Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

2014

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2014-06-24 13:15:56 przez Łukasz Czerwonka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenia z:
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj   Czerwiec   Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
1/2014 02 stycznia 2014 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w 2014 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2/2014 08 stycznia 2014 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
3/2014 08 stycznia 2014 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
4/2014 08 stycznia 2014 r. Upoważnienie pracownika do powadzenia postępowań względem właścicieli nieruchomości, a dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5/2014 08 stycznia 2014 r. Upoważnienie pracownika do prowadzenia postępowań względem właścicieli nieruchomości, a dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6/2014 08 stycznia 2014 r. Upoważnienie pracownika do prowadzenia postępowań względem właścicieli nieruchomości, a dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7/2014 09 stycznia 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
8/2014 10 stycznia 2014 r. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Bartoszyce w 2014 r.
9/2014 17 stycznia 2014 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowy, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu, kultury, zdrowia, edukacji i wypoczynku na rok 2014.
10/2014 17 stycznia 2014 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych podmiotom o których mowa w § 5 uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Bartoszyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2014 r.
11/2014 17 stycznia 2014 r. Powołania komisji ds. dotacji udzielanym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
12/2014 17 stycznia 2014 r. Powołania komisji ds. dotacji udzielanym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w zakresie sportu, kultury, zdrowia, edukacji i wypoczynku.
13/2014 23 stycznia 2014 r. Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Bartoszyce na 2014 r.
14/2014 24 stycznia 2014 r. Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach i jego Zastępcy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.
15/2014 27 stycznia 2014 r. Upoważnienie pracownika do prowadzenia postępowań dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16/2014 27 stycznia 2014 r. Upoważnienie pracownika do prowadzenia postępowań dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17/2014 28 stycznia 2014 r. Umożliwienie spłaty zadłużenia z tytułu należności za lokale komunalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce w formie świadczenia rzeczowego.
18/2014 29 stycznia 2014 r. Powołania Zespołu ds. Ochrony Przyrody.
19/2014 31 stycznia 2014 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach oraz ustalenia ceny.
20/2014 31 stycznia 2014 r. Zmiany budżetu.
21/2014 31 stycznia 2014 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014 – 2023.
22/2014 31 stycznia 2014 r. Powołania komisji egzaminacyjnej.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
23/2014 04 lutego 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
24/2014 10 lutego 2014 r. Ustalenia opłaty za składowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady w tym zamieszczane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) na terenie składowiska odpadów w Wysiece.
25/2014 10 lutego 2014 r. Zmiany budżetu.
26/2014 10 lutego 2014 r. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
27/2014 17 lutego 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
28/2014 19 lutego 2014 r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie normy zużycia oleju napędowego dla środka transportowego samochodu specjalnego Straży Miejskiej marki Volkswagen Caddy.
29/2014 24 lutego 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
30/2014 25 lutego 2014 r. W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które jest przeznaczone dofinansowanie, maksymalnej kwoty dofinansowania.
31/2014 25 lutego 2014 r. Zmiany Zarządzenia w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za lokale komunalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Bartoszyce, w formie świadczenia rzeczowego.
32/2014 25 lutego 2014 r. Powołania komisji przetargowej
33/2014 27 lutego 2014 r. Przydziału dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 r.
34/2014 27 lutego 2014 r. Przydziału dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, zdrowia i wypoczynku na rok 2014.
35/2014 28 lutego 2014 r. Przydziału dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu na rok 2014.
36/2014 28 lutego 2014 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
37/2014 07 marca 2014 r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Bartoszyce do realizacji organizacjom, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu oraz zdrowia na rok 2014 oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.
38/2014 12 marca 2014 r. Przekazania w zarządzanie „LOKUM” Spółce z o.o lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Bema 57 w Bartoszycach wraz z pomieszczeniem gospodarczym przynależnym do lokalu mieszkaniowego, którego właścicielem jest Gmina Miejska Bartoszyce.
39/2014 13 marca 2014 r. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ul. Emilii Plater w Bartoszycach oraz ustalenia ceny.
40/2014 21 marca 2014 r. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce w 2013 r.
41/2014 26 marca 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
42/2014 28 marca 2014 r. Ogłoszenia II przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy Pl. Pionierów w Bartoszycach.
43/2014 28 marca 2014 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach.
44/2014 28 marca 2014 r. Ogłoszenia II przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Drzewnej w Bartoszycach.
45/2014 28 marca 2014 r. Zmiany budżetu.
46/2014 28 marca 2014 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014 – 2023.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
47/2014 01 kwietnia 2014 r. Ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
48/2014 02 kwietnia 2014 r. Przydziału dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Bartoszyce w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu oraz zdrowia na rok 2014.
49/2014 02 kwietnia 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.
50/2014 02 kwietnia 2014 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przyległej położonej przy ul. Zakole 18 w Bartoszycach.
51/2014 02 kwietnia 2014 r. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
52/2014 02 kwietnia 2014 r. Powołania Zespołu do spraw Biuletynu Informacji Publicznej.
53/2014 03 kwietnia 2014 r. Oddania w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
54/2014 10 kwietnia 2014 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
55/2014 10 kwietnia 2014 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
56/2014 14 kwietnia 2014 r. Zmiany Zarządzenia nr 46/2013 z 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014 – 2023.
57/2014 16 kwietnia 2014 r. Upoważnienie pracownika do prowadzenia postępowań względem właścicieli nieruchomości, a dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
58/2014 16 kwietnia 2014 r. Upoważnienie pracownika do prowadzenia postępowań dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
59/2014 18 kwietnia 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
60/2014 30 kwietnia 2014 r. Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach.
61/2014 30 kwietnia 2014 r. Powołania komisji przetargowej.
62/2014 30 kwietnia 2014 r. Zmiany budżetu.
63/2014 30 kwietnia 2014 r. Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014 – 2023.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
64/2014 05 maja 2014 r. Uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Bartoszycach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
65/2014 05 maja 2014 r. Upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa  do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
66/2014 05 maja 2014 r.
Powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
67/2014 05 maja 2014 r. Ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
68/2014 06 maja 2014 r. Zmiany Zarządzenia Nr 28/2013/ z dnia 4 marca 2013 r. o powołaniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej  Bartoszycach.
69/2014 08 maja 2014 r.
Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Szewców 2 w Bartoszycach.
70/2014 08 maja 2014 r.
Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Słowackiego.
71/2014 13 maja 2014 r.
Ogłoszenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.
72/2014 13 maja 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym..
73/2014 13 maja 2014 r.
Wprowadzenie  w Urzędzie Miasta Bartoszyce Regulaminu udzielania zamówień publicznych o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
74/2014 19 maja 2014 r.
Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Starzyńskiego 6/2 w Bartoszycach.
75/2014 20 maja 2014 r. Upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej gminy miejskiej Bartoszyce do zaciągania zobowiązań.
76/2014 20 maja 2014 r.
Upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do prowadzenia postępowań  i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.
77/2014 20 maja 2014 r.
Upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do prowadzenia postępowań  i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.
78/2014 20 maja 2014 r.
Upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach do prowadzenia postępowań  i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.
79/2014 21 maja 2014 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia gospodarczego.
80/2014 22 maja 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.
81/2014 22 maja 2014 r. Zmiany budżetu
82/2014 22 maja 2014 r. Przekazanie Radzie Miasta Bartoszyce sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2013 r.
83/2014 30 maja 2014 r.
Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości pod ustawienie 24 pojemników na odzież używaną na nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Bartoszyce.
84/2014 30 maja 2014 r.
Odwołania pełnomocnictwa do działania jednoosobowego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach
85/2014 30 maja 2014 r. Zmiany budżetu
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
86/2014 02 czerwca 2014 r. Powołania komisji przetargowej.
87/2014 03 czerwca 2014 r.
Zmiany Zarządzenia nr 158A/2012 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie oddania w użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Bema 51 i 51A w Bartoszycach oraz części działki Nr 40/60 przy ul. Bema w Bartoszycach.
88/2014 09 czerwca 2014 r. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Program senioralny Miasta Bartoszyce na lata 2014-2020”
89/2014 09 czerwca 2014 r.
Przeznaczenia do oddania w najem na czas nieokreślony lokali użytkowych: nr 14 o powierzchni 10,00 m2, nr 7 o powierzchni 16,78m2, nr 24 o powierzchni 11,37 mw budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach
90/2014 17 czerwca 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
91/2014 18 czerwca 2014 r.
Upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania Karty Dużej Rodziny dla rodzin zamieszkujących na terenie Miasta Bartoszyce
92/2014 23 czerwca 2014 r. Powołania komisji przetargowej
92A/2014 25 czerwca 2014 r. Zmiany Zarządzenia Nr 147/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce.
93/2014 30 czerwca 2014 r. Zmiany budżetu.
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
94/2014 03 lipca 2014 r. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach
95/2014 03 lipca 2014 r.
Zmieniające zarządzenie nr 147/2013 z dnia 28.11.2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce
96/2014 04 lipca 2014 r.
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Mazurskiej 17 w Bartoszycach
97/2014 04 lipca 2014 r.
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Struga w Bartoszycach
98/2014 04 lipca 2014 r.
W sprawie zmiany zarządzenia nr 85/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 30 Maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu
99/2014 07 lipca 2014 r.
W sprawie określenia wzoru pism urzędowych oraz wzoru decyzji obowiązujących w Urzędzie Miasta Bartoszyce
100/2014 10 lipca 2014 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
101/2014 10 lipca 2014 r.
Ogłoszenia przetargu na oddanie w najem na czas nieokreślony 3 lokali użytkowych w budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej.
102/2014 10 lipca 2014 r.
Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Starzyńskiego 6 w Bartoszycach.
103/2014 11 lipca 2014 r. Powołania imiennej obsady „Stałego dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce
104/2014 15 lipca 2014 r. Powołanie komisji przetargowej
105/2014 16 lipca 2014 r.
Ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
106/2014 23 lipca 2014 r. Powołania komisji egzaminacyjnej
107/2014 23 lipca 2014 r. Powołania komisji egzaminacyjnej
108/2014 23 lipca 2014 r. Powołania komisji egzaminacyjnej
109/2014 23 lipca 2014 r. Powołania komisji egzaminacyjnej
110/2014 23 lipca 2014 r. Powołania komisji egzaminacyjnej
111/2014 24 lipca 2014 r Przyznania stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu za rok 2013
112/2014 30 lipca 2014 r. Powołania komisji przetargowej
113/2014 31 lipca 2014 r. Zmiany budżetu
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
114/2014 06 sierpnia 2014 r. Przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Bartoszyce.
115/2014 14 sierpnia 2014 r.
Zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 113/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu
116/2014 18 sierpnia 2014 r. Powołania komisji przetargowej
117/2014 19 sierpnia 2014 r.
Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Struga w Bartoszycach
118/2014 19 sierpnia 2014 r.
Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Mazurskiej 17 w Bartoszycach
119/2014 22 sierpnia 2014 r.
Odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Mazurskiej 17 w Bartoszycach
120/2014 22 sierpnia 2014 r. Zmiany budżetu
121/2014 26 sierpnia 2014 r.
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Mazurskiej 17 w Bartoszycach
122/2014 28 sierpnia 2014 r. Przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
123/2014 28 sierpnia 2014 r. Określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów
124/2014 29 sierpnia 2014 r. Zmiany budżetu
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
125/2014 05 września 2014 r. Powołania komisji przetargowej
126/2014 05 września 2014 r. Zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta Bartoszyce
127/2014 09 września 2014 r. Powołania komisji przetargowej
128/2014 12 września 2014 r. Ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za tereny przeznaczone na handel przed Świętem Zmarłych
129/2014 17 września 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
130/2014 18 września 2014 r. Powołania komisji przetargowej
131/2014 19 września 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
132/2014 22 września 2014 r. Powołania imiennej obsady „Stałego Dyżuru” w Urzędzie Miasta Bartoszyce
133/2014 24 września 2014 r.
Przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Gen. Bema w Bartoszycach
134/2014 24 września 2014 r.
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ul. Gen. Bema w Bartoszycach
Oddania 24 września 2014 r.
Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych przy ul. Nowowiejskiego w Bartoszycach
136/2014 30 września 2014 r. Zmiany budżetu
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
137/2014 02 października 2014 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
138/2014 02 października 2014 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Topolowej w Bartoszycach
139/2014 06 października 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
140/2014 06 października 2014 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014-2023
141/2014 08 października 2014 r.
Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Program Współpracy Miasta Bartoszyce
z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015”
142/2014 09 października 2014 r.
Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Mazurskiej 17 w Bartoszycach
143/2014 10 października 2014 r.
Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości pod ustawienie pojemników i obudów na odpady w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Traugutta 17-18 w Bartoszycach
144/2014 14 października 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
145/2014 14 października 2014 r.
Upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Bartoszyce do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania oraz do wykonywania czynności związanych z organizacją głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
146/2014 16 października 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
147/2014 16 października 2014 r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2014-2023
148/2014 16 października 2014 r.
Zmiany Zarządzenia Burmistrza miasta Bartoszyce nr 136/2014 z 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu
149/2014 21 października 2014 r.
Przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości lokalowej położonej w budynku przy ul. Grota Roweckiego 7/12 w Bartoszycach
150/2014 21 października 2014 r. Określenia wzoru pism urzędowych dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Bartoszyce
151/2014 23 października 2014 r.
Udzielenia pełnomocnictwa Monice Rejf do reprezentowania Gminy Miejskiej Bartoszyce we wspólnotach mieszkaniowych
152/2014 23 października 2014 r.
Udzielenia pełnomocnictwa Marcie Klimaszewskiej do reprezentowania Gminy Miejskiej Bartoszyce we wspólnotach mieszkaniowych
153/2014 23 października 2014 r.
Udzielenia pełnomocnictwa Władysławowi Kaczmarowi do reprezentowania Gminy Miejskiej Bartoszyce we wspólnotach mieszkaniowych
154/2014 23 października 2014 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
155/2014 28 października 2014 r.
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia:
  • Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • Specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie,
  • Maksymalnej kwoty dofinansowania.
156/2014 29 października 2014 r.
Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Witosa 1 w Bartoszycach
157/2014 30 października 2014 r.
Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce położonej przy ul. Sosnowej w Bartoszycach
158/2014 30 października 2014 r. Ustalenia innego dnia wolnego za sobotę 1 listopada 2014r.
159/2014 31 października 2014 r. Zmiany budżetu
160/2014 31 października 2014 r. Ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Miasta Bartoszyce
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
161/2014 7 listopada 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
162/2014
7 listopada 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
163/2014 7 listopada 2014 r. Przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej wyposażenia Obrony Cywilnej metodą spisu z natury
164/2014 7 listopada 2014 r. Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce
165/2014 7 listopada 2014 r.
Ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe budynki i pomieszczenia
stanowiące własność Gminy Miejskiej Bartoszyce
166/2014 7 listopada 2014 r.
Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach
167/2014 7 listopada 2014 r.
Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach
168/2014 7 listopada 2014 r.
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach
169/2014 12 listopada 2014 r. Powołania komisji przetargowej
170/2014 14 listopada 2014 r.
Ogłoszenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych na rok 2015
171/2014 14 listopada 2014 r. Projektu budżetu Miasta Bartoszyce na 2015 r.
172/2014 14 listopada 2014 r.
Projektu uchwały Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2015-2023
173/2014 17 listopada 2014 r.
Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przyległej położonej przy ul. Księcia Poniatowskiego w Bartoszycach
174/2014 20 listopada 2014 r. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym
175/2014 20 listopada 2014 r. Zmiany budżetu
176/2014 21 listopada 2014 r. Uchylenia Zarządzenia nr 9/2005 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13.01.2005r.
177/2014 21 listopada 2014 r. Uchylenia Zarządzenia nr 196/2009 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 30.12.2009 r.
178/2014 28 listopada 2014 r. Zmiany budżetu
 
Nr zarządzenia Z dnia W sprawie
179/2014 3 grudnia 2014 r. Powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Bartoszyce
180/2014 3 grudnia 2014 r.
Ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Bartoszyce oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych
181/2014 5 grudnia 2014 r.
Przeznaczenia do wydzierżawienia i oddania w najem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców
182/2014 5 grudnia 2014 r.
Niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach
183/2014 5 grudnia 2014 r.
Zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce nr 175/2014 z 20.11.2014 r. w sprawie zmiany budżetu
184/2014 5 grudnia 2014 r. Zmiany budżetu
185/2014 15 grudnia 2014 r.
Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na zbycie nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Grota Roweckiego 7/12 w Bartoszycach
186/2014 15 grudnia 2014 r. Zmiany budżetu
187/2014 16 grudnia 2014 r.
Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach
188/2014 16 grudnia 2014 r.
Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Bartoszyckiego Domu Kultury w Bartoszycach
189/2014 18 grudnia 2014 r.
Wyrażenia zgody na przekazanie w najem pomieszczeń pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach
190/2014 23 grudnia 2014 r. Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce
191/2014 23 grudnia 2014 r. Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości w Bartoszycach na cele rolnicze
192/2014 23 grudnia 2014 r.
Oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach na cele składowe
193/2014 23 grudnia 2014 r. Niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach
194/2014 29 grudnia 2014 r.
Ogłoszenia I przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach
195/2014 29 grudnia 2014 r. Oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
196/2014
30 grudnia 2014 r.
Wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce lokalu z przeznaczeniem na lokal socjalny w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku, na który zostało udzielone wsparcie finansowe
197/2014
30 grudnia 2014 r.
Powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Bartoszyce
198/2014
30 grudnia 2014 r.
Zmiany budżetu
199/2014
31 grudnia 2014 r.
Zmiany budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Edyta Orpik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Orpik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-24 12:44:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-24 13:15:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-31 10:35:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4477 raz(y)