Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2012

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-05 10:05:55 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
01/2012 02 stycznia 2012r. Zmiany Zarządzenia Nr 155/2011 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 25.11.2001r.
w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na terenie składowiska
odpadów w Wysiece
02/2012 04 stycznia 2012r. Przeprowadzenia konsultacji projektu Miejskiego Programu „Wyrównywanie szans życiowych
osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce na lata 2012-2015”
03/2012 16 stycznia 2012r. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście Bartoszyce w 2012 r.
04/2012 17 stycznia 2012r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego, położonej przy ul. Piłsudskiego w Bartoszycach
05/2012 27 stycznia 2012r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości
położonych przy ul. Warszawskiej w Bartoszycach w celu realizacji roszczeń wynikających
z kodeksu cywilnego
06/2012 27 stycznia 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
07/2012 27 stycznia 2012r. Tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie miasta Bartoszyce
08/2012 31 stycznia 2012r. Powołania komisji przetargowej
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
09/2012 01 lutego 2012r. Powołania komisji przetargowej
09A/2012 01 lutego 2012r. Powołania komisji egzaminacyjnej
10/2012 03 lutego 2012r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
11/2012 03 lutego 2012r. Rozpatrzenia zgłoszonych wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów miasta Bartoszyce
12/2012 08 lutego 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
13/2012 08 lutego 2012r. Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Bartoszyce.
14/2012 10 lutego 2012r. Powołania komisji przetargowej
15/2012 10 lutego 2012r. Powołania komisji przetargowej
16/2012 10 lutego 2012r. Ustalenia terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Bartoszyce w sprawie zmiany granic
administracyjnych miasta Bartoszyce
17/2012 13 lutego 2012r. Ustalenia: - planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, - specjalności i form kształcenia,
na które jest przyznawane dofinansowanie, - maksymalnej kwoty dofinansowania.
18/2012 16 lutego 2012r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu przy ul. Topolowej w Bartoszycach
20/2012 20 lutego 2012r. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej
Bartoszyce w 2012 r. zleconym organizacjom pozarządowym
21/2012 23 lutego 2012r. Przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy Pl. Pionierów
w Bartoszycach oraz ustalenia ceny nieruchomości
22/2012 24 lutego 2012r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych
przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach
23/2012 28 lutego 2012r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Sosnowej 3 w Bartoszycach
23A/2012 29 lutego 2012r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Sosnowej 3 w Bartoszycach
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
24/2012 02 marca 2012r. Oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach
25/2012 05 marca 2012r. Przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanych w drodze bezprzetargowej
26/2012 05 marca 2012r. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
27/2012 13 marca 2012r. Ogłoszenia konkursu ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta Bartoszyce
28/2012 14 marca 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
29/2012 14 marca 2012r. Udzielenia pełnomocnictwa
30/2012 14 marca 2012r. Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce części lokali z przeznaczeniem
na lokale w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku,
na który zostało udzielone wsparcie finansowe
31/2012 15 marca 2012r. W sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miasta Bartoszyce
32/2012 29 marca 2012r. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2011 r.
33/2012 29 marca 2012r. Zmiany budżetu
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
34/2012 02 kwietnia 2012r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach
35/2012 03 kwietnia 2012r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Józefa Wybickiego
w Bartoszycach
36/2012 05 kwietnia 2012r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych
przy Pl. Pionierów w Bartoszycach
37/2012 10 kwietnia 2012r. Zmieniające zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 marca 2012 r. ogłoszenia
konkursu ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku
do lat 3 na terenie Miasta Bartoszyce
38/2012 10 kwietnia 2012r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Jaśminowej w Bartoszycach
39/2012 12 kwietnia 2012r. Ustalenia zasad planowania organizacji pracy szkół
40/2012 12 kwietnia 2012r. Zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce
41/2012 20 kwietnia 2012r. Powołania komisji przetargowej
42/2012 20 kwietnia 2012r. Powołania komisji inwentaryzacyjnej
43/2012 23 kwietnia 2012r. Powołania komisji przetargowej
44/2012 24 kwietnia 2012r. Przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego miejskiego epizodu na temat „Rozwinięcie
Zastępczych Miejsc Szpitalnych” w ramach ćwiczenia powiatowego „Bartoszyce-2012”
na temat „Przygotowanie Administracji Samorządowej do przeciwdziałania skutkom działań
terrorystycznych w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu”
45/2012 26 kwietnia 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
46/2012 30 kwietnia 2012r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Rzeźników w Bartoszycach
47/2012 30 kwietnia 2012r. Zmiany budżetu
47A/2012 30 kwietnia 2012r. Zmiany budżetu
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
48/2012 07 maja 2012r. Powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7
im. Józefa Wybickiego w Bartoszycach
49/2012 08 maja 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
50/2012 08 maja 2012r. Przyznania nagród i stypendium sportowego na rok 2012
51/2012 08 maja 2012r. Przeprowadzenia konsultacji projektu „Lokalnego Programu Profilaktyki Chorób Nowotworowych
w mieście Bartoszyce na lata 2012-2017”
52/2012 18 maja 2012r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy Pl. Pionierów w Bartoszycach
53/2012 21 maja 2012r. Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Józefa Wybickiego w Bartoszycach
54/2012 22 maja 2012r. Powołania komisji do rozpatrzenia ofert
55/2012 22 maja 2012r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kalinowej 3 w Bartoszycach
na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
56/2012 30 maja 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
57/2012 30 maja 2012r. Przekazania Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu
terytorialnego za 2012 r.
58/2012 30 maja 2012r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 3 000 000 na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów
59/2012 30 maja 2012r. Zmiany budżetu
60/2012 30 maja 2012r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu
przy ul. Paderewskiego Nr 9 w Bartoszycach
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
61/2012 05 czerwca 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
62/2012 06 czerwca 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
63/2012 12 czerwca 2012r. Zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2 500 000
na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu
64/2012 14 czerwca 2012r. Wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce
65/2012 15 czerwca 2012r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowego najemcy
66/2012 21 czerwca 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
67/2012 26 czerwca 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
68/2012 26 czerwca 2012r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Jaśminowej
w Bartoszycach
69/2012 26 czerwca 2012r. Przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości przyległej przy ul. Warmińskiej
w Bartoszycach w trybie bezprzetargowym
70/2012 29 czerwca 2012r. W sprawie zmiany budżetu
71/2012 29 czerwca 2012r. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Basenu Miejskiego w Bartoszycach
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
72/2012 02 lipca 2012r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 w Bartoszycach
73/2012 03 lipca 2012r. Powołania komisji przetargowej
74/2012 09 lipca 2012r. Określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
75/2012 09 lipca 2012r. Przekazania do ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011
76/2012 09 lipca 2012r. Powołania komisji przetargowej
77/2012 10 lipca 2012r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej
przy ul. Rynkowej w Bartoszycach, z przeznaczeniem na działalność usługowo- handlową, zabudowanej
pawilonem handlowym
78/2012 10 lipca 2012r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012 – 2022
79/2012 11 lipca 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
80/2012 13 lipca 2012r. Powołania komisji przetargowej
81/2012 16 lipca 2012r. Ogłoszenia konkursu ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3 na terenie Miasta Bartoszyce
82/2012 17 lipca 2012r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku
przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach
83/2012 17 lipca 2012r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, położonych przy ul. Jaśminowej w Bartoszycach
84/2012 19 lipca 2012r. Przeznaczenia do oddania w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego o powierzchni 110,17m2
w budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach
85/2012 23 lipca 2012r. Opłat za składowanie odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów w Wysiece
86/2012 23 lipca 2012r. Sposobu obliczania kosztów korzystania przez pracowników z osobowych samochodów prywatnych
do celów służbowych
87A/2012 31 lipca 2012r.  
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
88/2012 03 sierpnia 2012r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych
89/2012 03 sierpnia 2012r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkowania wieczystego,
położonej przy ul. Dębowej 46 w Bartoszycach
90/2012 03 sierpnia 2012r. Ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartoszycach
91/2012 03 sierpnia 2012r. Wdrożenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce
92/2012 03 sierpnia 2012r. Powołania pięcioosobowej Komisji Etycznej Kodeksu w Urzędzie Miasta Bartoszyce
93/2012 10 sierpnia 2012r. Ogłoszenia przetargu, na oddanie w najem lokalu użytkowego, ustalenia formy przetargu,
powołania komisji przetargowej
94/2012 10 sierpnia 2012r. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym budynku użytkowego
przy ul. Kętrzyńskiej 35 w Bartoszycach
95/2012 10 sierpnia 2012r. Wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejskich publicznych punktów dostępu
do Internetu – Sieć WiFi_B@rtoszyce
96/2012 14 sierpnia 2012r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia
ceny nieruchomości
położonej przy ul. Inwestycyjnej w Bartoszycach
97/2012 20 sierpnia 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
98/2012 20 sierpnia 2012r. Powołania komisji egzaminacyjnej
99/2012 20 sierpnia 2012r. Powołania komisji egzaminacyjnej
100/2012 20 sierpnia 2012r. Powołania komisji egzaminacyjnej
101/2012 23 sierpnia 2012r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
102/2012 24 sierpnia 2012r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy Placu Zwycięstwa w Bartoszycach
103/2012 24 sierpnia 2012r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego, położonej przy ul. Kalinowej 8 w Bartoszycach
104/2012 31 sierpnia 2012r. Zmiany budżetu
104A/2012 31 sierpnia 2012r. Powołania komisji egzaminacyjnej
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
105/2012 04 września 2012r. Rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów miasta Bartoszyce
106/2012 04 września 2012r. Zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 1 300 000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów
107/2012 05 września 2012r. Określenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
108/2012 06 września 2012r. Zasad opracowania planu obrony cywilnej miasta oraz kart realizacji zadań obrony cywilnej instytucji
i zakładów pracy z terenu miasta przewidzianych do realizacji zadań brony cywilnej
109/2012 06 września 2012r. Powołania komisji konkursowej
110/2012 06 września 2012r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu
przy ul. Boh. Monte Cassino 5-6 w Bartoszycach
111/2012 10 września 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
112/2012 10 września 2012r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu
na sprzedaż nieruchomości położonych przy Pl. Pionierów w Bartoszycach
113/2012 10 września 2012r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu
na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach
114/2012 17 września 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
115/2012 17 września 2012r. Powołania komisji przetargowej
116/2012 17 września 2012r. Praktycznego przeprowadzenia ewakuacji pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce i ZAO
na wypadek pożaru
117/2012 21 września 2012r. Powołania komisji przetargowej
118/2012 24 września 2012r. Powołania komisji przetargowej
119/2012 26 września 2012r. Ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za tereny przeznaczone na handel przed Świętem Zmarłych
120/2012 27 września 2012r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej
przy ul. Inwestycyjnej w Bartoszycach
121/2012 28 września 2012r. Rozpatrzenia zgłoszonych wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Bartoszyce
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
123/2012 03 października 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
124/2012 03 października 2012r. Przeznaczenia do wydzierżawienia na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości
położonej przy ul. Bema 51 w Bartoszycach, zabudowanej garażami.
125/2012 04 października 2012r. Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach.
126/2012 04 października 2012r. Powołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. COWIK w Bartoszycach.
127/2012 05 października 2012r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. M. Zientary – Malewskiej 11
w Bartoszycach.
128/2012 08 października 2012r. Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości lokalowej
położonej przy ul. Strzeleckiego 5/2 w Bartoszycach.
129/2012 08 października 2012r. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Program współpracy Miasta Bartoszyce
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
130/2012 10 października 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
131/2012 10 października 2012r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Jaśminowej 5 w Bartoszycach.
132/2012 11 października 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
133/2012 12 października 2012r.
Zmieniające zarządzenie nr 142/2011 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 25.10.2011r.
w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
134/2012 17 października 2012r. Zmiany Zarządzenia nr 155/2011 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 25.11.2011r.
w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na terenie składowiska
odpadów w Wysiece.
135/2012 17 października 2012r. Zmiany budżetu.
136/2012 18 października 2012r. Przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Bartoszyce.
137/2012 26 października 2012r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
138/2012 26 października 2012r. Zmiany budżetu.
139/2012 26 października 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
140/2012 26 października 2012r. Przeznaczenia do oddania w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego
o powierzchni 110,17m² w budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach.
141/2012 29 października 2012r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, terenu
przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
142/2012 02 listopada 2012r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego, położonej przy ul. Kalinowej 12 w Bartoszycach.
143/2012 05 listopada 2012r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012 – 2022.
143A/2012 05 listopada 2012r. Powołania komisji inwentaryzacyjnej.
144/2012 05 listopada 2012r. Powołania komisji przetargowej.
145/2012 07 listopada 2012r. Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
146/2012 13 listopada 2012r.
Ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony
i lokali socjalnych.
147/2012 14 listopada 2012r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Sosnowej 3 w Bartoszycach.
148/2012 15 listopada 2012r. Projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2013 r.
149/2012 15 listopada 2012r. Projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Bartoszyce na lata 2013-2023.
150/2012 19 listopada 2012r. Ogłoszenia przetargu, na oddanie w najem lokalu użytkowego, ustalenia formy przetargu,
powołania komisji przetargowej.
151/2012 20 listopada 2012r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej
przy ul. Kajki w Bartoszycach.
152/2012 20 listopada 2012r. Przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Bartoszyce, z przeznaczeniem do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
153/2012 23 listopada 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
154/2012 23 listopada 2012r. Zmiany godzin pracy Urzędu Miasta Bartoszyce w miesiącu grudniu 2012 r.
155/2012 27 listopada 2012r. Ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów
w m. Wysieka.
156/2012 27 listopada 2012r. Ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów
w m. Wysieka.
157/2012 28 listopada 2012r. Rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów miasta Bartoszyce.
158/2012 28 listopada 2012r. Sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkowania
wieczystego, położonej przy ul. Kalinowej 9 w Bartoszycach.
158A/2012 29 listopada 2012r. Oddania w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Bema 51 i 51A w Bartoszycach
oraz części działki Nr 40/60 przy ul. Bema w Bartoszycach.
159/2012 30 listopada 2012r. Autopoprawki do projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2013 r.
160/2012 30 listopada 2012r. Zmiany budżetu.
160A/2012 30 listopada 2012r. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Lodowiska Miejskiego w Bartoszycach.
 
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
161/2012 05 grudnia 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
162/2012 05 grudnia 2012r. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze stadionu Miejskiego w Bartoszycach.
163/2012 06 grudnia 2012r. Ustalenie ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnionego
do wglądu w Urzędzie Miasta Bartoszyce lub w Gminnym Centrum Informacji.
164/2012 07 grudnia 2012r. Powołania zespołu programowego do tworzenia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny Miasta
Bartoszyce na lata 2013-2015”.
165/2012 07 grudnia 2012r. Przeprowadzenia konsultacji projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce
na lata 2013-2015.
166/2012 10 grudnia 2012r. Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia
Regulaminu Przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do adaptacji na lokal użytkowy
w budynku przy ul. Strzeleckiego 5 w Bartoszycach.
167/2012 12 grudnia 2012r. Powołania komisji ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Bartoszyce.
168/2012 14 grudnia 2012r. Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia cen nieruchomości
położonych przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach.
169/2012 14 grudnia 2012r. Uchylenia Zarządzenia nr 136/2012 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 18 października 2012r.
170/2012 19 grudnia 2012r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
171/2012 19 grudnia 2012r. Zmiany budżetu.
172/2012 27 grudnia 2012r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
173/2012 31 grudnia 2012r. Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.
174/2012 31 grudnia 2012r. Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce lokali z przeznaczeniem
na lokale socjalne w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku,
na który zostało udzielone wsparcie finansowe.
175/2012 31 grudnia 2012r. Zmiany budżetu.
176/2012 31 grudnia 2012r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2012-2022.
177/2012 31 grudnia 2012r. Zmiany budżetu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-31 13:49:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-05 10:05:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-01 10:06:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4144 raz(y)