ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Letnie utrzymanie w czystości ulic, chodników i parkingów na terenie miasta BartoszyceDrukuj informację Zamówienie publiczne: Letnie utrzymanie w czystości ulic, chodników i parkingów na terenie miasta Bartoszyce

Szczegóły informacji

Letnie utrzymanie w czystości ulic, chodników i parkingów na terenie miasta Bartoszyce

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: 2009-035570

Termin składania ofert / wniosków: 2009-04-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-04-15 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: UM Bartoszyce Pokój nr 1 Biuro osugi interesantów

Ogłoszono dnia: 2009-03-27 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 341/07/2009.

Nazwa zadania:  Letnie utrzymanie w czystości ulic, chodników i parkingów na terenie miasta Bartoszyce

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce

Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

www.bartoszyce.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.bartoszyce.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 34.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni, chodników
i parkingów na terenie miasta Bartoszyce wg kolejności wskazanej w załączniku do siwz
.

Zamiatanie wyznaczonej przez Zamawiającego części powierzchni jezdni i chodników
z częstotliwością nie pozwalającą na gromadzenie się w strefie  przykrawężnikowej piasku
i błota. Zbieranie wszelkiego rodzaju nieczystości (papier, folia) w pasie wyznaczonej do zamiatania jezdni. Zamiatanie mechaniczne wraz z tzw. polami martwymi krawężnikami
i bezpiecznikami , bez śladów przejazdu w postaci nie zebranych zanieczyszczeń.
Wykonywane zamiatanie nie może powodować zanieczyszczeń przyległych do jezdni chodników bezpieczników i terenów zielonych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

90611000-3

90914000-7

90612000-0

 

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

36 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30000.00zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100%

#67

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 Oferty należy składać do dnia: 2009-04-15 godz. 10:00    w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1 Biuro obsługi interesantów.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-04-15, o godz. 10:05    w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c Sala narad.

 

XII. Termin związania ofertą

 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres   60   dni, tj. do dnia 2009-06-14                    

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający  dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz. U. UE:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

 

Krzysztof Nałęcz

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-27 09:51:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-27 10:10:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-15 13:21:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony