ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Oświetlenie ul. PrusaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Oświetlenie ul. Prusa

Szczegóły informacji

Oświetlenie ul. Prusa

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 135808-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-06-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-06-05 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: UM Bartoszyce pok. nr 1 - Biuro obsługi interesantów

Ogłoszono dnia: 2009-05-07 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/13/2009. Nazwa zadania:  Budowa oświetlenia ul. Prusa, parku Elżbiety
i wzgórza zamkowego w Bartoszycach

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce

Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

www.bip.bartoszyce.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.bartoszyce.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 34 .

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

oświetlenie uliczne ul. Prusa , Zamkowa I etap zasilenie +obwód A

oświetlenie uliczne ciągów spacerowych obw A + obw B

oświetlenie uliczne ciągów spacerowych obw D + zasilenie szafki SR III

oświetlenie uliczne ciągów spacerowych obw E

słup stal ocynk S-50 sześciokątny    szt. 32

słup stal ocynk s-90 sześciokątny    szt. 11

oprawa sodowa szerokostrumieniowa   szt. 11

szafka oświetlenia ulicznego            szt. 1

kabel YAKY 4x16                            2027mb

kabel YAKY 4x35                            375 mb

1)       szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr do SIWZ,

2)       jeżeli zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku z uzasadnioną specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny’’.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 31527200-8,  

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

oświetlenie zewnętrzne

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

90 dni od dnia podpisania umowy.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4000.00 zł , słownie: cztery tysiące złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

95%

Okres gwarancji

5%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-06-05 do godz. 10:00   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-05, o godz. 10:05   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c - Sala narad.

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-07-04

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

 Burmistrz Miasta Bartoszyce

Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-07 10:51:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-07 10:58:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-10 09:40:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony