ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zaprojektowanie i budowa hali targowej oraz budowa hali widowiskowo- sportowej w ramach udzielonej koncesji na robotę budowlaną.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zaprojektowanie i budowa hali targowej oraz budowa hali widowiskowo- sportowej w ramach udzielonej koncesji na robotę budowlaną.

Szczegóły informacji

Zaprojektowanie i budowa hali targowej oraz budowa hali widowiskowo- sportowej w ramach udzielonej koncesji na robotę budowlaną.

Status: nierozstrzygnięty

Tryb: ograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 282524-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-10-26 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-10-26 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: UM Bartoszyce ul. Monte Cassisno 1 pok. nr 1 - Biuro obsługi interesantów

Ogłoszono dnia: 2009-08-18 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 341/20/2009.
Nazwa zadania:  Zaprojektowanie i budowa hali targowej oraz budowa hali widowiskowo- sportowej w ramach udzielonej koncesji na robotę budowlaną.

 

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce

Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

http://bartoszyce.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7-15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa hali targowej oraz budowa hali widowiskowo sportowej zlokalizowanych na placu Boh. Westerplatte w Bartoszycach na zasadach udzielonej koncesji na robotę budowlaną.

Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, jak również za pomocą programu inwestorskiego na zaprojektowanie i wybudowanie hali targowej załącznik nr 3, oraz projektu budowlanego na hale widowiskowo sportową załącznik nr 4.

Projekt oraz budowa powinny być zgodne z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie planowania urbanistycznego i projektowania architektonicznego oraz winien uwzględniać zabytkowy charakter otoczenia proponując rozwiązania, które będą miały na celu poprawę wykorzystania cennych walorów kulturowych tej wyjątkowej lokalizacji.   

Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45000000-7

Y009

Dodatkowe przedmioty

45212000-6

45200000-9

 

#42

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

V. Termin wykonania zamówienia:

Pożądanym okresem realizacji zadania jest 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kwalifikacja wykonawców do dalszego etapu postępowania nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VII. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Wykonawca chcący uczestniczyć w niniejszym postępowaniu składa pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 27 ust. 5 Prawa zamówień publicznych informacja o złożeniu tego wniosku może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków określonego w pkt. XI niniejszego ogłoszenia. Wniosek uważa się za złożony w terminie jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej a Zamawiający otrzyma go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

b.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

b.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

                Minimalny poziom standardu – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej jeden obiekt o podobnym charakterze i wielkości

C.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca oraz

pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował.

C.3) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi.

C.4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

oraz

pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

                Minimalny poziom standardu – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wskaże:

                Zespół projektowy                                             - 5 osób

                Kierownik budowy                                             - 1 osoba

                Kierownik robot                                  - 3 osoby

                Geodeta                                                - 1 osoba

                Robotnicy wykwalifikowani                             30 osób

C.5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

                Minimalny poziom standardu – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wskaże iż  osoby wymienione w poz. 1,2,3,4, posiadają uprawnienia budowlane w zakresie powierzonych czynności oraz są  członkami właściwej izby samorządu zawodowego i legitymują się:

                Zespół projektowy  -  każdy z projektantów 5 lat doświadczenia.

                Kierownik budowy – pięć lat doświadczenia

                Kierownik robót – trzy lata doświadczenie

                Geodeta – trzy lata doświadczenia

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

D.2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

                Minimalny poziom standardu – zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji gdy zamawiający wykaże się kwotą 10 000 000.00 zł

d.3) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Minimalny poziom standardu – zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji gdy wykonawcy wykaże się kwotą deliktową  5 000 000.00zł

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

e.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3), B.5)składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

e.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4)składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E". 

F. W przypadku, kiedy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa kilka podmiotów (konsorcjum / spółki cywilne), musi on spełniać następujące warunki:

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien być podpisany przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do wniosku należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

g. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

G.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

G.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

 

VIII. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert

Do dalszego udziału w postępowaniu zostanie zaproszonych 5 wykonawców, spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego.

 

IX. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości  zadania w wysokości 552109.00zł, słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięć złotych.

 

X. Kryteria oceny wniosków i ich znaczenie:

W postępowaniu określone zostały następujące kryteria oceny wniosków:

 

Nazwa kryterium

Waga

Najkrótszy okres budowy obiektów

15%

Najkrótszy okres pobierania pożytków z wybudowanych obiektów

 

20%

Najmniejsza powierzchnia z której wykonawca pobierał będzie pożytki

10%

Najmniejszy udział finansowy Zamawiającego  w realizacji zamówienia

55%

#119

XI. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać do dnia: 2009-09-18 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego. Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów.

 

XII. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

  

www.bip.bartoszyce.pl

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych.

 

XVI. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz. U. UE:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 2009-08-18

 

 

 

Burmistrz miasta Bartoszyce

Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-18 14:00:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-18 14:29:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-26 13:00:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony