ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Boh WarszawyDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Boh Warszawy

Szczegóły informacji

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Boh Warszawy

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 145464-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-05-29 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-05-29 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: UM Bartoszyce pok. nr 1 - Biuro obsługi interesantów

Ogłoszono dnia: 2009-05-13 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/14/2009.
Nazwa zadania:  Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw
 przy ul. Boh. Warszawy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce

Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

bip.bartoszyce.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

bip.bartoszyce.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
 w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1,
 11-200 Bartoszyce
.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zadanie 1

Elementy placu zabaw.

1.          Zestaw zabawowy integracyjny l szt.
W skład zestawu winny wchodzić m.in. pochylnie wspinaczkowe, schodki wejściowe, wieża z pomostem, zjeżdżalnie oraz inne urządzenia zwiększające atrakcyjność zestawu.

2.          Piaskownica w rzucie sześcioboczna - bok min. 2.0 m. Ścianki piaskownicy wykonane w drewnie z górną krawędzią stanowiącą siedzisko.

3.          Ścianka wspinaczkowa l szt lub włączona w zestaw jak w póz l.

4.          Huśtawki jednoosobowe tzw. „sprężynowce" - 4 szt. z siedziskiem w formie figury zwierzęcej, pojazdu bądź o motywie roślinnym.

5.          Huśtawka jak wyżej ale dwuosobowa - 2 szt.

6.          Karuzela tarczowa.

7.          Huśtawka z belką pojedyncza z siedziskiem zabezpieczonym przed wypadnięciem dziecka - 3 szt.

8.          Huśtawka z belka podwójna z siedzisko proste — 2 szt.

9.          Równoważnia - belka pozioma możliwe oparcie na sprężynach.

10.       Równoważnie równoległe - belki poziome równoległe.

11.       Pociąg — lokomotywa z wagonem.

12.       Ławka prosta stała - szt. 8

13.       Ławka stała z oparciem - szt. 9

Zadanie 2

Elementy gier terenowych.

1.     Terenowy stół do gry w tenisa - l szt.

2.     Stół do gier planszowych szachy, warcaby - 3 szt.

3.     Pole do gry w kwadraty - pole 4,0x4,0 m o powierzeni utwardzonej kostką typu „polbruk" bezfugowej lub płyta betonowa wyróżniające się kolorem 4 pola każde o wymiarze 2,0x 2,0m.

Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na kompletne zadania

Wspólny Słownik Zamówień: 37500000-3

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

Zabawki
urządzenia placu zabaw

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

14 dni od dnia podpisania umowy

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

70

okres gwarancji

15

różnorodność kolorystyczna

15

#78

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-05-29 do godz. 10:00   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-29, o godz. 10:05   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce  ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c-Sala narad.

                         

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-06-29

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

 Burmistrz miasta Bartoszyce

Krzysztof Nałęcz

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-13 12:04:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-13 12:09:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-01 13:22:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony