Gmina Miejska Bartoszyce
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540169585-N-2020 z dnia 07-09-2020 r.
Bartoszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 578177-N-2020
Data: 26/08/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Bartoszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 51074348500000, ul. ul. Bohaterów Monte Cassino   1, 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 7629804, 7629819, e-mail zpmiasta@bartoszyce.pl, faks 89 7629805.
Adres strony internetowej (url): http://bartoszyce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: - wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. - wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu)dwu zadań, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie lub remoncie budynków zaliczających się do Kategorii IX lub 22 – budynki edukacji kultury. Z zastrzeżeniem, że minimalna wartość jednej z robót nie może być niższa niż 6.000.000,00 zł. (brutto), - potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca, - kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona poprzez : - dysponowanie osobą (zatrudnioną na podstawie umowy o pracę), która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na budynkach zaliczających się do Kategorii XV, w tym na co najmniej na jednym budynku o wartości 6.000.000,00 zł (brutto).
W ogłoszeniu powinno być: „- wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) dwu zadań, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie lub remoncie budynków zaliczających się do Kategorii IX. Z zastrzeżeniem, że minimalna wartość jednej z robót nie może być niższa niż 3.000.000,00 zł. (brutto) dysponowanie osobą (zatrudnioną na podstawie umowy o pracę), która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w tym co najmniej jednym budynku zaliczanym do Kategorii IX o wartości robót min 3.000.000,00 zł (brutto)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Oferty należy składać do dnia: 11.09.2020r. do godz. 10:00 Oferty zostaną otwarte dnia: 11.09.2020r, o godz. 10:05
W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać do dnia: 14.09.2020r. do godz. 10:00 Oferty zostaną otwarte dnia: 14.09.2020r, o godz. 10:05

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przyzna punkty w przypadku robot wykonanych na obiektach z kategorii IX, XXII, XXV, XXVI gdzie wartość każdej z robót jest większa niż próg określony w Art. 4 pkt 8 ustawy PZP

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych