ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVIII/220/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XXVIII/220/2008

Szczegóły informacji

XXVIII/220/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: 2008/XXVIII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2008-12-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2009 nr 91 pozycja 1528, opublikowano dnia: 2009-07-01

Tytuł aktu:

Uchwalenie budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2009

Zmieniony przez:

XXXVI/280/2009

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Treść:

§ 1
Dochody budżetu miasta w wysokości 73 646 497  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody majątkowe w wysokości 21 258 000 zł i dochody bieżące w wysokości 52 388 497 zł.
 1. Dochody budżetu miasta wg. źródeł powstawania, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

 

§ 2

 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 91 276 445  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 40 903 938 zł zgodnie z załącznikiem 3
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 23 759 938 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

 

§ 3

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17 629 948 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  • zaciąganych kredytów w kwocie – 17 629 948 zł,
  • Przychody budżetu w wysokości 20 616 555 zł, rozchody w wysokości 2 986 607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. Ogólną w wysokości – 188 000 zł,
 2. Celową w wysokości - 1 100 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego

                       

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 350 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 343 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7

 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – 5 178 100 zł, wydatki – 5 178 100 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie  dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 119 000 zł; wydatki – 120 800 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 8

 1. Dotacje podmiotowe dla:
  • gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 220 000 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 9,
  • działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli – 572 258 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.        Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę –   550 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

3.        Dotacje przedmiotowe dla przedszkoli publicznych na łączną kwotę 3 314 984 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

§ 9

1.        Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

·         przychody - 100 000 zł,

·        wydatki - 100 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1.        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5 000 000 zł;

2.        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 17 629 948 zł;

3.        spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 986 607 zł.

 

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1.        zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,

2.        zaciągania zobowiązań:

a)       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3a,

b)       z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

3.        dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększeń w ramach działu oraz wydatków inwestycyjnych miedzy zadaniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4.        przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5.        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

 

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz prognozowaną sytuacje finansową budżetu w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 14

 

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Sielawa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jarosław Sielawa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-10 12:26:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-10 13:15:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-02 12:00:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony