Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza z 2008 roku

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2008-08-04 10:46:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2008 04 stycznia 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
2/2008 07 stycznia 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
2A/2008 09 stycznia 2008 r. Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2008 r.
3/2008 09 stycznia 2008 r. Powołania Zespołu Programowego do opracowania „Programu
wyrównywania szans życiowych i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie
miasta Bartoszyce na lata 2008 - 2011”.
4/2008 10 stycznia 2008 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny
nieruchomości położonej przy ul. Drzewnej w Bartoszycach.
5/2008 14 stycznia 2008 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie
bezprzetargowym, nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej
w Bartoszycach, z przeznaczeniem na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych do dzierżawionego
terenu.
6/2008 17 stycznia 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
7/2008 18 stycznia 2008 r. Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego oraz szkolenia obronnego w 2007 r.
8/2008 18 stycznia 2008 r. Powołania komisji ds. wycinki drzew.
9/2008 25 stycznia 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
10/2008 30 stycznia 2008 r. Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które jest
przyznawane dofinansowanie oraz maksymalnej kwoty dofinansowania.
11/2008 31 stycznia 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
12/2008 31 stycznia 2008 r. Powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Bartoszycach.
13/2008 31 stycznia 2008 r. Powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej „LOKUM”
Spółki z o.o. w Bartoszycach.
14/2008 31 stycznia 2008 r. Terminu zgłaszania materiałów na sesje Rady Miasta.
14A/2008 31 stycznia 2008 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
15/2008 04 lutego 2008 r. Powołania komisji ds. przyznawania dotacji podmiotom nie
zaliczanym do Sektora finansów publicznych.
16/2008 08 lutego 2008 r. Zmian w składzie osobowym Rady Gospodarczej
przy Burmistrzu Miasta Bartoszyce.
17/2008 11 lutego 2008 r. Powołania imiennej obsady służby „Stałego Dyżuru”
w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
18/2008 12 lutego 2008 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Bartoszyce położonej przy ul. Akacjowej w Bartoszycach.
19/2008 13 lutego 2008 r. Powołania Komisji ds. wydzielenia części Zakładu Usług
Komunalnych w Bartoszycach celem wyodrębnienia zakładu
gospodarki odpadami w Wysiece.
20/2008 14 lutego 2008 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz
ustalenie ceny nieruchomości położonej przy ul. Bema w Bartoszycach.
21/2008 14 lutego 2008 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenie ceny
nieruchomości położonych na os. Międzytorze w Bartoszycach.
22/2008 15 lutego 2008 r. Przekazania w zarządzanie Spółce z o.o. „LOKUM” budynku
użytkowego położonego przy Pl. Dworcowym 2A w Bartoszycach
stanowiącym własność gminy miejskiej Bartoszyce.
23/2008 19 lutego 2008 r. Ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bartoszycach.
24/2008 19 lutego 2008 r. Przeznaczenia do oddania w najem na czas nieokreślony lokalu
użytkowego o pow. 17,10 m2, położonego w budynku przy ul.
Hubalczyków 2 w Bartoszycach.
25/2008 19 lutego 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
26/2008 21 lutego 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
27/2008 25 lutego 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
28/2008 26 lutego 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
29/2008 26 lutego 2008 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji
przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie
nieruchomości położonej przy ul. Gen. Andersa w Bartoszycach.
30/2008 28 lutego 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
31/2008 29 lutego 2008 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
32/2008 04 marca 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
33/2008 07 marca 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
34/2008 07 marca 2008 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
35/2008 10 marca 2008 r. Przeznaczenia do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowego użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej przy ul. Kajki 8 w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
36/2008 10 marca 2008 r. Przeznaczenia do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowego użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej przy ul. Nad Łyną 14 w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
37/2008 12 marca 2008 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji.
38/2008 14 marca 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
39/2008 18 marca 2008 r. Przeznaczenia do oddania w najem na czas nieokreślony w trybie
przetargu pomieszczenia przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
40/2008 17 marca 2008 r. Powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
41/2008 18 marca 2008 r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w 2007 r.
42/2008 19 marca 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
43/2008 27 marca 2008 r. Organizacji systemu wykrywania i alarmowania w mieście Bartoszyce.
44/2008 28 marca 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
45/2008 28 marca 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
46/2008 28 marca 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
47/2008 28 marca 2008 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
położonej przy ul. Witosa w Bartoszycach.
48/2008 31 marca 2008 r. Zmiany w budżecie.
49/2008 31 marca 2008 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
50/2008 01 kwietnia 2008 r. Instrukcji opisu systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg
rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
51/2008 03 kwietnia 2008 r. Powołania Komisji ds. protokolarnego dostaw
do Stacji Socjalnej Joannitów w Bartoszycach.
52/2008 04 kwietnia 2008 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania
komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na
oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy
ul. Topolowej i ul. Poprzecznej (os. Międzytorze) w Bartoszycach.
53/2008 04 kwietnia 2008 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania
komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na
sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Struga w Bartoszycach.
54/2008 07 kwietnia 2008 r. Przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz
Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w
Olsztynie nieruchomości położonej przy ul. Bema w Bartoszycach.
55/2008 09 kwietnia 2008 r. Zmian w składzie osobowym Rady Gospodarczej
przy Burmistrzu Miasta Bartoszyce.
56/2008 09 kwietnia 2008 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym,
nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Bartoszyce,
jako części przyległe do istniejących lokali gastronomicznych,
celem wykorzystania pod sezonowe „ogródki piwne”.
57/2008 10 kwietnia 2008 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej
w Bartoszycach położonej przy ul. Struga 15 w Bartoszycach.
58/2008 11 kwietnia 2008 r. Udzielenia pełnomocnictwa.
59/2008 11 kwietnia 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
60/2008 11 kwietnia 2008 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji.
61/2008 18 kwietnia 2008 r. Ustalenia innego dnia wolnego za sobotę 3 maja 2008 r.
62/2008 21 kwietnia 2008 r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz
dotychczasowego użytkowania wieczystego, położonej przy ul. Boh.
Warszawy 18A w Bartoszycach.
63/2008 21 kwietnia 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
64/2008 28 kwietnia 2008 r. Udzielenia pełnomocnictwa.
65/2008 30 kwietnia 2008 r. Zmiany w budżecie.
 
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
66/2008 05 maja 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
67/2008 05 maja 2008 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach.
68/2008 08 maja 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
69/2008 12 maja 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
70/2008 15 maja 2008 r. Ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności
państwa w czasie pokoju dla Wydziałów i samodzielnych stanowisk
pracy w Urzędzie Miasta Bartoszyce oraz kierowników podległych
jednostek organizacyjnych.
71/2008 21 maja 2008 r. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
72/2008 21 maja 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
73/2008 28 maja 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
74/2008 28 maja 2008 r. Zmiany w budżecie.
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
75/2008 02 czerwca 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
76/2008 03 czerwca 2008 r. Powołania Zespołu Koordynacyjnego ds.
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI)
77/2008 06 czerwca 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
78/2008 06 czerwca 2008 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
79/2008 06 czerwca 2008 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym terenu przy ul. Bema w Bartoszycach.
80/2008 06 czerwca 2008 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej przy ul. Kopernika w Bartoszycach.
81/2008 10 czerwca 2008 r. Powołania Zespołu ds. aktualizacji Programu Bezpieczeństwa
Społecznego „Bezpieczne Bartoszyce”.
82/2008 11 czerwca 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
83/2008 13 czerwca 2008 r. Ogłoszenia przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji.
84/2008 16 czerwca 2008 r. Ustalenia stawki czynszu za najem lokalu socjalnego.
84A/2008 16 czerwca 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
85/2008 17 czerwca 2008 r. Ustanowienia Celów Jakości w Urzędzie Miasta Bartoszyce
86/2008 17 czerwca 2008 r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego, położonej przy ul. Przemysłowej 4 w Bartoszycach
87/2008 17 czerwca 2008 r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego, położonej przy ul. Marksa 12 A w Bartoszycach
88/2008 18 czerwca 2008 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej  położonej
przy ul. Polnej w Bartoszycach.
89/2008 18 czerwca 2008 r. Przeprowadzenia kontroli miejskiej jednostki organizacyjnej -
Zakładu Usług Komunalnych w Bartoszycach
90/2008 18 czerwca 2008 r. Upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce do przeprowadzenia kontroli
miejskiej jednostki organizacyjnej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych.
91/2008 25 czerwca 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
92/2008 25 czerwca 2008 r. Upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
93/2008 25 czerwca 2008 r. Upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Bartoszyce.
94/2008 27 czerwca 2008 r. Zmiany w budżecie.
95/2008 30 czerwca 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
96/2008 03 lipiec 2008 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym,
nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach, z przeznaczeniem
na naukę jazdy pojazdami mechanicznymi oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
97/2008 04 lipiec 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
98/2008 07 lipiec 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
99/2008 09 lipiec 2008 r. Nabycia zasobów mienia komunalnego w drodze komunalizacji
nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa.
100/2008 10 lipiec 2008 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie nieruchomości położonej
przy ul. Gen. Andersa w Bartoszycach.
101/2008 14 lipiec 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
102/2008 15 lipiec 2008 r. Ustalenia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Bartoszycach.
103/2008 17 lipiec 2008 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej
przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach.
104/2008 17 lipiec 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
105/2008 28 lipiec 2008 r. Wprowadzenia Instrukcji wykonywania kopii zapasowych danych przetwarzanych
w systemach teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
106/2008 28 lipiec 2008 r. Zmiany w budżecie.
107/2008 28 lipiec 2008 r. Planu kont.
108/2008 29 lipiec 2008 r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 w Bartoszycach.
108a/2008 29 lipiec 2008 r. Zmiany w budżecie.
109/2008 29 lipiec 2008 r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 4 w Bartoszycach.
110/2008 31 lipiec 2008 r. Upoważnienia dla dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bartoszycach.
111/2008 31 lipiec 2008 r. Upoważnienia dla zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bartoszycach.
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
112/2008 06 sierpień 2008 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości
stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce przy ul. Cynkowej,
celem wykorzystania pod sezonowy ogródek gastronomiczny w sezonie 2008 r.
113/2008 08 sierpień 2008 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
114/2008 11 sierpień 2008 r. Zmiany w budżecie.
115/2008 11 sierpień 2008 r. Nabycia nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w Bartoszycach
do zasobów mienia komunalnego.
116/2008 11 sierpień 2008 r. Przeznaczenia do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości położonej
przy ul. Akacjowej 8 w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
117/2008 11 sierpień 2008 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym,
ustalenia ceny oraz wysokości 1 opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości przy ul. Orzeszkowej oraz ul. Hubalczyków w Bartoszycach.
118/2008 11 sierpień 2008 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym,
ustalenia ceny oraz wysokości 1 opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości przy ul. Kolejowej w Bartoszycach.
119/2008 11 sierpień 2008 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym,
ustalenia ceny oraz wysokości 1 opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości przy ul. Kolejowej w Bartoszycach.
120/2008 11 sierpień 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
121/2008 13 sierpień 2008 r. Ustalenia cen na odzyskane materiały z remontowanych chodników
i ulic w celu odsprzedaży zainteresowanym osobom fizycznym i prawnym.
122/2008 18 sierpień 2008 r. Ogłoszenia III przetargu, ustalenie formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej
przy ul. Struga w Bartoszycach.
123/2008 19 sierpień 2008 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej
przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
124/2008 20 sierpień 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
125/2008 21 sierpień 2008 r. Powołania pracowników Urzędu Miasta do udziału w pracach Komisji Mieszkaniowej
ds. przydziału mieszkań w budynkach TBS.
126/2008 26 sierpień 2008 r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
127/2008 27 sierpień 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
127a/2008 27 sierpień 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
128/2008 29 sierpień 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
129/2008 29 sierpień 2008 r. Zmiany w budżecie.
130/2008 29 sierpień 2008 r. Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Bartoszycach.
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
131/2008 08 wrzesień 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
132/2008 12 wrzesień 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
133/2008 12 wrzesień 2008 r. Ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
134/2008 12 wrzesień 2008 r. Określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom
i uczniom na zakup podręczników.
135/2008 26 wrzesień 2008 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
oraz ustalenia cen nieruchomości położonych na osiedlu Międzytorze w Bartoszycach.
136/2008 26 wrzesień 2008 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia cen nieruchomości położonych
na osiedlu Międzytorze w Bartoszycach.
137/2008 26 wrzesień 2008 r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
oraz ustalenia cen nieruchomości położonych przy ulicy Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
138/2008 30 wrzesień 2008 r. Zmiany w budżecie.
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
139/2008 01 październik 2008 r. Powołania Komisji do odbioru robót budowlanych.
140/2008 08 październik 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
141/2008 09 październik 2008 r. Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność
Gminy Miejskiej Bartoszyce.
142/2008 13 październik 2008 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu
przy ul. Bema w Bartoszycach.
143/2008 15 październik 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
144/2008 16 październik 2008 r. Upoważnienie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Bartoszycach
do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania oświadczeń majątkowych
od dłużników alimentacyjnego.
145/2008 17 październik 2008 r.  
146/2008 17 październik 2008 r. Powołania zespołu opiniującego oferty w otwartym konkursie na zadania
z zakresu pomocy społecznej.
147/2008 20 październik 2008 r. Przeznaczenia do zmiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce
oraz ustalenia warunków zmiany.
148/2008 20 październik 2008 r. Zmiany w budżecie
148A/2008 20 październik 2008 r. Upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach
do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych
od dłużników majątkowych.
149/2008 21 październik 2008 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
przy ul. Dębowej w Bartoszycach.
150/2008 22 październik 2008 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. zakole w Bartoszycach.
151/2008 24 październik 2008 r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
przy ul. Boh. Warszawy 127 w Bartoszycach oraz ustalenia ceny sprzedaży.
152/2008 25 październik 2008 r. Zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 500 000 zł
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
153/2008 29 październik 2008 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
154/2008 31 październik 2008 r. Ustalenia stawek czynszu najmu za lokale używane budynki i pomieszczenia
stanowiące własności Gminy Miejskiej Bartoszyce.
155/2008 31 październik 2008 r. Ustalenia stawki czynszu za najem lokalu socjalnego.
156/2008 31 październik 2008 r. Zmiany budżetu.
156A/2008 31 październik 2008 r. Zmiany budżetu.
157/2008 31 październik 2008 r. Powierzenia obowiązków dyrektora Zakładu usług komunalnych w Bartoszycach.
158/2008 31 październik 2008 r. Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego urzędu Miasta Bartoszyce
Na Czas Zagrożenia Bezpieczeństwa państwa lub wojny.
 

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
159/2008 03 listopad 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
160/2008 03 listopad 2008 r. Organizacji Stanowiska Kierowania Burmistrza Bartoszyc w czasie pokoju w razie
wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym
w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń,
a także w czasie wojny.
161/2008 05 listopad 2008 r. Regulaminu organizacyjnego miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
162/2008 05 listopad 2008 r. Powołuje się komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych
środków trwałych w używaniu na terenie Urzędu Miasta, obiektów sportowych i rekreacyjnych,
Gminnego Centrum Informacji Turystycznej.
163/2008 07 listopad 2008 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie użytkowaniu wieczyste nieruchomości
położonych przy ul. sosnowej, i ul. Jaśminowej i ul. Dębowej (os. Międzytorze) w Bartoszycach.
164/2008 07 listopad 2008 r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminy Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych
przy ul. Jaśminowej (os. Międzytorze) w Bartoszycach.
165/2008 07 listopad 2008 r. Ogłoszenie i przetargu, ustalenie formy przetargu, powołania komisji przetargowej
oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości położonych przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
166/2008 12 listopad 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
167/2008 12 listopad 2008 r. Projektu budżetu na 2009r.
168/2008 17 listopad 2008 r. Powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej nauczycielom.
169/2008 17 listopad 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
170/2008 20 listopad 2008 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10-ciu lat w trybie bezprzetargowym,
nieruchomości położonej przy ul. Robotniczej w Bartoszycach , z przeznaczeniem
pod budowę schodów wejściowych do lokalu użytkowego przy ul. Kętrzyńskiej 11,
oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
171/2008 20 listopad 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
172/2008 28 listopad 2008 r. Zmiany w budżecie.
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
173/2008 04 grudzień 2008 r. Wniesienia układu niepieniężnego (aportu) Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością „COWIK” w Bartoszycach.
174/2008 04 grudzień 2008 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących
własności gminy miejskiej Bartoszyce, z przeznaczeniem do dzierżawy na rzecz
dotychczasowych dzierżawców.
175/2008 05 grudzień 2008 r. Powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z o.o. w Bartoszycach.
176/2008 05 grudzień 2008 r. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki z ograniczona odpowiedzialnością
LOKUM w Bartoszycach.
177/2008 05 grudzień 2008 r. Powołania członów rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami spółki z ograniczona
odpowiedzialnością.
178/2008 08 grudzień 2008 r. Przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego na czas nieokreślony
2 lokali użytkowych o pow. 27,44 m² i 13,50 m² położonych w budynku przy ul. Marksa 10
w Bartoszycach.
179/2008 10 grudzień 2008 r. Powołania komisji Konkursowej na kierownicze stanowisko urzędnicze, dyrektora
Zakładu Usług Komunalnych w Bartoszycach.
180/2008 12 grudzień 2008 r. Przeznaczenie do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
181/2008 17 grudzień 2008 r. Upoważnienia do podpisywania zaświadczeń potwierdzających dane objęte ewidencją
działalności gospodarczej.
182/2008 19 grudzień 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
182A/2008 19 grudzień 2008 r. Zamierzeń na 2009 rok w sprawie prac obrony cywilnej.
183/2008 22 grudzień 2008 r. Wywieszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na czas
nieoznaczony i lokali socjalnych.
184/2008 23 grudzień 2008 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
185/2008 23 grudzień 2008 r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10-ciu lat w trybie bezprzetargowym,
nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Warszawy w Bartoszycach, z przeznaczeniem
pod budowę schodów wejściowych do lokalu użytkowego przy ul. Boh. Warszawy Nr 1,
oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
186/2008 30 grudzień 2008 r. Powołania komisji przetargowej.
187/2008 30 grudzień 2008 r. Ogłoszenia przetargu, ustaleni formy przetargu, powołania komisji.
188/2008 31 grudzień 2008 r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego, położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
189/2008 30 grudzień 2008 r. Szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu
kończącego tę służbę w urzędzie Miasta Bartoszyce.
190/2008 30 grudzień 2008 r. Wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bartoszyce regulaminu udzielania zamówień publicznych
o których mowa w art. 4 puk. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , tj. których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
191/2008 31 grudzień 2008 r. Zmiany w budżecie.
192/2008 31 grudzień 2008 r. Zmiany w budżecie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-28 10:34:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-04 10:46:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02 13:37:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4027 raz(y)