Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

V/17/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: 2007/V

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2007-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2007-02-08

Tytuł aktu:

W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2007 r.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Treść:

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 50 842 432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

§ 2

 

Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 957 432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007‑2011 oraz wydatki inwestycyjne w roku 2007 zgodnie z załącznikiem nr 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 125 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 90 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5b.

 

 

§ 3

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 115 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:          

1)  zaciąganych kredytów w kwocie – 1 115 000 zł,

 

 

§ 4

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości – 70 000 zł,

 

 

§ 5

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4

 

 

§ 6

 

Ustala się dochody w kwocie 290 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 280 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw działania narkomanii.

 

 

§ 7

 

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1)   zakładów budżetowych: przychody – 4 602 566 zł, wydatki – 4 501 466 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 8.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 82 000 zł; wydatki – 87 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

 

§ 8

 

Dotacje przedmiotowe dla przedszkoli publicznych

1)   z tytułu dopłaty do opieki przedszkolnej dzieci – 2 397 766 zł;

             zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dotacje podmiotowe dla:

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 1 120 000 zł,

                zgodnie z załącznikiem nr 10

       2)   działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
             oświatowo‑wychowawczych w wysokości – 421 834 zł,

             zgodnie z załącznikiem nr 12.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 477 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

 

 

§ 9

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)  przychody  - 150 000 zł,

2)  wydatki           - 150 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

 

§ 10

 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł;

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 115 000 zł;

3)   sfinansowanie spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie – 3 269 620 zł.

 

 

§ 11

 

Upoważnia się Burmistrza do:

zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego
       w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,

zaciągania zobowiązań:

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 5 i nr 5a,

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku –       1 410 000 zł, w tym 610 000 – komunikacja miejska, 700 000 zł – oczyszczanie, 100 000 – zarządzanie cmentarzami

dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu środków między paragrafami
        i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
       wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień
        w planie wydatków,

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
        prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

 

§ 12

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko‑Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sielawa Jarosław
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sielawa Jarosław
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-04 12:03:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-27 12:04:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-27 12:04:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1277 raz(y)