ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVI/110/2007Drukuj informacjęAkt prawny: XVI/110/2007

Szczegóły informacji

XVI/110/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: 2007/XVI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2007-12-28

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2008 nr pozycja , opublikowano dnia: 2008-04-23

Tytuł aktu:

W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2008.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Treść:

§ 1

 

1.     Dochody budżetu miasta w wysokości 56 010 539  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody majątkowe w wysokości 7 466 308 zł i dochody bieżące w wysokości 48 544 231 zł.

2.     Dochody budżetu miasta wg. źródeł powstawania, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

 

 

§ 2

 

1.     Wydatki budżetu miasta w wysokości 61 544 227  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 17 757 771 zł zgodnie z załącznikiem 3

2.     Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.     Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 550 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

 

 

§ 3

 

1.     Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 533 688 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)         zaciąganych kredytów w kwocie – 5 533 688 zł,

2.       Przychody budżetu w wysokości 7 871 789 zł, rozchody w wysokości 2 338 101 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

§ 4

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1.   Ogólną w wysokości - 130 200 zł,

2.   Celową w wysokości - 1 000 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego

 

 

§ 5 

 

1.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3.       Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

 

§ 6

 

1.       Ustala się dochody w kwocie 320 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.       Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

 

§ 7

 

1.       Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – 4 876 660 zł, wydatki – 4 876 660 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.       Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie  dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 90 000 zł; wydatki – 97 000 zł,

     zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

 

§ 8

 

1.       Dotacje podmiotowe dla:

1)    gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 170 000 zł,

            zgodnie z załącznikiem nr 10,

2)    działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli – 380 000 zł,

    zgodnie z załącznikiem nr 11.

2.       Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę –   455 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

3.       Dotacje przedmiotowe dla przedszkoli publicznych na łączną kwotę 2 730 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

 

 

§ 9

 

1.       Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)       przychody            - 120 000 zł,

2)       wydatki                - 120 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

 

§ 10

 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)         sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;

2)         sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 533 688 zł;

3)         spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 338 101 zł.

 

 

§ 11

 

Upoważnia się Burmistrza do:

1)         zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,

2)         zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

3)         dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększeń w ramach działu oraz wydatków inwestycyjnych miedzy zadaniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)         przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

 

 

§ 12

 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz prognozowaną sytuacje finansową budżetu w latach spłaty długu.

 

 

§ 13

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sielawa Jarosław
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sielawa Jarosław
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-13 09:56:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-27 12:14:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-27 12:14:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony