ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/84/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Nr aktu prawnego
LXIII/392/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych.
Nr aktu prawnego
LXIII/391/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr III/14/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
LXIII/390/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
LXIII/389/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXII/381/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
Nr aktu prawnego
LXII/384/2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy przyjęcia rocznego "Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
Nr aktu prawnego
LXII/383/2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
LXIII/394/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Bartoszyce części zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta.
Nr aktu prawnego
LXIII/393/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2023 „Teleopieka dla Seniora”.
Nr aktu prawnego
LXIII/388/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji