ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Projekt przebudowy i rozbudowy stadionu im. Kazimierza Górskiego w Bartoszycach ul. Sportowa Drukuj informację Zamówienie publiczne: Projekt przebudowy i rozbudowy stadionu im. Kazimierza Górskiego w Bartoszycach ul. Sportowa

Szczegóły informacji

Projekt przebudowy i rozbudowy stadionu im. Kazimierza Górskiego w Bartoszycach ul. Sportowa

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Burmistrz Miasta Bartoszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 285772-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-09-07 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-09-07 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Bartoszyce, Pokój Nr 1 - Biuro Obsługi interesantów

Ogłoszono dnia: 2009-08-20 przez Janusz Kowalski

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 Numer sprawy: 341/21/2009.
Nazwa zadania:  Projekt przebudowy i rozbudowy stadionu im. Kazimierza Górskiego
 w Bartoszycach
ul. Sportowa

 Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Miasta Bartoszyce
Bohaterów Monte Cassino 1

11-200
Bartoszyce
www.bip.bartoszyce.pl

zpmiasta@bartoszyce.pl

7:00-15:00
 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.bartoszyce.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 34.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 1. Rozbudowa budynku socjalnego na terenie stadionu według załączonego programu funkcjonalno-użytkowego. W załączeniu inwentaryzacja obecnego budynku socjalnego -załącznik nr 1. Wykonanie wszystkich nowych sieci wewnętrznych. Ogrzewanie budynku oraz ciepła woda z lokalnej kotłowni gazowej. Instalacja monitoringu obiektu i terenu stadionu oraz radiowęzeł z instalacją nagłośnieniową zewnętrzną przy płycie głównej-stałą. Świetlna tablica wyników.
 2. Rozbudowa bieżni wokół stadionu oraz dodatkowych bieżni i rzutni. Bieżnia 4-torowa 400m wokół stadionu (obecna długość bieżni przy krawężniku wewnętrznym wynosi 395m).
  Bieżnia prosta 6-torowa na 100 i 110m. W obrębie boiska trawiastego zaprojektować rzutnię pchnięcia kulą, skocznię wzwyż, skocznię w dal i trójskoku, przeszkodę –rów z wodą. Murawa płyty głównej jest po przebudowie i pozostaje bez zmian. Na przebudowanym stadionie będzie można rozgrywać zawody lekkoatletyczne. W załączeniu mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 –załącznik nr 2
 3. Przebudowa trybun –trybuny na 1500 miejsc siedzących.
 4. Koncepcja oświetlenia płyty głównej. Rozbudowa oświetlenia terenu obiektu dla potrzeb dozoru obiektu-monitoring.
 5. Przebudowa boiska środkowego –sztuczna nawierzchnia, profesjonalna do piłki nożnej. Za bramkami piłkochwyty. Projekt oświetlenia płyty środkowej do treningów.
 6. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej– zrzut wód deszczowych i roztopowych do istniejącego kolektora deszczowego przy ul. Sportowej. Przebudowa odcinka kolektora deszczowego od projektowanych separatorów przy ul. Sportowej do rz. Łyny. Opracować operat wodno-prawny na zrzut wód opadowych i roztopowych oraz uzyskać decyzje pozwolenia wodno-prawnego (projektowana zlewnia dla kan. deszczowej wg załącznika graficznego nr 3).
 7. Przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie wodno-prawne na istniejący pobór wody z rzeki Łyny do podlewania murawy stadionów. Rozbudować sieć deszczową wzdłuż boiska środkowego dla podłączania wózków nawadniających na obu murawach.
 8. Przebudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych i rozbudowa parkingu po drugiej stronie drogi dojazdowej do stadionu (zakres rozbudowy parkingów wg załącznika graficznego nr 4). Parking dla autokarów gości na terenie stadionu.
 9. Projekt usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

 

 

DA17-2 projekt pod klucz

 

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Pożądanym terminem realizacji zadania jest 20.12.2009.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2000.00 , słownie: dwa tysiące złotych .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

85%

termin realizacji zadania

15%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-09-07 do godz. 10:00   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1. Biuro obsługi interesantów.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-09-07, o godz. 10:05   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c. Sala narad.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-10-06                      

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 ____________

Krzysztof Nałęcz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janusz Kowalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Kowalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-20 13:29:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-20 13:31:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-21 14:43:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony