ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 - 2035.
Nr aktu prawnego
XXX/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu.
Nr aktu prawnego
XXX/186/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XXIX/185/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
Nr aktu prawnego
XXIX/184/2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Nr aktu prawnego
XXIX/182/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXIX/181/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXIX/180/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Nr aktu prawnego
XXIX/179/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Nr aktu prawnego
XXIX/178/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
W sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy miejskiej Bartoszyce.
Nr aktu prawnego
XXIX/183/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji