ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Bartoszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa sita bębnowego do odpadów komunalnych Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa sita bębnowego do odpadów komunalnych

Szczegóły informacji

Dostawa sita bębnowego do odpadów komunalnych

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Finansowanie: Leasing

Nr UZP: 160753-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-10-09 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-10-09 11:05:00

Miejsce złożenia oferty: Zakład Gospodarki Odpadami sp. z oo ul. Bema 40/106 pok. nr 114

Ogłoszono dnia: 2009-09-21 przez Krzysztof Borys

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZGO/01/2009.
Nazwa zadania:  Dostawa
sita bębnowego  do odpadów komunalnych

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Prezes Zakładu Gospodarki Odpadami sp z oo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zakład Gospodarki Odpadami  sp z oo

Bema 40/106

11-200 Bartoszyce

www//zgobartoszyce.pl

email//zgo@vp.pl

7:00-15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

bip. bartoszyce.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w  siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Odpadami  ul. Bema 40/106
11-200 Bartoszyce
.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

a) przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu sita bębnowego mobilnego do odpadów komunalnych o minimalnych parametrach granicznych:

Dane techniczne

Gabaryty transportowe:

       -Wysokość maszyny:                 nie więcej niż 3950 mm

       - Długość maszyny:             nie więcej niż 12000 mm

- Szerokość maszyny:                 nie więcej niż 2450 mm

-  Podwozie                                 kołowe, min. 2 - osiowe

- Waga:                                      do 12000 kg

Bęben sita cylindryczny:

- Średnica bębna:            nie mniej niż z 2000 mm

- Długość bębna:             część przesiewająca nie mniej niż 5000 mm

- Powierzchnia czynna                 powyżej 30 m2,

- Napęd bębna                             cierny poprzez 4 rolki lub poprzez łańcuch rolkowy z zabierakami ciernymi

- Prędkość obrotowa                    0 – 18 1/min; płynnie regulowana

- Blachy sitowe                           perforowane 80 x 80 mm, grubość co najmniej 10 mm,

            - bęben w części przesiewającej wykonany z jednego płaszcza blachy

   - bęben wyposażony w wymienne elementy służące do otwierania worków z odpadami w ilości 16 - 20 szt

   - bęben wyposażony w śrubowe zabieraki ułatwiające przemieszczanie się odpadów w jego wnętrzu

   - powierzchnie nośne bębna poddane obróbce w celu zapewnienia dokładnego kształtu kołowego;

   - bęben posadowiony na stalowych rolkach podporowych o średnicy bieżnej nie mniejszej niż 350 mm;

   - bęben wyposażony w rolkę oporową zabezpieczającą przed wzdłużnym przesuwaniem się bębna i powstawaniem sił osiowych w łożyskach rolek podporowych,

   - bieżnie rolek wykończone materiałem z odpornych tworzyw poliuretanowych

   - rolki podporowe łożyskowane za pomocą łożysk baryłkowych zamkniętych;

   - wyposażony w urządzenie do szybkiej wymiany bębna (15 – 20 minut), lub do wyjmowania  bębna w przypadku remontu układu rolek bądź przenośnika podsitowego, poprzez opuszczenie osłony bocznej I wysunięcie bębna w pozycji poziomej poza oś podłużną urządzenia.

   - obudowany osłonami bocznymi,

Napęd :

- Typ silnika:        silnik wysokoprężny,  instalacja elektryczna 24 V DC

- Moc silnika:       nie mniej niż 55 kW

- przeniesienie napędu:    zespół pomp i silników hydraulicznych, wyposażony w chłodnicę oleju

- silnik spalinowy zamontowany na wysuwanym hydraulicznie panelu umożliwiającym swobodny dostęp do jego podzespołów.

Przenośniki:

- boczny frakcji < 80 mm:        szerokość do 800 - 1000 mm; długość: nie mniej niż 5000 mm

- taśma wyposażona w zabieraki

- prędkość taśmy nie mniejsza niż 2,0 m/s

- tylny frakcji > 80 mm:                szerokość 1000 -1200 mm; długość: nie mniej niż 5000 mm  

- taśma wyposażona w zabieraki

- prędkość taśmy nie mniejsza niż 1,0 m/s

- napęd przenośników                  silniki hydrauliczne

- przenośniki wysypujące przesiane frakcje wyposażone w układ regulacji prędkości.

Kosz zasypowy:

- pojemność:                               nie mniej niż 4,0 m3

- długość:                                   krawędź od strony wrzutowej nie mniej niż 3500 mm,

- kosz wyposażony w przenośnik podający do bębna o szerokości 1200 mm z płynną regulacją prędkości obrotów I z taśmą wyposażoną w zabieraki

- burty kosza zasypowego z blachy stalowej o grubości min 6 mm z żebrami usztywniającymi oraz z obrzeżem wykonanym z rury grubościennej,

Urządzenie wyposażone jest ponadto w:

- układ automatyki zapobiegający przeładowaniu bębna sitowego

- chłodnicę oleju w układzie hydrauliki siłowej

- zbiornik paliwa o pojemności min 200 l, zamykany na kłódkę

- panel sterowniczy z licznikiem motogodzin

- sygnalizację ostrzegawczą przed uruchomieniem (sygnał dźwiękowy), oraz w czasie pracy maszyny (lampa ostrzegawcza w kolorze żółtym)

- wyłączniki bezpieczeństwa

- centralne listwy smarownicze dla łożysk trudnodostępnych

- zaczep Ø  50 mm do holowania

- podpory do stabilizacji w czasie pracy oraz do regulacji kąta nachylenia bębna

- hamulce pneumatyczne do jazdy, oraz hamulec mechaniczny postojowy

- oświetlenie drogowe – światła stop, pozycyjne, kierunkowskazy,

- dodatkowe gniazdo do podłączenia urządzeń hydrauliki siłowej

- zabezpieczenie antykorozyjne: piaskowanie, malowanie farbą podkładową i nawierzchniową

b) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych , pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z przeznaczeniem, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, zostaną wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez zamawiającego oraz są całkowicie zgodne pod względem:

gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

charakterystyki materiałowej (rodzaj właściwości fizyczne i jakość materiałów),

parametrów   technicznych   (wytrzymałość,   trwałość,   dane   techniczne,   dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje, )

parametrów bezpieczeństwa użytkowania

standardów emisyjnych

izolacyjności

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 42990000-2

 

Słownictwo główne

Główny przedmiot

Różne maszyny specjalnego zastosowania

#48

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

16 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1.5 Są producentem lub  autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanych maszyn

1.6 Dysponują autoryzowanym serwisem oferowanych maszyn.

  2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 7200.00zł, słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#67

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-10-02 godz. 11.00    w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Odpadami  sp z oo ul. Bema 40/106, 11-200 Bartoszyce.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-02, o godz. 11.05    w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Odpadami  sp z oo ul. Bema 40/106, 11-200 Bartoszyce.

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres   30   dni, tj. do dnia 2009-11-01

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

XVII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych

 

 

______________

Krzysztof Borys

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Bartoszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Borys
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Borys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-21 14:19:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Puszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-21 14:30:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Puszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-09 12:17:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony