I SZTUKI ORAZ OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, A TAKŻE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA na rok 2017.
8/2017 16 stycznia 2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Gminę Miejską Bartoszyce zleconych podmiotom o których mowa § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU na rok 2017.
9/2017 23 stycznia 2017 Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bartoszyce.
10/2017 24 stycznia 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
11/2017 24 stycznia 2017 Realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w mieście Bartoszyce na 2017 rok.
12/2017 24 stycznia 2017 Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
13/2017 24 stycznia 2017 Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
14/2017 24 stycznia 2017 Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach.
15/2017 25 stycznia 2017 Zmiany budżetu.
16/2017 30 stycznia 2017 Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce 2017 r.
17/2017 31 stycznia 2017 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Sosnowej w Bartoszycach.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
18/2017 3 lutego 2017 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych miasta w 2017 r. zleconych przez Miasto Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie sprzyjania rozwojowi i sportu.
19/2017 7 lutego 2017 Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce lokalu z przeznaczeniem na lokal socjalny w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, na który zostało udzielone wsparcie finansowe.
20/2017 9 lutego 2017 Powołania komisji przetargowej.
21/2017 10 lutego 2017 Powołania komisji przetargowej.
22/2017 14 lutego 2017 Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
23/2017 16 lutego 2017 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
24/2017 17 lutego 2017 Zmiany budżetu.
25/2017 20 lutego 2017 Przeznaczenia do zbycia lokali ,mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
26/2017 28 lutego 2017 Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
27/2017 28 lutego 2017 Zmiany budżetu.
28/2017 28 lutego 2017 Zmieniające zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Miasta Bartoszyce z 3 października 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach.
29/2017 28 lutego 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
30/2017 3 marca 2017 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku.
31/2017 7 marca 2017 Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach.
32/2017 7 marca 2017 Ogłoszenia  konkursu  na stanowisko  dyrektora  Szkoły    Podstawowej nr 7 w Bartoszycach.
33/2017 7 marca 2017 Określenia terminów, przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce w roku szkolnym 2017/2018.
34/2017 13 marca 2017 Przeznaczenia do zbycia  lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
35/2017 13 marca 2017 Zmiany budżetu.
36/2017 16 marca 2017 Powołania komisji przetargowej.
37/2017 20 marca 2017 Powołania komisji przetargowej.
38/2017 21 marca 2017 Przeznaczenia  do  sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Zakole w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
39/2017 21 marca 2017 Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej  przy ul. Gdańskiej 3 w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
40/2017 21 marca 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
41/2017 23 marca 2017 Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach.
42/2017 23 marca 2017 Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach.
43/2017 28 marca 2017 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2016 r
44/2017 30 marca 2017 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.
45/2017 30 marca 2017 Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
46/2017 31 marca 2017 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
47/2017 4 kwietnia 2017 Ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartoszycach.
48/2017 5 kwietnia 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
49/2017 5 kwietnia 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
50/2017 5 kwietnia 2017 Zmieniające Zarządzenie nr 43/2017 z 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2016 r.
51/2017 10 kwietnia 2017 Przyznania nagród i stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2017 roku.
52/2017 11 kwietnia 2017 Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego
53/2017 11 kwietnia 2017 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bartoszyce.
54/2017 11 kwietnia 2017 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego.
55/2017 11 kwietnia 2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku – II nabór wniosków.
56/2017 12 kwietnia 2017 Ustalenia ceny za składowanie odpadów o kodzie 17 06 05 – materiały zawierające azbest.
57/2017 12 kwietnia 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
58/2017 12 kwietnia 2017
Ustalenia w roku budżetowym 2017:
-planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
-specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie,
-maksymalnej kwoty dofinansowania.
59/2017 14 kwietnia 2017  Ustalenia wysokości wydatków ponoszonych przez Zespół Administracyjny Oświaty na obsługę jednostek obsługiwanych.
60/2017 14 kwietnia 2017 Zmiany budżetu.
61/2017 18 kwietnia 2017 Powołania stałej komisji przetargowej.
62/2017 20 kwietnia 2017 Powołania stałej komisji przetargowej.
63/2017 24 kwietnia 2017 Powołania stałej komisji przetargowej.
64/2017 24 kwietnia 2017 Ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów dla szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli działających na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.
65/2017 25 kwietnia 2017 Powołania stałej Miejskiej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie miasta Bartoszyce.
66/2017 25 kwietnia 2017 Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości lokalowej oraz ustalenia ceny, stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat rocznych za oddanie części działki we współużytkowanie wieczyste.
67/2017 25 kwietnia 2017 Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości lokalowej oraz ustalenia ceny, stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat rocznych za oddanie części działki we współużytkowanie wieczyste.
68/2017 26 kwietnia 2017 Wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28.001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020.
69/2017 27 kwietnia 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
70/2017 28 kwietnia 2017 Zmiany budżetu.
71/2017 27 kwietnia 2017 Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach.
72/2017 27 kwietnia 2017 Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
73/2017 4 maja 2017 Przekazania Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2016 r.
74/2017 4 maja 2017 Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
75/2017 9 maja 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
76/2017 11 maja 2017 Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na cele wystawienniczo-ekspozycyjne przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
77/2017 11 maja 2017 Przekazania w zarządzanie Spółce z o.o. „LOKUM” budynku położonego przy Placu Dworcowym 1 w Bartoszycach, którego właścicielem jest Gmina Miejska Bartoszyce
78/2017 11 maja 2017 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie            w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach.
79/2017 16 maja 2017 Zmiany budżetu.
80/2017 16 maja 2017 Użyczenia nieruchomości przy ul. Boh. Monte Cassino 7 w Bartoszycach, Bartoszyckiemu Stowarzyszeniu Historyczno-Eksploracyjnemu „Rosenthal”.
81/2017 17 maja 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
82/2017 22 maja 2017 Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Nowa 1A w Bartoszycach.
83/2017 23 maja 2017 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach.
84/2017 23 maja 2017 Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach.
85/2017 23 maja 2017 Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach.
86/2017 24 maja 2017 Powołania stałej komisji przetargowej.
87/2017 26 maja 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
88/2017 26 maja 2017 Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bartoszyce.
89/2017 29 maja 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia gospodarczego przy ul. Kopernika w Bartoszycach na rzecz dotychczasowego najemcy.
90/2017 29 maja 2017 Zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
91/2017 31 maja 2017 Zmiany budżetu.
92/2017 31 maja 2017 Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
93/2017 31 maja 2017 Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Miasta Bartoszyce, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
94/2017 5 czerwca 2017 Zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
95/2017 6 czerwca 2017 Powołania imiennej obsady „Stałego Dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
96/2017 7 czerwca 2017 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach. 
97/2017 9 czerwca 2017 Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
98/2017 9 czerwca 2017 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach.
99/2017 12 czerwca 2017 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Bartoszycach.
100/2017 12 czerwca 2017 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Bartoszycach.
101/2017 13 czerwca 2017 Tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMsz) na terenie miasta Bartoszyce.
102/2017 13 czerwca 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
103/2017 20 czerwca 2017 Powołania komisji przetargowej.
104/2017 21 czerwca 2017 Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach.
105/2017 21 czerwca 2017 Powołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach.
106/2017 23 czerwca 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
107/2017 23 czerwca 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
108/2017 26 czerwca 2017 Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
109/2017 26 czerwca 2017 Zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce.
110/2017 29 czerwca 2017 Udzielenia upoważnień do podpisywania dokumentów pracownikom Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Bartoszyce.
111/2017 30 czerwca 2017 Powołania komisji likwidacyjnej środka trwałego.
112/2017 30 czerwca 2017 Zmiany budżetu.
113/2017 30 czerwca 2017 Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 10 000 000 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
114/2017 5 lipca 2017 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach
115/2017 5 lipca 2017 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Leśnej w Bartoszycach.
116/2017 7 lipca 2017 Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 10000000 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
117/2017 12 lipca 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
118/2017 18 lipca 2017 Powołania komisji przetargowej.
118A/2017 19 lipca 2017 Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki zo.o. COWIK w Bartoszycach.
119/2017 20 lipca 2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 3 października 2017 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach.
120/2017 20 lipca 2017 Powołania komisji egzaminacyjnej.
121/2017 20 lipca 2017 Powołania komisji egzaminacyjnej.
122/2017 20 lipca 2017 Powołania komisji egzaminacyjnej.
123/2017 20 lipca 2017 Powołania komisji egzaminacyjnej.
124/2017 20 lipca 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
125/2017 24 lipca 2017 Regulaminu przyznawania Patronatu przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.
126/2017 31 lipca 2017 Powołania komisji przetargowej.
127/2017 31 lipca 2017 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
128/2017 1 sierpnia 2017 Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ul. Słowackiego 6, ul. Słowackiego 8 oraz ul. Słowackiego 10 w Bartoszycach.
129/2017 1 sierpnia 2017 Powołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach.
130/2017 7 sierpnia 2017 Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
131/2017 16 sierpnia 2017 Wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów i wydawnictw promocyjno – informacyjnych.
132/2017 17 sierpnia 2017 Powołania komisji przetargowej.
133/2017 17 sierpnia 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
134/2017 18 sierpnia 2017 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego    w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
135/2017 21 sierpnia 2017 Uchylające zarządzenie w sprawie sposobu obliczania kosztów korzystania przez pracowników z osobowych samochodów prywatnych do celów służbowych.
136/2017 24 sierpnia 2017 Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
137/2017 25 sierpnia 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
138/2017   Powołania komisji przetargowej.
139/2017 28 sierpnia 2017 Określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018.
140/2017 30 sierpnia 2017 Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kadr i płac.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
142/2017 4 września 2017 Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – referent prawny.
143/2017 4 września 2017 Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Bartoszycach.
144/2017 6 września 2017 Przeznaczenia do zmiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz ustalenia warunków zamiany.
145/2017 6 września 2017 Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nad Łyną w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
146/2017 6 września 2017 Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Kowali w Bartoszycach, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
147/2017 6 września 2017 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Leśnej w Bartoszycach.
148/2017 6 września 2017 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach.
149/2017 6 września 2017 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
150/2017 8 września 2017 Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
151/2017 8 września 2017 Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Generała Sikorskiego w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
152/2017 11 września 2017 Powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenie usług opiekuńczych dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
153/2017 13 września 2017 Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania na terenie ZGO w Wysiece.
154/2017 18 września 2017 Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. obsługi sekretariatu.
155/2017 18 września 2017 Przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej i ul. Leśnej w Bartoszycach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, ogłoszenia o przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu.
156/2017 20 września 2017 Trybu i wzoru opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2018 r.
157/2017 22 września 2017 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
158/2017 22 września 2017 Otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru na Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, o numerze RPWM.02.01.00-IZ.00-28-002/17 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020.
159/2017 22 września 2017 Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
160/2017 27 września 2017 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach.
161/2017 29 września 2017 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
162/2017 9 października 2017 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych przy ul. Kętrzyńskiej oraz przy Pl. Dworcowym w Bartoszycach.
163/2017 9 października 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
164/2017 9 października 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
165/2017 10 października 2017 Powołania komisji przetargowej.
166/2017 11 października 2017 Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
166A/2017 11 października 2017 Ustalenia opłat za przyjęcie odpadów spoza grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w Wysiece
167/2017 11 października 2017 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz stwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Generała Sikorskiego w Bartoszycach.
168/2017 18 października 2017 Zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce Nr 161/2017 z dnia 29 września 2017 r.
169/2017 23 października 2017 Powołania komisji przetargowej.
170/2017 23 października 2017 Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – młodszy referent ds. gospodarki mieszkaniowej.
171/2017 24 października 2017 Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Program Współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
172/2017 25 października 2017 Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
173/2017 25 października 2017 Zmiany budżetu.
174/2017 26 października 2017 Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
175/2017 26 października 2017 Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bartoszyce.
176/2017 31 października 2017 Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
177/2017 2 listopada 2017 Powołania komisji przetargowej.
178/2017 2 listopada 2017 Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2017 dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce.
178/2017 2 listopada 2017  
179/2017 8 listopada 2017 Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Sosnowej w Bartoszycach.
180/2017 10 listopada 2017 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Kajki w Bartoszycach.
181/2017 10 listopada 2017 Zmiany budżetu.
182/2017 13 listopada 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego Nr 2 B o pow. 94,92m2 w budynku przy ul. Krótkiej 2 w Bartoszycach.
183/2017 13 listopada 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
184/2017 14 listopada 2017 Projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018 - 2028.
185/2017 14 listopada 2017 Projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2018 r.
186/2017 21 listopada 2017 Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
187/2017 21 listopada 2017 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
188/2017 27 listopada 2017 Powołania komisji przetargowej.
189/2017 27 listopada 2017 Powołania komisji przetargowej.
190/2017 28 listopada 2017 Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
191/2017 30 listopada 2017 Zmiany budżetu.
192/2017 30 listopada 2017 Wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Bartoszyce.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
193/2017 5 grudnia 2017 Przeprowadzenia konsultacji projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
194/2017 5 grudnia 2017 Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
195/2017 5 grudnia 2017 Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
196/2017 5 grudnia 2017 Ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe budynki i pomieszczenia stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
197/2017 6 grudnia 2017 Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Generała Sikorskiego w Bartoszycach.
198/2017 6 grudnia 2017 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Bartoszycach.
199/2017 6 grudnia 2017 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Bartoszycach.
200/2017 8 grudnia 2017 Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
200A/2017 14 grudnia 2017 Zmiany budżetu.
201/2017 15 grudnia 2017 Ogłoszenia konkursu ofert w sprawie wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Bartoszyce.
202/2017 18 grudnia 2017 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy w Bartoszycach.
203/2017 18 grudnia 2017 Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach.
204/2017 18 grudnia 2017 Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, na który zostało udzielone wsparcie finansowe.
205/2017 18 grudnia 2017 Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny, budynki i obiekty położone na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Dadaj w gminie Biskupiec.
206/2017 19 grudnia 2017 Przeznaczenia do wydzierżawienia i oddania w najem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców.
207/2017 19 grudnia 2017 Kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta Bartoszyce w 2018 r.
208/2017 19 grudnia 2017 Powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
209/2017 21 grudnia 2017 Powołania komisji przetargowej.
210/2017 22 grudnia 2017 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020, który ma zostać ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
211/2017 28 grudnia 2017 Przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej wyposażenia Obrony Cywilnej metodą spisu z natury.
212/2017 29 grudnia 2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 195/2017 z dnia 5.12.2017r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
213/2017 29 grudnia 2017 Ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych na rok 2018 r.
214/2017 29 grudnia 2017 Aktualizacji gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bartoszyce.
215/2017 29 grudnia 2017 Zmiany budżetu.
216/2017 29 grudnia 2017 Ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Miasta Bartoszyce.
217/2017 29 grudnia 2017 Ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta w Bartoszycach przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-06 10:53:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-06 11:09:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-14 09:50:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »