ˆ

Zakład Usług Komunalnych

Szczegóły informacji

Statut Zakładu Usług Komunalnych

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-17 07:07:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 
Zakład Usług Komunalnych w Bartoszycach działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.);
 3. Uchwały Rady Miasta w Bartoszycach Nr 51/IX/95 z dnia 22 marca 1996 r.
 
Rozdział II

Organizacja Zakładu Usług Komunalnych

§ 2
 1. Zakład Usług Komunalnych w Bartoszycach j est zakładem budżetowym.
 2. Siedzibą zakładu jest baza położona przy ul. Struga 12 A w Bartoszycach.
 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu Usług komunalnych, a także bieżącą kontrolę pod względem celowości, legalności, gospodarności sprawuje Burmistrz Miasta.
§ 3
 1. Zakładem kieruje Dyrektor, wyłoniony jest w drodze konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta.
 2. W zakresie bieżącej działalności Dyrektor podlega Burmistrzowi Miasta, pełniącemu funkcję zwierzchnika służbowego.
 3. Dyrektor Zakładu kieruje działalnoś cią Zakładu na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.
 4. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo i wobec zatrudnionych przez siebie pracowników pełni rolę Kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 5. Szczegółowe warunki wynagradzania Dyrektora i szczegółowy zakres czynności określa Burmistrz Miasta.
 6. Strukturę organizacyjną, stan zatrudnienia ustalony przez Dyrektora ZUK wymaga zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta.
 7. Szczegółowy podział zadań oraz zakres obowiązków i uprawnień pozostałych pracowników ustala Dyrektor Zakładu.
 8. Zakład używa pieczęci podłużnej z napisem: „Zakład Usług Komunalnych 11-200 Bartoszyce ul. A. Struga 12 A ( z nr telefonu, nr konta bankowego, nr NIP i REGON).
Rozdział III

Gospodarka finansowa

§ 4
 1. ZUK prowadzi działalność w formie gospodarki budżetowej, a koszty tej działalności pokrywane są z uzyskanych dochodów.
 2. ZUK prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego, który zatwierdzany jest przez Burmistrzowi Miasta.
 3. ZUK prowadzi własną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe.
 4. Działalność finansowa ZUK podlega corocznej kontroli dokonywanej przez Skarbnika Miasta.
 5. Działalność ZUK kontroluje Rada Miasta poprzez Komisję Rewizyjną.
 6. Dyrektor Zakładu zobowiązany jest do corocznego składania Radzie Miasta sprawozdania ze swojej działalności, najpóźniej do końca I kwartału po roku rozrachunkowym. Nie przyjęcie przez Radę ww. sprawozdania może stanowić podstawę do odwołania Dyrektora.
Rozdział IV

Zakres działania Zakładu Usług Komunalnych

§ 5
Przedmiotem działania ZUK jest świadczenie usług i robót na rzecz Miasta Bartoszyce oraz mieszkańców i innych podmiotów gospodarczych w zakresie:
 1. administrowanie Strefą Płatnego Postoju;
 2. administrowanie Bazarem Miejskim ul. Kętrzyńska A i targowiskiem Miejskim ul. Prusa oraz miejscami przeznaczonymi do handlu ulicznego;
 3. organizacja prac i nadzór nad osobami skierowanymi do prac interwencyjnych i robót publicznych;
 4. organizacja prac i nadzór nad osobami skierowanymi przez Sąd;
 5. organizacja prac i nadzór nad osobami skazanymi i skierowanymi przez Areszt lub Zakład Karny;
 6. obsługa składowisk gruzu i ziemi na terenie miasta;
 7. opróżnianie koszy parkowych i ulicznych na terenie miasta;
 8. utrzymywanie czystości w zakresie zbierania śmieci z terenów miejskich (tereny zieleni, jezdnie, chodniki, place);
 9. usuwania wiatrołomów oraz dokonywanie wycinki pielęgnacyjnej drzew i krzewów na terenie miasta;
 10. wykonywanie remontów cząstkowych i modernizacyjnych chodników, jezdni, parkingów i placów;
 11. konserwacja, montaż, wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń zabezpieczających dróg, parkingów i chodników;
 12. konserwacja i montaż urządzeń komunalnych - ławki, kosze, kwietniki itp.;
 13. prowadzenie gospodarki depozytowo-magazynowej sprzętu, materiałów, elementów dekoracyjnych i urządzeń stanowiących własność Urzędu Miasta;
 14. obsługa imprez i uroczystości miejskich - dekoracja, utrzymanie czystości;
 15. utrzymanie, konserwacja i prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na terenach miejskich - na podstawie zleceń;
 16. wykonywanie wszelkich innych prac i zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 6 
 1. Zmiana Statutu wymaga trybu właściwego dla jego uchwalenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zakład Usług Komunalnych
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zakład Usług Komunalnych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-16 09:31:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-17 07:07:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-02 13:47:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5986 raz(y)