Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXI/239/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: 2009/XXXI

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-05-21

Data podjęcia/podpisania: 2009-03-26

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2009 nr 59 pozycja 910, opublikowano dnia: 2009-05-07

Tytuł aktu:

Regulamin określający wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli

Zmieniony przez:

XVII/108/2019, LVIII/358/2022, LXIV/402/2023

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2)) Rada Miasta Bartoszyce uchwala regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania zwany dalej Regulaminem.

Treść:

          Rozdział 1

    Przepisy ogólne

 § 1. Regulamin określa w szczególności:

1)       wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;

2)       szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;

3)       szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

2) szkole   należy przez to rozumieć  szkołę, przedszkole, zespół  szkół prowadzone przez Gminę Miejską Bartoszyce;

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, o której mowa w pkt.2;

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub  wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt.2;

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział;

6) grupie – należy przez to rozumieć grupę uczniów, która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na zajęciach określonych w przepisach o ramowych planach nauczania oraz zgodnie  z tymi przepisami;

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela;

8) burmistrzu – należy rozumieć Burmistrza Miasta Bartoszyce;

9) kwocie bazowej – należy przez to rozumieć kwotę bazową, określaną dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

 

§ 3.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2.        W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin – za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

 

Rozdział 2

Dodatek za wysługę lat

§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

2.        Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określają odrębne przepisy.

3.        Dodatek przysługuje:

1)       począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)       za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

4.        Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

Rozdział 3

Dodatek motywacyjny

§ 5.1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 3 % planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.    

2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od

 spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 3.

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego i jego wysokości dla nauczyciela z wyjątkiem dyrektora i wicedyrektora uwzględnia się:

1)       udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;

2)       osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

3)       skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

4)       skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

5)       aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

6)       merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw dotyczących uczniów i ich rodziców;

7)       inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

8)       udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

9)       opiekę nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

10)    inicjowanie i  prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

11)     skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

12)     wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

13)    adaptację  i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

14)    realizację zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;

15)    dbanie o właściwą atmosferę w pracy i kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

4.Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora lub wicedyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 3 i odnoszącymi się również do osób pełniących te funkcje, dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów, a w szczególności:

1)       przestrzegania dyscypliny budżetowej;

2)       terminowości i rzetelności wykonywania zadań;

3)       realizacji zaleceń organu prowadzącego i nadzorującego szkołę;

4)       uzyskiwanych osiągnięć  w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;

5)       skutecznego zarządzania szkołą zapewniającego ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

6)       współdziałania z organami szkoły i związkami zawodowymi;

7)       wspierania nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;

8)       merytorycznego i życzliwego załatwiania spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców;

9)       pozyskiwania środków pozabudżetowych;

10)    promocji szkoły na zewnątrz.

 

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 2. Dodatek motywacyjny ustala się w wysokości od  5% do 15 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

3.     Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania dla nauczycieli ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora – burmistrz.

4.     Dodatek motywacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

      Rozdział 4

    Dodatki funkcyjne

§ 7.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1)  dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub zespołu szkół : od 40% do 60% kwoty bazowej;

2)  wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum lub zespołu szkół: od 25% do 45% kwoty bazowej;       

3)  dyrektor przedszkola: od 30% do 50% kwoty bazowej.    

 2. Średnią wartość przyznanych dodatków funkcyjnych dyrektorom i wicedyrektorom ustala się w  wysokości nie wyższej od średniej wartości podanej w ust.1.

 

§ 8.1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo przysługuje miesięczny dodatek   funkcyjny w wysokości   od 4% do 15% kwoty bazowej.

2.   Średnią wartość przyznanych w szkole dodatków funkcyjnych za wychowawstwo ustala się

w  wysokości nie wyższej niż:

1) 5% kwoty bazowej – w przedszkolach oraz w szkołach, w których średnia liczebność oddziału bez oddziałów integracyjnych jest nie większa niż 23;

2) 5.5% kwoty bazowej - w szkołach z wyłączeniem przedszkoli, w których średnia liczebność oddziału bez oddziałów integracyjnych jest większa niż 23 i nie przekracza 24;

3) 6% kwoty bazowej - w szkołach z wyłączeniem przedszkoli, w których średnia liczebność oddziału bez oddziałów integracyjnych jest większa niż 24 i nie przekracza 25;

4) 6,5% kwoty bazowej - w szkołach z wyłączeniem przedszkoli, w których średnia liczebność oddziału bez oddziałów integracyjnych jest większa niż 25 i nie przekracza 26;

5) 7% kwoty bazowej - w szkołach z wyłączeniem przedszkoli, w których średnia liczebność oddziału bez oddziałów integracyjnych jest większa niż 26 i nie przekracza 27;

6) 7,5% kwoty bazowej - w szkołach z wyłączeniem przedszkoli, w których średnia liczebność oddziału bez oddziałów integracyjnych jest większa niż 27 i nie przekracza 28;

7) 8% kwoty bazowej - w szkołach z wyłączeniem przedszkoli, w których średnia liczebność oddziału bez oddziałów integracyjnych jest większa niż 28 i nie przekracza 29;

8) 8,5% kwoty bazowej - w szkołach z wyłączeniem przedszkoli, w których średnia liczebność oddziału bez oddziałów integracyjnych jest większa niż 29 i nie przekracza 30;

9) 9% kwoty bazowej - w szkołach z wyłączeniem przedszkoli, w których średnia liczebność oddziału bez oddziałów integracyjnych jest większa niż 30.

3. Średnią liczebność oddziału w danym roku określa się na podstawie sprawozdań SIO według stanu na dzień 30 września poprzedniego roku.

 

§ 9. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje miesięczny

dodatek funkcyjny w wysokości :

1)         2,5% kwoty bazowej -  w przypadku opieki nad nauczycielem stażystą

2)         1,5% kwoty bazowej -  w przypadku opieki nad nauczycielem kontraktowym

3)         3% kwoty bazowej -  w przypadku opieki nad więcej niż 1 nauczycielem

 

§ 10. 1.Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję doradcy metodycznego przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości 23% kwoty bazowej.

   

§ 11.1.Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje za okres sprawowania funkcji, z zastrzeżeniem ust.2.

2.Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz  w okresach,  za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

3.W przypadku dłuższej niż 30-dniowej ciągłej nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi lub osobie,  której powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. Dodatek ten przysługuje za cały okres zastępowania dyrektora.

4.Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 5.Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora  lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora ustala burmistrz, a dla pozostałych nauczycieli  – dyrektor szkoły.

 

Rozdział 5

Dodatki za warunki pracy

§ 12. 1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w  trudnych lub  uciążliwych warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:

1)       stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych  prac lub zajęć;

2)       wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

 

§ 13.  Nauczycielom przysługują  miesięczne dodatki za trudne warunki pracy:

1)      nauczycielom szkół, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo  w stopniu głębokim przysługuje dodatek w wysokości      30 %, stawki godzinowej za każdą  przepracowaną godzinę zajęć;

2)       nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną  z tym uczniem godzinę nauczania.

 

§ 14.  Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy, zwiększony o 10 % ich wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 15. 1.Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.

2. Dodatek za  warunki pracy dla nauczycieli ustala  dyrektor szkoły, dla dyrektora szkoły lub osoby pełniącej obowiązki dyrektora - burmistrz.

 

Rozdział 6

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

§ 16. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2.   Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Godziny ponadwymiarowe rozlicza się w cyklu tygodniowym. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art.42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art.42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy,  za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

§ 17. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 16, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

 

§ 18. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się  z  dołu.

 

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

 

§ 20. Przepisy uchwały stosuje się od dnia 1 stycznia 2009r.

 

§ 21. Traci moc uchwała nr XIX/137/2008 Rady Miasta  Bartoszyce z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli.

 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

________________________________________________________________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zdzisław Żytko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz miasta Bartoszyce
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-08 09:36:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Czerwonka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-08 10:02:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Czerwonka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-14 14:15:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1838 raz(y)