ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLI/329/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XLI/329/2010

Szczegóły informacji

XLI/329/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: 2010/XLI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 20.05.2010

Data podjęcia/podpisania: 2010-03-25

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 61 pozycja 987, opublikowano dnia: 2010-05-07

Tytuł aktu:

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie ulic miejskich w m. Bartoszyce

Utracił moc przez:

VI/40/2011

Na podstawie:

art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz.1381, zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 54 poz.326, Nr
218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 101, Nr 19 poz. 100, Nr 86 poz.
720, Nr 168 poz. 1323) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. Dz. U z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 52
poz. 420, Nr 157 poz. 1241)

Treść:

§ 1.
Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Urząd Miasta za zajęcie pasa drogowego
dróg miejskich, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem iochrona
dróg dotyczące:
1)prowadzenia robót w pasie drogowym,
2)umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3)umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy informującej o towarze,
usługach, imprezie, osobie lub ruchu społecznym,
4)zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wynienione w pkt. 1-3,
§ 2. 1.
Za zajęcie 1 m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg miejskich, o którym mowa
w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1)przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł,
2)przy zajęciu powierzchni jezdni od 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł,
3)przy zajęciu powierzchni jezdni od 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł,
2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2,00 zł.
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny, jest traktowane jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień
§ 3. 1.
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne
stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi miejskiej, zajetego przez rzut poziomy
umieszczonego urządzenia, a w szczególności linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
rurociągów, taśmociągów:
Id: HLSXD-SWBZY-XWZRT-XICAR-JPBQM. Podpisany Strona 2
1)w obszarze zabudowanym -
a) w jezdni - 200 zł,
b) w chodniku i poboczu - 150 zł,
c) w pozostałych elementach pasa drogowego - 25 zł,
2)na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł,
3)przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości
50 % określonych w pkt 1 i 2,
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat, obliczana jest
proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym.
§ 4. 1.
Za każdy dzień umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, o których mowa
w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1,0 m2 powierzchni:
1)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w terenie
zabudowanym - 0,50 zł,
2)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł,
3)pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 2,00 zł,
4)pasa drogowego zajętego na reklamę informującą o towarze, usługach, imprezie, osobie lub
ruchu społecznym - 2,00 zł,
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.
§ 6.
Traci moc uchwała nr 137/XXV/04 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 września 2004 r
w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na terenie ulic w m. Bartoszyce
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dariusz Nowakowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta Bartoszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-07 10:33:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-07 10:57:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-06 12:14:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony