ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Konserwacja, utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Konserwacja, utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.

Szczegóły informacji

Konserwacja, utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: 2009/S 96-138384

Termin składania ofert / wniosków: 2009-07-06 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-07-06 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: UM Bartoszyce pokój nr 1 - Biuro obsługi interesantów

Ogłoszono dnia: 2009-05-20 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/05/2009.

Nazwa zadania: 
Konserwacja, utrzymanie i pielęgnacje zieleni na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce
.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce

Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

www.bartoszyce.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.bartoszyce.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pok. Nr  34

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1 koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi,

2 koszenie trawników kosą,

3 nawożenie mineralne,

4 pielenie i odchwaszczanie

5 wygrabianie i transport liści i zanieczyszczeń

6 cięcie pielęgnacyjno formujące żywopłotów

7 ciecie pielęgnacyjno odmładzające drzew

8 sadzenie drzew

7 wymiana ziemi

8 podlewanie

9 obcięcie brzegów trawników przy Skupinach krzewów i żywopłotów

10 ciecie pielęgnacyjno formujące korony drzew

11 ścinka drzew ulicznych

12 obsadzanie kwietników roślinami

13 likwidacja rabat sezonowych

14 okopcowanie i rozkopcowanie krzewów róż

15 zamiatanie dróg parkowych

16 ścinanie darni z płyt chodnikowych

18 opryskiwanie środkami chemicznymi

19 oczyszczanie krawężników i obrzeży

20 odśnieżanie alejek i przejść parkowych

21 zakładanie trawników

22 dowóz ziemi urodzajnej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 Wspólny Słownik Zamówień: 77211500-7

77310000-6

77312100-1

77313000-7

77314100-5

 

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Dodatkowe przedmioty

usługi pielęgnacji drzew

 

usługi odchwaszczania

 

usługi utrzymania parków

 

usługi w zakresie trawników

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

36 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 27300.00zł, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych .

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

#67

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-07-06 godz. 10:00    w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-06, o godz. 10:05    w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c. Sala narad.

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres   60   dni, tj. do dnia 2009-09-05

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

 

XVII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz. U. UE:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

 

Burmistrz Miasta Bartoszyce

Krzysztof Nałęcz

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-20 13:15:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-20 13:23:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-09 14:34:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2177 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony