Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXVIII/213/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja: 2008/XXVIII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-04-13

Data podjęcia/podpisania: 2008-12-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2009 nr 44 pozycja 700, opublikowano dnia: 2009-03-31

Tytuł aktu:

Określenie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Bartoszyce.

Utracił moc przez:

XIII/94/2011

Na podstawie:

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208), art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), oraz art. 176 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112)

Treść:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1.  Niniejsza uchwała reguluje;

1)       warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego w formie dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.

2)       warunki i tryb udzielania wsparcia w formie pomocy organizacyjnej lub pomocy rzeczowej dla klubu sportowego.

 

§ 2.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)     sporcie kwalifikowanym - należy przez to rozumieć określoną w art. 3 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 listopada 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 15. poz. 1298; z późn. zm.) formę aktywności ludzkiej związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, jako indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji osób zmierzających do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów, stanowiącej współzawodnictwo organizowane lub prowadzone w tej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia;

2)     klubie sportowym - należy przez to rozumieć klub sportowy w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) z wyjątkiem działającego w formie spółki lub stowarzyszenie sportowe;

3)     dotacji – należy przez to rozumieć udzielone klubowi sportowemu, na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale wsparcie finansowe w formie dotacji), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Bartoszyce;

4)    wnioskodawcy - należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

5)    beneficjencie - należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;

6)    umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację między Burmistrzem Miasta Bartoszyce i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 130 w zw. z art. 189a.\ ustawy określonej w pkt. 3 i postanowienia niniejszej uchwały.

 

Rozdział 2

Warunki otrzymania wsparcia finansowego

§ 3. 1.  Z zastrzeżeniem ust. 2 i § 4 przedmiotem dotacji rocznej może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego:

1)   sfinansowanie/dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, (ewentualnie: do 90 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu); sfinansowanie/dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, (ewentualnie: do 90 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu;

2)    sfinansowanie/dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu utrzymania lub remontu obiektów i urządzeń sportowych służących uprawnianiu sportu kwalifikowanego, (ewentualnie: do 90 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu;

3)    sfinansowanie/dofinansowanie wydatków bieżących lub majątkowych z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego, (ewentualnie: do 90 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu;

4)    sfinansowanie/dofinansowanie wydatków majątkowych z tytułu budowy lub modernizacji obiektu lub urządzenia sportowego służącego uprawianiu sportu kwalifikowanego, ewentualnie: do 95 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu sfinansowanie/dofinansowanie.

2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1)    wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, działaczy klubu sportowego;

2)    wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom;

3)    transferu zawodnika z innego klubu sportowego;

4)    zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

5)    zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

 

§ 4. 1.  W roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Miasta Bartoszyce dotacje na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że:

1)    każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją;

2)  udział środków z dotacji z budżetu Miasta Bartoszyce nie przekroczy 90 % sumy kosztów wspieranych projektów.

2. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzielaną z budżetu Bartoszyce na zasadach i w trybie przepisów, o których mowa w §1 ust. 2.

 

§ 5. 1.  Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Miasta Bartoszyce może być przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta ze środków własnych.

2. O formie wypłaty dotacji decyduje Burmistrz Miasta Bartoszyce w ogłoszeniu o konkursie projektów z § 6 lub odpowiednio Rada Miasta Bartoszyce w uchwale przyznającej dotację z § 10.

 

Rozdział 3

Tryb udzielania dotacji

§ 6. 1.  Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu kwalifikowanego jest Burmistrz Miasta Bartoszyce, z zastrzeżeniem § 10.

2.  W celu wyboru projektów z ust. 1, Burmistrz w drodze zarządzenia ogłasza konkurs projektów, w których określa:

1)    przedmiotu zgłaszanych projektów,

2)    wysokości kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji:

3)    terminu realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację;

4)    warunki merytorycznej i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego,

5)    terminu składania wniosków o wsparcie finansowe.

3.  Co najmniej z trzytygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. 2 pkt. 5.

ogłoszenie z ust. 2 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bartoszyce.

 

§ 7. 1  Burmistrz Miasta Bartoszyce udziela dotacji w oparciu o wniosek złożony przez ubiegającego się o wsparcie (wzór druku SK 1 – załącznik nr 1).

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać:

1)    dane ubiegającego się o wsparcie przedsięwzięcia, w tym informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących możliwość jego realizacji, zakres działalności podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu;

2)    zakres rzeczowy przedsięwzięcia (opis. charakterystyka przedsięwzięcia);

3)    termin i miejsce realizacji kontaktów z podmiotami lub zawodnikami wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego funkcjonującymi na obszarze innych samorządów;

4)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu miasta wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazania innych źródeł finansowania przedsięwzięcia;

5)    kserokopię licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu potwierdzonej przez pracownika Urzędu Miasta Bartoszyce.

 

3.    Burmistrz Miasta Bartoszyce powołuje zespół opiniujący oferty w celu zaopiniowania ofert oraz przedłożenia propozycji co do wyboru oferty. Dokonując oceny złożonych ofert komisja winna preferować olimpijskie dyscypliny sportowe i najwyższą klasę rozgrywek w grach zespołowych itp.

4.    Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

5.    W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku Burmistrz Miasta Bartoszyce wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany.

 

§ 8.  Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe Burmistrz Miasta Bartoszyce uwzględnia:

1)    znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Bartoszyce,

2)    wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów.

3)    przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu.

4)    możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany,

5)    dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Miasta Bartoszyce.

 

§ 9. 1.  Wybór projektów dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej.

2. W pierwszym etapie konkursu Burmistrz Miasta Bartoszyce:

1)    dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt;

2)    poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Bartoszyce informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty, wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone;

3)    na zasadach i w trybie z pkt. 2 informuje o terminie uzgodnień ostatecznej treści projektów i kwotach na wybrane projekty.

2. W ramach drugiego etapu konkursu Burmistrz Miasta Bartoszyce:

1)  uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że:

a)   kwota dotacji z ust. 2 pkt. 2 oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku nie mogą ulec zwiększeniu;

b)   przedsięwzięcie z wniosku o dotacje nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do określonego w złożonym wniosku z-§ 6 ust. 1 i określonego w ogłoszeniu o konkursie projektów z § 5 ust. 2 pkt. 2;

c)   wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres kosztów wspieranych z dotacji,.

2)  ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów, w sposób zgodny z ust. 2 pkt. 2, z informacją o projektach wybranych i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem:

a)    nazwy projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy;

b)   opisu przedsięwzięcia objętego projektem;

c)    łącznych kosztów projektu;

d)   kwoty dotacji przyznanej na projekt;

e)    uzasadnienia przyjęcia lub odpowiednio odrzucenia zgłoszonego projektu.

3.    Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania Burmistrz Bartoszyce zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4.    Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z § 6 może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Burmistrza lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

1)    stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków, lub;

2)   wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

 

§ 10. 1. Każdy ze zgłoszonych wniosków o dofinansowanie projektu do Rady Miasta Bartoszyce, przed jego rozpatrzeniem, podlega zaopiniowaniu przez Radę Sportu Miasta Bartoszyce w trybie określonym zarządzeniem Burmistrza, o którym mowa w art. 18c.\ pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81. poz. 889; z późn. zm.).                  

2. W przypadku, gdy Rada Sportu wobec przedstawionego wniosku o dofinansowanie projektu nie podejmie opinii w terminie 14 dni od jego przekazania, z upływem tego terminu uznaje się, że Rada Sportu wydała opinię niewnoszącą zastrzeżeń.

 

Rozdział 4

Umowa o dotację oraz rozliczenie dotacji

§ 11. 1. Z beneficjentem dotacji Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 130 w związku z art. 189a.\ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.) (wzór druku SK 2 – załącznik nr 2)..

2.    Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia z § 9 ust. 2 pkt. 1 lit a.\ wybrany przez Burmistrza Miasta Bartoszyce lub odpowiednio projekt z § 10. który wybrała Rada Miasta Bartoszyce.

3.    W treściach umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.

4.    W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.

5.    W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu projektu do 200 zł lub 20 % istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Burmistrza w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta.

 

§ 12. 1.  Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy z § 12 oraz przepisy art. 145 i 146 w związku z art. 190 ustawy określonej w § 12 ust. 1 (wzór druku SK 3 – załącznik nr 3).

2.    Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy z § 12.

3.    O rozliczeniu dotacji, a także o kwotach przypisanych do zwrotu i wpłatach do budżetu z tego tytułu wraz z wpłatą odsetek naliczanych jak od zaległości podatkowych. Burmistrz Miasta Bartoszyce powiadamia Radę Miasta Bartoszyce w terminach i w formie określonych w § 18.

4.    Burmistrz Miasta Bartoszyce dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w zakresie sportu kwalifikowanego, a w szczególności:

1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy.

5.    Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie, o której mowa w § 12 należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

6.    W przypadku braku rozliczenia (lub złożenia nieprawidłowego sprawozdania dotacji) dotacja na rok następny może zostać wstrzymana przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.

 

Rozdział 5

Warunki i tryb udzielania wsparcia w formie pomocy organizacyjnej

§ 13. 1.  Formami wsparcia organizacyjnego rozwoju sportu kwalifikowanego są nieodpłatne: doradztwo oraz ułatwienie kontaktów podmiotom i zawodnikom wykonującym przedsięwzięcie z zakresu sportu kwalifikowanego z funkcjonującymi na obszarze innych samorządów takimi zawodnikami i podmiotami. Wsparcia takiego udziela w ramach swoich kompetencji Burmistrz Miasta Bartoszyce.

2. Pomoc organizacyjna nie powoduje przekazania środków finansowych na rzecz podmiotów wykonujących przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego.

 

§ 14. Formą wsparcia rzeczowego rozwoju sportu kwalifikowanego jest użyczenie ruchomości, do których Miasto Bartoszyce posiada tytuł prawny, podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego. Użyczenie może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 lata, na podstawie umowy zawartej z podmiotem uzyskującym takie wsparcie.

 

§ 15.1.  Wsparcie organizacyjne lub rzeczowe w zakresie sportu kwalifikowanego może być udzielone po zapewnieniu środków w budżecie Miasta Bartoszyce w oparciu o wniosek złożony przez podmiot wykonujący przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego, opisane w § 3 ust. 1 uchwały.

2.  Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny zawierać:

1)    dane podmiotu wykonującego przedsięwzięcie z zakresu sportu kwalifikowanego, statut i dokument z właściwego rejestru podmiotu;

2)    propozycję wsparcia (charakter wsparcia, dokładny opis);

3.    Burmistrz Miasta Bartoszyce może uzależniać rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

4.    W przypadku stwierdzenia wad wniosku, Burmistrz Miasta Bartoszyce wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany.

5.    Przy rozpatrywaniu wniosków o wsparcie organizacyjne lub rzeczowe podmiotu wykonującego przedsięwzięcie z zakresu sportu kwalifikowanego uwzględnia się w szczególności:

1)    posiadanie odpowiednich ruchomości albo środków finansowych w budżecie Miasta Bartoszyce na zakup ruchomości lub zakup usług;

2)    ocenę Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bartoszyce dotyczącą możliwości wsparcia przez Miasto;

3)    opinię Rady Sportu przy czym jeśli Rada Sportu nie przedstawiła Burmistrzowi Miasta Bartoszyce opinii w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, uznaje się, że Rada Sportu wydała opinię pozytywną.

6.  W przypadku złożenia wniosków przez kilku wnioskodawców Burmistrz Miasta Bartoszyce ma prawo wyboru zakresu wsparcia na rzecz jednego bądź kilku podmiotów wykonujących przedsięwzięcie z zakresu sportu kwalifikowanego.

7. Wnioski złożone i zaopiniowane stanowią podstawę do ujęcia środków na ich finansowanie   w projekcie budżetu lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu.

 

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 16.  Monitoring realizacji niniejszej uchwały prowadzi Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bartoszyce.

 

§ 17.  Burmistrz Miasta Bartoszyce przedstawia Radzie Miasta Bartoszyce dane o realizacji niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca następnego roku budżetowego (informacja roczna).

 

§ 18.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

 

§ 19.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Miasta Bartoszyce
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta Bartoszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-31 13:04:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-31 14:07:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-22 14:39:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1050 raz(y)